Codex Calixtinus

Codex Calixtinus (efter påven Calixtus II) eller Liber Sancti Jacobi, den helige Jakobs bok, sammanställdes omkring 1160, antagligen av en fransman vid namn Aimeric Picaud, och innehåller en mängd olika texter från olika tider och platser, bl a en komplett liturgi och mycket annan musik till aposteln Jakob, en förteckning över mirakler han utfört, en beskrivning över hur hans rester flyttades till Compostella, en berättelse om hur aposteln Jakob inspirerade Roland och Karl den Store att återta Spanien från morerna, och slutligen en turistguide till pilgrimsvägen till Compostella.

(Quidam antistes
a Iherosolimis rediens
ereptus per beatum Iacobum
a marinis periculis,
in primo tono edidit hunc Responsorium)(En tempelföreståndare,
återvändande från Jerusalem,
räddad av den salige Jakob
från skeppsbrott
skrev detta responsorium i ton 1:)O adiutor omnium seculorum!
O decus apostolorum!
O lux clara Gallecianorum!
O advocate peregrinorum,
Iacobe, supplantator viciorum:
Solve nostrorum
catenas delictorum

O, alla seklers hjälpare!
O, apostlars prydnad!
O, Galiciens klara ljus!
O, pilgrimers förespråkare,
Jakob, lasternas kullkastare:
Lös våra
synders bojor

et duc nos ad salutis portum.

och för oss till frälsningens hamn.

Qui subvenis periclitantibus
ad te clamantibus
tam in mari quam in terra,
sucurre nobis
nunc et in periculo mortis,

Du som undsätter nödställda
som åkallar dig
såväl till sjöss som på land,
bispring oss
nu och i dödsfarans stund,

et duc nos ad salutis portum.

och för oss till frälsningens hamn.

Gloria Deo Patri almo excellentissimo,
et Filio eius pio altissimo,
amborumque Spiritui Sancto,

Ära åt Gud Fader huld, den högste,
och hans fromme, mest upphöjde son,
och de bägges Helige Ande,

et duc nos ad salutis po-

och för oss till frälsningens

-rtum in ultimo
       da nobis iudicio,
ita ut cum Deo
       carenti principio,
et cum eius nato
       qui est sine termino,
hamn på den yttersta
       domen, ge oss det,
på det att vi med Gud,
       som saknar ursprung,
och hans son
       som är utan ände,
et cum Paraclito
       ab utroque edito
expulsi a tetro
       tartareo puteo,
angelorum choro
       coniuncti sanctissimo,
och med Hjälparen
       som utgår från bägge,
utdrivna från den hemska
       underjordiska hålan,
förenade med änglarnas
       allraheligaste kör,
purgati vicio,
potiti gaudio,
cum vite premio,
renade från synd,
med mäktig glädje,
och med livets gåva,
te duce patrono,
intremus cum pio
paradisi voto
o-
ledda och skyddade av dig
med en from bön må inträda
i paradisets
trädgård.
-rtum.

hamn.

INTROITUS


(Mark. 3:17, Ps. 19:2)


(Farsa officii misse s. Iacobi
a domno Fulberto Karnotensi episcopo,
illustri viri, edita:
in utroque festo eiusdem apostoli cantanda
quibus placebit)


(Fars till den helige Jakobs mässas gudstjänst,
av herr Fulbert, biskop i Chartres
– en illuster herre – utgiven,
att sjungas på endera av denne apostels fester,
som det behagar)


(Cantores, inter quos sit presul aut
presbiter infulis vestitus, dicant hoc:)


(Sångare, bland vilka må vara präst eller
presbyter iklädd skrud, sjunger detta:)


Ecce adest nunc Iacobus,
qui extollendum laudibus;
cuius nos festa colimus,
quem que devotis mentibus
officiis attollimus,
quem colit omnis populus.

“Se, nu är Jakob här,
som bör upphöjas med lovsång;
vars högtider vi hedrar,
och som vi med fromma sinnen
upphöjer med gudstjänster,
och som allt folket vördar.”

(Alii cantores respondeant:)

(De andra sångarna svarar:)

Qualis sit iste Iacobus,
nobis narrate omnibus,
quem vos tenetis nexibus
et honoratis vocibus,
ut veneremur carius,
eum amemus mentibus
et laudemus attencius
et perquiramus precibus.

“Hurdan är han, denne Jakob,
berätta för oss alla,
den som ni håller i band
och ärar med röster,
så vi må vörda honom kärare,
älska honom med våra sinnen
och lovprisa honom uppmärksammare
och söka honom med böner.”

(Alii respondeant:)

(De andra svarar:)

Hic est revera Iacobus
quem amat valde Dominus;
Xpisti miles emeritus
et signifer egregius,
militia probissimus,
Gallecie apostolus,
peregrinis notissimus
et honore dignissimus;
miraculis mirificus;
in gloria magnificus;
quem cunctis petit populus,
domesticus et barbarus.

“Det är i själva verket Jakob
som Herren älskade så mycket,
Kristi uttjänte soldat
och enastående fanbärare,
den mest erfarne i fält,
Galiciens apostel,
mest ansedd av pilgrimer,
och mest värdig i ära;
sällsam i underverk,
praktfull i ära;
han som allt folk vänder sig till,
både inhemska och barbarer.”

(Alii dicant:)

(De andra sjunger:)

Alleluia; in gloria
sit Deo laus per omnia.
Gratuletur ecclesia
tanto patrono florida.
Letentur celi curia,
polus, tellus et maria.
Letare nostra turmula,
dic Deo laudum carmina.

“Halleluja! I ära
må Gud lovas i allt.
Må kyrkan fira
en så pass blomstrande beskyddare.
Må himlens församling glädjas,
himlen, jorden och haven.
Gläds!, vår lilla hop,
lova Gud med sång.”

Eya.

Eja!

Reges terre et omnes populi,
principes et omnes iudices terre,
iuvenes et virgines,
senes cum iunioribus
laudent nomen Domini,
quia eius Filius
Jordens härskare och alla folk,
furstar och alla jordens domare,
ynglingar och jungfrur,
gamla som unga
må prisa Herrens namn
emedan hans son
       Ihesus vocavit
       Iacobum Zebedei
       et Iohannem fratrem Iacobi,
       Jesus kallade
       Jakob, Sebedeus' son,
       och Johannes, Jakobs bror,
quia bonum est iocundum
habitare fratres in unum Deum,
då det är gott och angenämt
att städse förbli bröder i en enda Gud,
       et imposuit eis
       nomina Boanerges
       och gav dem
       namnet Boanerges
quoniam tonitruum
de nube terrificum
in monte Thabor audierunt:
Hic est filius meus dilectus,
eftersom de hörde
den skräckinjagande åskan ur molnet
på berget Thabor:
Detta är min älskade son,
       quod est filii tonitrui.

       det vill säga “åskans söner”.

Celi enarrant
gloriam Dei
et opera
manuum eius
annuntiat firmamentum.
Himlarna berättar
om Guds ära
och verket
av hans händer
förkunnar himlafästet.
Laudent celi et terra,
mare et omnia reptilia in eis,
quoniam Dominus
Må himlarna och jorden lovsjunga,
havet och alla kräldjur i det,
eftersom Herren
       Ihesus vocavit
       Iacobum Zebedei
       et Iohannem fratrem Iacobi,
       Jesus kallade
       Jakob, Sebedeus' son,
       och Johannes, Jakobs bror,
et mitteret eos predicare regnum Dei, och sände ut dem att predika Guds rike,
       et imposuit eis
       nomina Boanerges,
       och gav dem
       namnet Boanerges,
quorum unus e celestibus intonuit:
In principio erat Verbum
och den himmelske av dem yttrade med
tordönsstämma: I begynnelsen var Ordet,
       quod est filii tonitrui.

       det vill säga “åskans söner”.

Gloria Patri
et Filio
et Spiritui Sancto
sicut erat
in principio
et nunc et semper
et in secula
seculorum. Amen.
Ära vare Fadern
och Sonen
och den Helige Ande
som det var
av begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters
evighet. Amen.
Omnes gentes plaudent mentibus;
iubilent Deo in voce exultacionis,
quoniam Dominus excelsus,
terribilis rex magnus
Alla släkten skall prisa i anden;
må de jubla åt Gud med hänförda röster,
emedan den upphöjde Herren,
den fruktansvärde store konungen
       Ihesus vocavit
       Iacobum Zebedei
       et Iohannem fratrem Iacobi,
       et imposuit eis
       nomina Boanerges
       quod est filii tonitrui.

       Jesus kallade
       Jakob, Sebedeus' son
       och Johannes, Jakobs bror,
       och gav dem
       namnet Boanerges,
       det vill säga “åskans söner”.

(Versus Fulberti episcopi Karnotensis de S. Iacobo)


(Versen till den helige Jakob är av Fulbert, biskop i Chartres)


Gloria in excelsis deo
et in terra pax
hominibus bone voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gracias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus,
rex celestis
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Ihesu Xpiste,
Domine Deus,
Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes
ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Ihesu Xpiste
Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred
åt den goda viljans människor.
Vi lovar dig.
Vi välsignar dig.
Vi tillber dig.
Vi ärar dig.
Vi tackar dig
för din stora ära,
Herre Gud
himmelske konung
Gud Fader allsmäktig.
Herre enfödde Son,
Jesu Kriste,
Herre Gud,
Guds Lamm
Faderns Son
som lyfter bort världens synd,
förbarma dig över oss.
Du som lyfter bort världens synd,
upptag vår bön.
Du som sitter
på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss,
ty du är allena helig,
du allena Herre,
du allena den högste,
Jesu Kriste
qui vocasti supra mare Iacobum Galilee,
quique illum elegisti apostolica vice,
qui solarem vultum tuum monstrasti ei monte,
qui vocasti Boanerges illum cum eius fratre,
qui Herodem peremisti vindex pro eius nece,
qui ditasti eius gleba populum Gallecie,
qui cum Patre regnas semper tibi sit laus Rex pie,
som över havet kallade Jakob från Galiléen,
och som valde ut honom till apostolisk tjänst,
som visade honom ditt solansikte på berget,
som kallade honom och hans bror Boanerges,
som gick lös på Herodes som hämnd för hans död,
som med hans kvarlevor berikade Galiciens folk,
som jämte Fadern alltid härskar, lovad vare du, fromme Konung,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris,
amen.
med den Helige Ande
i Guds Faderns härlighet,
amen.(Agnus Fulberti episcopi Karnotensis)


(Agnus av Fulbert, biskop i Chartres)


       Agnus Dei
       qui tollis
       peccata mundi

qui pius ac mitis es
clemens atque suavis
       miserere nobis

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

som är from och mild,
huld och ljuv,
       förbarma dig över oss.

       Agnus Dei
       qui tollis
       peccata mundi

angelicus panis
sanctorum vita perennis
       miserere nobis

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

änglars bröd,
de heligas eviga liv,
       förbarma dig över oss.

       Agnus Dei
       qui tollis
       peccata mundi

culpas indulge
virtutum munera prebe
       dona nobis pacem

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

överse med våra synder,
erbjud oss dygdernas gåvor,
       ge oss frid.

(Magister Albertus Parisiensis)


(Magister Albert från Paris:)


Congaudeant catholici
letentur cives celici
       die ista

Må de rättrogna glädjas tillsammans,
må himlens invånare fröjdas
       denna dag.

Clerus pulcris carminibus
studeat atque cantibus
       die ista

Må prästerskapet ägna sig åt
vackra verser och sånger
       denna dag.

Hec est dies laudabilis
divnia luce nobilis
       die ista

Detta är den lovvärda dag,
då, med himmelskt, ädelt ljus,
       denna dag,

vincens Herodis gladium
accepit vite bravium
       die ista

besegrande Herodes svärd,
Jakob mottog livets segerpris,
       denna dag,

qua Iacobus palatia
ascendit ad celestia
       die ista

då han uppsteg till
himmelska palats
       denna dag.

Ergo carenti termino
benedicamus Domino
       die ista

Således fria från döden
lovprisar vi Herren
       denna dag,

Magno Patri familias
solvamus laudis gratias
       die ista

och uppstämmer lovtack
till den store familjefadern
       denna dag.

(Benedicamus sancti Iacobi
a magistro Anselmo I editum)


(Den helige Jakobs Benedicamus
utgiven av magister Anselm I)


Exultet celi curia
       (Fulget dies)
plaudat mater ecclesia
       (Fulget dies)
in Iacobi victoria
       (Fulget dies ista)

Himlens kuria jublar,
       (Dagen strålar)
kyrkan, vår moder, applåderar
       (Dagen strålar)
åt Jakobs seger,
       (Denna dag strålar)

Qui per Herodis gladium
scandit ad celi solium
polorum tenens gaudium

han som genom Herodes svärd
stigit upp till himlens tron
hållande himlavalvens glädje,

Quem Xpistus rex in seculis
decoravit miraculis
magnificans in populis

honom som Kristus, konung genom sekler,
prytt med mirakler
upphöjande honom bland folken.

Ut sol splendet in gloria
qui facit in Gallecia
et alibi prodigia

Som solen strålar han i ära,
han som gör under i Galicien
och på andra ställen.

Malorum hic incendia
fuget a nobis noxia
et reddat vite premia

Må han fördriva från oss
det ondas skadliga brand
och återge oss livets gåvor.

In ultimo periculo
defendat nos a Zabulo
et ducat celi stabulo

I den sista faran
må han försvara oss mot Djävulen
och leda oss till himlens stall

Ut in polorum solio
ingenti semper gaudio
benedicamus Domino

så att på himlens tron
med väldig glädje
vi välsignar Herren

Odiendo malicias
amando amicicias
Deo dicamus gracias

Hatande illvilja,
älskande vänskap,
tackar vi Gud.Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon och andra fester
Mail