Ärkeängeln Mikael

Änglar finns i många kulturer, ärkeänglar som strider med drakar likaså: I till exempel den gamla babyloniska skapelseberättelsen heter han Merodach och strider med Tiamat. När man idag talar om änglar syftar man ibland på så kallade putti (barn på italienska), små bebisar med vingar. Bibelns änglar (vilket betyder sändebud eller budbärare) var dock av ett helt annat slag: Anblicken av dem injagade skräck i människan, och deras första replik var ofta “Var inte rädda!”. Enligt en gammal beskrivning av Mikael var han helt täckt av jättelika saffransfärgade hår, vart och ett med en miljon ansikten, med en miljon munnar som på en miljon språk med dånande röster lovade Herren, så man kan förstå om folk blev lite rädda.

Om ärke- (som betyder den högste, störste, främste, väldigaste osv) -ängeln Mikael (som betyder Vem är [som] Gud?) kan man framförallt läsa i första Henoksboken (eller Hanok eller Enok), en gammaltestamentlig apokryf. Där står till exempel att han medver­kade vid världens skapelse, att han är Guds folks ställföreträdare och skyddsängel, författare till Livets bok, att han bekämpar och dömer Satan och fallna änglar, leder själarna på deras vandring till paradiset (som i negro spiritual-låten “Michael, row the boat ashore, alleluia”), och blåser i basun på den yttersta dagen, varvid alla döda står upp ur sina gravar, och det är dessa saker som det sedan refereras till i bland annat Daniels boks 10:e och 12:e kapitel, och Uppenbarelsebokens 12:e.

Ärkeängeln Mikael dyrkades redan under förkristen tid, som försvarare av Guds folk, särskilt vid den yttersta domen, men av de kristna ansågs han till en början främst vara väktare av heliga källor, som den som finns beskriven i Johannesevangeliets 5:e kapitel. Tanken är alltså den, att Mikael åker runt till de här källorna och sätter vattnet i rörelse, och den som kliver ner i vattnet då blir helad. Sådana källor fanns lite här och var i den kristna världen, främst i öst. I och med att vattnet helade sjuka, kom Mikael att bli de sjukas skyddshelgon, en funktion som dock så småningom övertogs av ärkeängeln Rafael.

År 590 plågades Rom svårt av pesten. Gregorius (han med gregorianska sången), som just blivit tillförordnad påve, anordnade en procession, och under denna kunde man ovanför Hadrianus mausoleum, numera S:t Angelo, se Mikael stoppa tillbaka sitt svärd i skidan, varvid pesten upphörde. Till minne av denna händelse uppförde man på denna plats år 607-608 en kyrka till Mikael, men redan innan dess en på Via Salaria, och den invigdes den 29:e september, vilket är Mikaels festdag. Efter detta blev bilden av Mikael med svärdet allt vanligare: På toppen av höga berg kunde man se Mikael, och de bergen kom sedan att bli kallade Mont Saint Michel och liknande. I den germanska världen hade Mikael ofta ett spjut istället för svärd, kanske var det Odens spjut han tagit över. Mot slutet av medeltiden avbildades han ofta som riddare. Ända in i modern tid ansågs Mikaelsmäss vara “räkenskapens dag”, den yttersta dagen, så att räkenskapsåret, bokföringar med mera skulle vara klara tills dess.

INTROITUS

(Psalm 103 är i fetstil, kursiv används för antifonen, refrängen, som också är från psalm 103, vers 20, och normal stil till troper, inskottsverser, som är hämtade från Pa 1121, ett franskt manuskript från början av 1000-talet, och transkriberade av Paul Evans)

O vos quos in principio
creavit omnipotens
ad laudem et gloriam nomini sui

O ni som i begynnelsen
den allsmäktige skapade
för att lovprisa och ära hans namn,

              benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,

desiderantes eum intueri
cuius vultum cernitis semper presentem

längtande efter att betrakta honom
vars ansikte ni alltid känner närvarande,

              potentes virtute

              mäktiga i styrka,

ipsum conlaudantes per
quem geritis mirabiles res

tillsammans lovprisande honom, för
vilken ni utför underbara saker,

              qui facitis verbum eius

              ni som verkställer hans ord

adimplentes iussa iugiter ipsius

ständigt uppfyllande hans befallningar,

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Benedic anima mea Domino,
       et omnia quæ intra me sunt,
       nomini sancto eius,
       Benedic anima mea Domino,
       et noli oblivisci
       omnes retributiones eius.

       Välsigna Herren, min själ,
       och allt som är i mig,
       hans heliga namn.
       Välsigna Herren, min själ,
       och glöm inte
       alla hans återskänker,

       Qui propitiatur
       omnibus iniquitatibus tuis,
       Qui sanat
       omnes infirmitates tuas.

       han som förlåter
       alla dina orättfärdigheter,
       han som botar
       alla dina svagheter,

       Qui redimit
       de interitu vitam tuam,
       Qui coronat te
       in misericordia et miserationibus.

       han som friköper
       ditt liv från undergång,
       han som kröner dig
       i medlidande och barmhärtighet,

       Qui replet
       in bonis desiderium tuum,
       renovabitur
       ut aquilæ iuventus tua.

       han som mättar
       ditt begär med det goda,
       förnyar
       din ungdom som örnens.

Quem cuncta laudant simul creata
regem æternum atque tremendum

Den som hela skapelsen samfällt lovar,
den evige och väldige konungen,

              benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,

imparibus vos officii
qui iussa refertis

ni med olika uppgifter
som utför befallningar,

              potentes virtute
              qui facitis verbum eius

              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord

solventes populis
divina dogmata iuris

lösande folkens
dom med helig kunskap

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Miserator et misericors
       Dominus, longanimis
       et multum misericors.
       Non in perpetuum irascetur,
       neque in æternum comminabitur.

       Medlidande och barmhärtig
       är Herren, tålmodig
       och mycket barmhärtig.
       Han blir inte ständigt arg,
       och ska inte bråka evinnerligen.

       Non secundum peccata nostra
       fecit nobis,
       neque secundum
       iniquitates nostras
       retribuit nobis.

       Ej efter våra synder
       handlar han gentemot oss,
       och icke efter
       våra orättfärdigheter
       återgäldar han oss,

       Quoniam secundum
       altitudinem cæli a terra
       corroboravit misericordiam suam
       super timentes se.

       ty som
       himlens höjd över jorden,
       så stark är hans barmhärtighet
       över dem som fruktar honom;

       Quantum distat ortus ab occidente
       longe fecit
       a nobis iniquitates nostras.

       så långt som öster är från väster
       så långt låter han
       våra missgärningar vara från oss.

Angelici nunc rite
chori Xpistique ministri

Ni i sanning änglalika
körer och Kristi tjänare,

              Benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              välsigna Herren,
              alla ni hans änglar.

vos adstare Deo
David docet ecce superno

Att stå vid Davids höge Gud,
se, det lär han er,

              potentes virtute
              qui facitis verbum eius

              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord,

iura datis cunctis
sacre quoque mistica legis

alla givna bestämmelser,
heliga och hemlighetsfulla lagar,

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Faciens misericordias Dominus,
       et iudicium omnibus
       iniuriam patientibus.

       Herren utför barmhärtigheter,
       och rättvisa åt alla
       som lider orätt.

       Notas fecit vias suas Moysi,
       filiis Israel voluntates suas.

       Han har visat Moses sina vägar,
       och Israels barn sin vilja.

       Quomodo miseretur pater
       filiorum, misertus est
       Dominus timentibus se.

       Som en far förbarmar sig över
       sina barn, så förbarmar sig
       Herren över de som frukta honom.

       Quoniam ipse cognovit
       figmentum nostrum,
       et recordatus est
       quoniam pulvis sumus.

       Ty han känner
       vår skapnad
       och betänker
       att vi är stoft.

Principis ætherei Michaelis
       festa canendo
Cælica turba
       Deo festivo
       nablo cieto

Den eteriske furstens, Mikaels,
       fest skall besjungas
av den himmelska härskaran,
       med en feststämd Gud
       som satt strängaspelet i rörelse.

              Benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              Välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,

laudibus alternis
ter trinis cœtibus almis

med alternerande lovsång
tre gånger trefaldig av de hulda skarorna,

              potentes virtute
              qui facitis verbum eius

              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord

terrigenas interque Deum
celeres volitatis heroes

och mellan oss jordfödda och Gud
flyger ni, snabba hjältar,

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Homo, sicut fœnum
       dies eius,
       tamquam flos agri
       sic efflorebit.

       Människan, som gräset
       är hennes dagar;
       som fältets blomma,
       så skall hon blomstra.

       Quoniam spiritus pertransibit
       in illo, et non subsistet,
       et non cognoscet amplius
       locum suum.

       Ty anden skall försvinna
       i henne, och inte bestå,
       och inte längre känna till
       sin plats.

       Misericordia autem Domini
       ab æterno,
       et usque in æternum super
       timentes eum.

       Men Herrens barmhärtighet
       är av evighet,
       och till evighet över
       de som fruktar honom.

       Et iustitia illius in filios filiorum,
       his qui servant testamentum eius,
       et memores sunt
       mandatorum ipsius
       ad faciendum ea.

       Och hans rättvisa hos barns barn,
       de som tjänar hans förbund,
       och kommer ihåg
       hans bud
       när de håller dem.

O Michahel superæ
quæ ob nos gaudendo cohortes

O, Mikael, och det högstas kohorter
som för vår skull gläder sig,

              Benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,

Nos qui sanet ægros
vos stare facitque beatos

som helar oss sjuka,
och som han låter stå i salighet,

              potentes virtute
              qui facitis verbum eius

              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord,

ordinat hic legem
per vos homo factus herilem

genom er stiftar han den lag
som gör människan tillhörig honom

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Dominus in cælo
       paravit sedem suam,
       et regnum ipsius
       omnibus dominabitur.

       Herren har i himlen
       berett sitt säte,
       och hans kungamakt
       skall härska över allt.

       Benedicite Domino omnes
       angeli eius, potentes virtute,
       facientes verbum illius
       ad audiendam vocem
       sermonum eius.

       Välsigna Herren, alla ni
       hans änglar, starka av kraft,
       ni som verkställer hans ord
       när ni hör rösten
       av hans tal.

       Benedicite Domino omnes
       virtutes eius, ministri eius
       qui facitis voluntatem eius.

       Välsigna Herren, alla ni
       hans krafter, ni hans tjänare
       som utför hans vilja.

       Benedicite Domino omnia
       opera eius in omni loco
       dominationis eius,
       benedic anima mea Domino.

       Välsigna Herren, alla ni
       hans verk på varje plats
       av hans välde,
       välsigna Herren, min själ.

Ecce iam, cælicolæ, in huius
principis vestri Michaelis sollempnitate
preces nostras vestris iungentes laudibus

Så låt nu – ni himmelska, i denna
er furstes, Mikaels, högtid –
våra böner förenas med er lovsång.

              Benedicite Dominum
              omnes angeli eius

              Välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,

Et exorate quæsumus ipsum pro nobis,
qui vos ad se laudandum creavit
tam dignissimos atque præclaros

och beveka – ber vi – honom mot oss,
han som – för att lovprisa sig – skapade
er lika värdigast som ytterst lysande,

              potentes virtute
              qui facitis verbum eius

              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord

ergo petimus ut vestro iuvamine
sursum sublevati mereamur
vobis coniungi

Sålunda ber vi att, med er hjälp,
vi skall förtjäna att lyftas upp
för att förenas med er

              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              när ni hör
              hans talande röst.

       Gloria Patri et Filio
       et Spiritui Sancto, sicut erat
       in principio et nunc et semper,
       et in sæcula sæculorum, Amen.

       Ära vare Fadern och Sonen
       och den Helige Ande, som det var
       i begynnelsen och nu och alltid,
       och i evigheters evighet, Amen.

Festivo iam imminente die vestro
splendore lustrato
una vobiscum
et Michaele Archangelo

Med er festdag redan i antågande,
upplyst i härlighet,
låt oss alla tillsammans med er
och med ärkeängeln Mikael

              benedicite Dominum
              omnes angeli eius
              potentes virtute
              qui facitis verbum eius
              ad audiendam
              vocem sermonum eius

              välsigna Herren,
              alla ni hans änglar,
              mäktiga i styrka,
              ni som verkställer hans ord
              när ni hör
              hans talande röst.

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

Magne Michaele,
preliando ad astra,
alta celorum,
a domino virtutum,
draconem superasti.

Store Mikael,
stridande till stjärnorna
i himlarnas höjd,
från krafternas gud,
har du övervunnit draken.

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

O quam principalis,
data tibi potestas,
altitonanti,
regni celestis claustra,
draconem superasti.

O hur furstlig
är kraften given dig!
Dundrande i höjden,
till det himmelska rikets bålverk,
har du övervunnit draken.

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

Abimatus ille,
projectus est in terram,
de celo venit,
non potuit reverti,
draconem superasti.

Den blev nedstörtad,
utkastad, ned på jorden.
Den kom från himlen,
den kan inte återvända.
Du har övervunnit draken.

Christe eleison.

Kriste, förbarma dig.

Christo resurgente,
nobis vitam donavit,
in celum redit,
ut nobis redimeret,
draconem superasti.

Efter att Kristus uppstått
gav han oss livet.
Han återvände till himlen
för att återlösa oss.
Du har övervunnit draken.

Christe eleison.

Kriste, förbarma dig.

Ablue sordem,
mundane lucis hora,
nostram catervam,
resolvat a peccato,
draconem superasti.

Avtvå vår smuts
i det jordiska ljusets timme.
Vår skara,
lös den från synd.
Du har övervunnit draken.

Christe eleison.

Kriste, förbarma dig.

Archangelorum,
tu principatum tenens,
in choro cantant,
sanctus sanctus sanctorum,
draconem superasti.

Ärkeänglarnas
högsta plats håller du.
I kör sjunger de:
“Helig, helig bland de heliga!
Du har övervunnit draken!”

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

Et omnes sancti,
cantant canticum novum,
dicent alleluia,
gloria in excelsis,
draconem superasti.

Och alla helgon
sjunger en ny sång,
de säger “Lova Herren!
Ära vare Gud i höjden!
Du har övervunnit draken!”

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

Et angelorum,
multitudo celestis,
in choro laudant,
vocibusque cantorum,
draconem superasti.

Och änglarnas
himmelska mångfald
lovsjunger i kör,
och med sångarnas röster:
“Du har övervunnit draken!”

Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig.

Gloria patri,
alti prolem dicamus,
tonanti verbo,
in sempiternum regnat,
cantemus alleluia.

“Ära vare Fadern,
den högstes Son,” sjunger vi,
“det dånande Ordet
regerar för evigt”.
Vi sjunger “Alleluia”.

Ära vare gudh i högdenne·
Och frid på iordenne: menniskiomen en godh vilie·
Wij loffue tigh· Wij velsigne tigh· Wij tilbedie tigh·
Wij prise och äre tigh· Wij tacke tigh för tijna stora äro·
O herre gud himmelske koning:gudh fadher alzmechtiger
O herre thens aldra högstes enfödde son:iesu christe·
O herre gudh:gudz lamb:fadherens son·
Tu som borttager verldenes sÿnder:förbarma tigh öfuer oss·
Tÿ tu är aleene heligh·Tu är aleene herren
Tu är aleene then högste:iesu christe·
Med then helga anda:i gudz faders herligheet amen·


[Gloria – eller Änglarnas sång, som den också kallas, eftersom den börjar med änglarnas sång från Luk. 2:14 – här i en version ur en mässbok från Hög, c:a 1540. Såsom varande anförare av änglahären anses Mikael vara den ängel som åsyftas i vers 9 ff.

Gloria är ett exempel på en s k psalmus idioticus – dvs en folkpsalm till skillnad från psalmer ur psaltaren – något som var populärt under kyrkans första århundraden, antagligen vad Paulus åsyftar med “hymner” i Ef. 5:19, eftersom vår moderna hymn är en ariansk uppfinning från 300-talet. Deras popularitet bidrog till att de förbjöds av flera kyrkomöten, bl a det i Laodicea på slutet av 300-talet. Ett fåtal, Gloria, Te Deum och någon annan, lyckades gömma sig i tidegärden, och Gloria ansågs, när den fram emot 500-talet smög sig in i mässan igen, vara så högtidlig att den endast fick intoneras av påven och endast på julnatten. Senare utökades dess användning till biskopar och påsk, söndagar och stora fester, och mot slutet av medeltiden fick vilken präst som helst intonera den vilken mässa som helst utom under fasta och advent.

“Gloria in excelsis Deo et in terra pax”, “Ära vare Gud i höjden och frid på jorden”, så långt är alla överens, medan “hominibus bonæ voluntatis”, “åt god viljas människor”, har översatts “åt människor en god vilja” och “bland människor till vilka han har behag” och liknande, beroende på vilken grekisk version man utgått ifrån. Efter att man funnit motsvarande fraser i några Dödahavsrullar, anses det numera klarlagt att änglarna inte önskade att människorna skulle ha en god vilja, utan att de önskade frid åt människor, eftersom människorna omfattas av Guds goda vilja (se Forskning och Framsteg nr 8/1994). “Och på jorden frid åt (Guds) goda viljas människor”, med andra ord. Således sjunger vi fel här ovan.]
GRADUALE


(Ps 103: 20, 1)


Benedicite Dominum omnes angeli eius,
potentes virtute, qui facitis verbum eius.

Välsigna Herren, alla ni hans änglar,
mäktiga i styrka, som utför hans ord.

Benedic anima mea Dominum, et omnia
interiora mea nomen sanctum eius.

Välsigna Herren, min själ, och allt
som är inne i mig, hans heliga namn.

Benedicite Dominum omnes angeli eius,
potentes virtute, qui facitis verbum eius.

Välsigna Herren, alla ni hans änglar,
mäktiga i styrka, som utför hans ord.

Alleluia.

Alleluia.

Sancte Michael archangele,
defende nos in prœlio,
ut non pereamus
in tremendo iudicio.

Helige Mikael ärkeängel,
skydda oss i faran,
så att vi inte går under
i den fruktansvärda domen.

Alleluia.

Alleluia.

In conspectu angelorum psallam
tibi, domine deus. Adorabo ad
templum sanctum tuum, et
confitebor nomini tuo, Domine.

I änglars åsyn skall jag lovsjunga
dig, Herre Gud. Jag skall tillbe i
ditt heliga tempel, och
bekänna ditt namn, Herre.


(Flerstämmiga avsnitt från Wolfenbüttel 1099 och Firenze, Biblioteca
Mediceo-Laurenziana, Cod. plut. 29, I två franska 1200-talsmanuskript)

SEKVENS


Has celebres
rex celice
laudes cuncta

Till dessa celebra
– himmelske konung! –
lovsånger skall hela

Clangat nunc canora caterva simphonia
Odas atque solvat concio ibi nostra

vår sjungande hop nu ljuda i samklang
och vårt sällskap släppa loss sånger här

Cum iam renovantur
       Michaelis inclita valde festa
Per quam lætabunda
       perornatur machina mundi tota

när den nu förnyas,
       Mikaels väldigt berömda fest
genom vilken det glada
       maskineriet i hela världen smyckas.

Novies distincta
       pneumatum sunt agmina
              per te facta
Sed cum vis facis hæc
       flammea per angelicas
              officinas

I nio distinkta grupper
       är de andliga trupperna
              gjorda av dig.
Men när du vill gör du dem
       flammande av änglalika
              uppgifter.

Inter primeva sunt hæc nam
       creata tua, cum simus nos ultima
       factura, sed imago tua
Teologica cathegorizant simbola
       nobis hec ter tripertita
       per privata officia

Ty dessa var bland de första av
       dina skapelser, och vi var de sist
       gjorda, men till din avbild.
De lär ut gudomliga sanningar
       till oss genom denna 3x3-uppdelning
       av deras respektive uppgifter:

Plebs angelica,
       falangs et archangelica,
       principans turma,
       virtus uranica
       ac potestas almifona
Dominantia numina,
       divinaque subsellia
       cherubim ætherea
       ac seraphim ignicoma

Änglafolket,
       ärkeängelfalangen,
       fursteskvadronen,
       den himmelska sångkraften
       och den huld-ljudande makten,
härskande viljor,
       gudomliga säten,
       den eteriska Cherubim
       och den eldhåriga Seraphim,

Vos ac Michael celi satrapa
       Gabrielque vera dans verbi nuntia
Atque Raphael vite vernula
       transferte nos intra paradisicolas

ni, och Mikael, himlens ståthållare,
       och Gabriel, ordets sanna budbärare,
och Rafael, livets lilla slav,
       överför oss till de paradisiska.

Ergo digne, per vos
       patris cuncta complentur mandata
       que dat, eiusdem sophia
       compar quoque pneuma
       una permanens in usia
       cui estis administrantia
       deo, milia milium sacra
Numerata vices per bis quinas
       bis atque quingenta
       dena centena millena
       assistunt in aula
       ad quam rex
       ovem centesimam
       verbigena,
       drachmamque decimam
       vestra duxit super agalmata

Så, bevärdiga oss, när genom er
       faderns alla bud fullföljs
       som han ger – med sin Vishet,
       och med den jämbördiga Anden,
       förblivande i ett väsen –
       ni som är betjäning åt
       Gud, tusen gånger tusen heliga,
till antalet två gånger fem
       och två gånger femtio
       tio hundra tusen,
       ni som assisterar i salen        (jfr Dan. 7:10)
       till vilken kungen
       för det hundrade fåret
       fött av ordet,
       och för den tionde drachman      (Luk. 15)
       upp över era gudabilder,

Vos per etra nos per rura terrea
       pars electa,
       armonia vota
       demus ippelidica citara
Quo post bella Michaelis inclita
       nostra deo sint accepta
       auream iuxta aramque timiamata

ni i etern, vi på den lantliga jorden,
       den utvalda delen,
       med välljudande böner
       vi skall ge med hyperlydisk lyra
så att, efter Mikaels berömda krig,  (Upp.12:7)
       våra rökelseoffer på det gyllne altaret
       må bli emottagna av Gud

Quo in coeva iam gloria
Condecantemus alleluia

så att vi redan i denna tid i ära
kan tillsammans sjunga Alleluia.

CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött
genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.
Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.
OFFERTORIUM


(Upp 8:1-4, Ps 138:1-2)


Factus est silentium in cælo quasi
media hora, et septem angeli stantes in
conspectu Dei, et data sunt illis septem
tubæ, et venit alius et

Det blev tyst i himlen i c:a en
halvtimme, och sju änglar stod inför
Guds åsyn, och givna dem blev sju
tubor, och en annan kom och

Stetit angelus iuxta aram templi,
habens thuribulum aureum in manu sua,
et data sunt ei incensa multa,

en ängel stod vid templets altare,
och hade ett gyllne rökelsekar i sin hand,
och given honom blev mycken rökelse,

Ut adoleret ea super
altare aureum quod est ante thronum,

för att han skulle bränna den på det
gyllne altare som är framför tronen

Et ascendit fumus aromatum
in conspectu Dei, alleluia.

och väldoftande rök steg upp
inför Guds åsyn, alleluia.

In conspectu angelorum
psallam tibi, Domine,
et adorabo ad templum sanctum tuum,
et confitebor tibi, Domine.

Inför änglars åsyn
skall jag lovsjunga dig, Herre,
och tillbe vid ditt heliga tempel,
och bekänna dig, Herre.

Et ascendit fumus aromatum
in conspectu Dei, alleluia.

Och väldoftande rök steg upp
inför Guds åsyn, alleluia.

SANCTUS

HEligh. HEligh. HEligh herre gudh sabaoth.
Fulle äro himblana och iorden aff tinne herligheet
Osanna j högdenne.

Tigh vare loff och pris o herre christ:
benedidet är then dag för vist:
vij loffue tigh nw och til ewigh tijdh.
Helig. helig. helig. j högdenne.

welsignat vare han som kommer j herrans nampn.
Osanna j högdenne.

Änglana och högste änglar
thronerne och thet himmelske härskap.
Tigh loffue cherubim och seraphim.
Heligh heligh. heligh. siunges j thet öffuerste.

Titt folk o herre loffue tigh.
tin brud aff hiertat nw gläder sigh:
för tin nåde och barmhertighet.
helig heligh. heligh. hon sÿwnger tigh.


(“Benedidet” = välsignad, av latinska “benedictus”.)


AGNUS DEI

O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tig öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Giff oss tin frid och velsignelse.(Hög 1540)

KOMMUNION


(Dan. 3:57-88, 56)


Auctorem omnium in æternum
laudantes regnantem,

I evighet lovsjungande alltets
regerande upphovsman,

       Benedicite,
       omnes angeli Domini Dominum,
       hymnum dicite,
       et superexaltate eum in sæcula.

       Välsigna
       Herren, alla ni Herrens änglar,
       sjung hymner
       och upphöj honom i evighet.

Benedicite omnia opera Domini Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, alla Herrens verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite Angeli Domini Domino:
benedicite cæli Domino.

Välsigna Herren, ni Herrens änglar,
väsigna Herren, ni himlar.

Benedicite aquæ omnes quæ
super cælos sunt Domino:
benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Välsigna Herren, alla vatten
som är över himlarna,
välsigna Herren, alla Herrens krafter.

Benedicite sol et luna Domino:
benedicite stellæ cæli Domino.

Välsigna Herren, sol och måne,
välsigna Herren, himlens stjärnor.

Benedicite omnis imber et ros Domino:
benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Välsigna Herren, regn och dagg,
välsigna Herren, alla Guds andar.

Benedicite ignis et æstus Domino:
benedicite frigus et æstus Domino.

Välsigna Herren, eld och hetta,
välsigna Herren, köld och hetta.

Benedicite rores et pruina Domino:
benedicite gelus et frigus Domino.

Välsigna Herren, fukt och frost,
välsigna Herren, kyla och köld.

Benedicite glacies et nives Domino:
benedicite noctes et dies Domino.

Välsigna Herren, is och snö,
välsigna Herren, nätter och dagar.

Benedicite lux et tenebræ Domino:
benedicite fulgura et nubes Domino.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
välsigna Herren, blixtar och moln.

Benedicat terra Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, du jord,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicte montes et colles Domino:
benedicite universa germinantia in terra Domino.

Välsigna Herren, berg och dalar,
välsigna Herren, allt som gror i jorden.

Benedicite fontes Domino:
benedicite maria et flumina Domino.

Välsigna Herren, ni källor,
välsigna Herren, hav och floder.

Benedicite cete et omnia
quæ moventur in aquis Domino:
benedicite omnes volucres cæli Domino.

Välsigna Herren, ni havsvidunder, och allt
som rör sig i vattnen, välsigna Herren,
alla himlens bevingade varelser.

Benedicite omnes bestiæ et pecora Domino:
benedicite filii hominum Domino.

Välsigna Herren, bestar och boskap,
välsigna Herren, ni människors barn.

Benedicat Israel Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite sacerdotes Domini Domino:
benedicite servi Domini Domino.

Välsigna Herren, ni Guds heliga,
välsigna Herren, Guds tjänare.

Benedicite spiritus et animæ
iustorum Domino: benedicite
sancti et humiles corde Domino.

Välsigna Herren, ni rättfärdigas
andar och själar, välsigna Herren,
ni med heliga och ödmjuka hjärtan.

Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, Hananja, Asarja, Misael,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicamus Patrem et
Filium cum Sancto Spiritu:
laudemus et superexaltemus in sæcula.

Vi välsignar Fader och
Son med Helig Ande,
låt oss lovsjunga och upphöja i evighet.

Benedictus es Domine in firmamento cæli:
et laudabilis et gloriosus
et superexaltatus in sæcula.

Välsignad är Herren på himlafästet,
och lovvärd och ärofull
och upphöjd i evighet.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott & ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
"Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?"
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.


Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O, Maria!

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss världens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O, Maria!

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O, Maria!

O dulcis Maria.

O, ljuva Maria!

PROCESSIONSHYMN

Congaudent omnes angeli
in festa michahelis
qui fecit victoriam
       ob laudem salvatoris

Alla änglar gläds tillsammans
åt Mikaels fest,
han som vunnit seger
       för skaparens lov,

Qui misit ave virgini
ab ore gabrielis
cui canamus gloriam

han som skickade “Ave”:t till jungfrun
från Gabriels mun,
åt honom sjunger vi lovsång.

Congaudent omnes angeli
in festa michahelis
qui fecit victoriam

Alla änglar gläds tillsammans
åt Mikaels fest,
han som vunnit seger,

Ut tollat mundi flebili
in laudem raphahelis
pravitatis maculam
       splendore veri solis

för att från den gråtande världen avlyfta
– till Rafaels lov –
ondskans fläck
       genom den sanna solens glans.

Congaudent omnes angeli
in festa michahelis
qui fecit victoriam
       ob laudem salvatoris

Alla änglar gläds tillsammans
åt Mikaels fest,
han som vunnit seger
       för skaparens lov.


(Cod. Engelberg 314, c:a 1400)

Ärkeängeln Mikael ur Yttersta Domen av den flamländske målaren Rogier van der Weyden (1400-1464).

Av flamländaren Hans Memling (1440-1494).

Mikael och Franciskus av Juan de Flandes (ca 1465-1519) född i Holland och verksam i Spanien.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon
Mail