AnsgarEtt officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, som till exempel Ansgar. Till en stor del består officiet av antifoner, små refrängsånger med text avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

Till Ansgar finns ett officium skrivet av Nils Hermansson, 1326 - 1391, som bland annat var biskop i Linköping, personlig vän med den heliga Birgitta, lärare åt hennes dotter Katarina, och djupt involverad i uppbyggandet av Birgittas kloster i Vadstena. Han skrev också officier till heliga Birgitta, sankta Anna (Jesu mormor), och sankt Erik. Nils Hermansson blev sedan i sin tur förärad ett officium av biskop Hans Brask, han med brasklappen ni vet. Av påven Alexander VI blev han saligförklarad, men kanonisationsprocessen avstannade tack vare reformationen, annars hade vi haft ytterligare ett svenskt helgon, förutom heliga Birgitta. Om Nils Hermansson kan man läsa ganska roligt i Lars-Erik Olssons bok Helgon och huliganer (Carlsson Bokförlag, Bjärnum 1999) isbn 91 7203 8349

Ur Ansgarsofficiet följer här en hymn och antifonerna ur laudes, och en hymn ur vespern.

Vidit puer Ansgarius
quondam raptus in spiritu
prefulgidam decentius
celorum in exercitu

Som barn såg Ansgar
en gång, hänryckt i anden,
En ytterst lysande dam, vackrast
i himlarnas här.

Ipsam constanter credidit
Mariam esse virginem,
que sibi mitis edidit
talem sermonis ordinem:

Henne trodde han alltid
vara jungfru Maria,
hon som åt honom milt gav
följande förmanande tal:

“Si vis nostro consortio
et nostra frui gloria,
vitabis omni studio
jocos et puerilia.

“Om du vill vara i vårt sällskap
och njuta vår ära,
ska du sky all böjelse
för upptåg och barnsligheter.

Vanus quivis displiceat
discursus et lascivia,
maturus sis, et satiet
te Christi sapientia.

Det ska ej behaga, allt tomt
spring och tygellöshet.
Du ska mogna, och den ska mätta
dig, Kristi vishet.

Nam detestamur otia,
contempto vaniloquio
virtutum excellentia
nostro servit solacio.”

Ty vi avskyr lättja,
föraktar tomt prat.
dygdernas upphöjdhet
tjänar oss till hjälp.”

Post hec crescens appetere
cepit virtutum federa,
Christum ferventer colere,
fide transcendens sidera.

Efter detta, längtande att växa,
tog han dygdernas löfte.
att ivrigt vörda Kristus,
med tron stiga upp över stjärnorna.

Missam sibi prophetiam
audit vir angelicus
quod det sveis celi viam
dux fit apostolicus

Den till sig sända profetian
hör den änglalike mannen.
För att ge svenskarna himlens väg
blir han apostolisk ledare.

Ad sveones iterato
missis sacerdotibus
voto semper astat grato
pro dei cultoribus

Till svenskarna ånyo
sända präster
bistår han alltid med fromma böner
för Guds odlare.

Tam etate quam labore
consumptus Ansgarius
gravi cepit ex languore
infirmari fortius

Av såväl ålder som möda
förtärs Ansgar.
Av en tung matthet börjar han
försvagas allt mer.

Tandem pellis sola restat
cum nervis et ossibus
totus tamen fervens exstat
in divinis laudibus

Till slut återstår blott skinn
med nerver och ben.
Ändå framhärdar han jämt ivrigt
i gudomlig lovsång.

Ad augendam fidem Christi
fratres omnes excitat
intra fidem gentes sisti
Deo plorans supplicat

Till att öka tron på Kristus
väcker han alla bröder.
Att tron bland folket måtte bestå
ber han Gud gråtande.

Ansgari, pater optime,
errantes nos in devio
reduc tuo juvamine,
servans sub Christi gremio.

Ansgar, bäste far!
Vi vilsna på avvägar
återför oss med din hjälp,
bevarande oss i Kristi famn.

Danis et Sueis gratie
donum fidemque predicas
pugil fortis in acie
gentes Deo sanctificas

Åt danskar och svenskar predikade
du nådens gåva och tro.
Som en stark boxare i slagsmål
helgar du folken åt Gud.

Notam facis incredulis
doctrinam evangelicam,
lucem ministrans populis
ducis in viam celicam.

Åt de otrogna tillkännagjorde du
den evangeliska läran.
Hållande ett ljus åt folken
går du den himmelska vägen.

Bonus pastor viriliter
gregem pascis dominicum,
informans, quod veraciter
Christum colat magnificum.

Som en god herde, manligt
vallar du den gudomliga flocken,
lärande dem, hur man på rätt sätt
ska dyrka den storartade Kristus.

Prudens talenta gratie
cum lucri magnitudine
adducis Regi glorie
in pacis pulchritudine.

Förtänksamt tar du nådens talenter
med stor vinst
till ärans Konung
i fridens härlighet.

Deo Patri sit gloria
ejusque soli Filio
cum Spiritu Paraclito
in sempiterna secula.

Ära åt Gud Fader
och hans ende Son
med Anden, Hjälparen
i evärdeliga evigheter.

Amen.

Amen.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon
Mail