Nattens responsorier ur Systrarnas sång
enligt A84, en 1400-talshandskrift inköpt 1893 till Kungliga biblioteket i Stockholm från prinsen av Borghias bibliotek.

Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall Maria. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

Peter Olovsson (av Skänninge, d. 1378) var tillsammans med Peter Olovsson (av Alvastra, d. 1390) biktfader till Birgitta och de skrev tillsammans ned hennes uppenbarelser. Själv komponerade han (eller “sammanställde”, vilket är vad ordet egentligen betyder) text och musik till Cantus Sororum, eller Systrarnas sång, det vill säga Birgittasystrarnas liturgi, som för varje dag har ett visst Mariatema, som sammantaget bildar en slags sammanhängande historia, utsträckt över en vecka. Lite grovt sett skulle man kunna säga, att på söndagen är Maria himlarnas högsta drottning, på måndag jublar änglaskarorna över henne, på tisdag förebådas hon av profeterna, på onsdag föds hon på jorden, på torsdag föder hon Jesus, på fredag lider hon med honom, på lördag tas hon upp till himlen, och så sluts cirkeln. De tre sista dagarna motsvarar den glädjerika, den smärtfyllda och den ärorika rosenkransen.

Dessa responsorier är kommentarer till läsningar ur Birgittas Sermo Angelicus, eller Engelens diktamen, och de sjöngs i matutinen, nattens gudstjänst, tre responsorier varje natt. Varje responsorium består av en inledande del som avslutas med en refrängdel, sedan en vers, och så refrängen igen. Det tredje och sista responsoriet för varje natt har dessutom en doxologi, “Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande”, på samma melodi som versen, och sedan refrängen ytterligare en gång.

Såsom varande årets huvudperson 2003, Sveriges enda helgon, och sedan 1999 Europas skyddshelgon, behöver Birgitta Birgersdotter (1303 – 1373) ingen närmare presentation. Hennes ordensregel föreskrev gemensamma kloster för munkar och nunnor, där de såklart bodde och vistades var för sig, men turades om att fira liturgin i den gemensamma klosterkyrkan, där strikt enstämmig musik var föreskriven.

SÖNDAG 1

Summe trinitati,
simplici deo
una divinitas,
equalis gloria,
coeterna maiestas,
patri prolique
sanctoque flamini,

Åt den högsta treenigheten,
den enkle Guden,
en gudomlighet,
samma ära,
lika eviga majestät,
åt Fadern och Sonen
och den Heliga Andan,

Qui totum subdit
suis orbem legibus.

den som underkastar hela
världen sina lagar.

Prestet nobis graciam
trinus deus et unus,
cui ab eterno o maria
summe placuisti.

Bistå oss med nåd,
trefaldig gud och en,
vilken av evighet, o Maria,
å det högsta du behagade,

Qui totum subdit
suis orbem legibus.

den som underkastar hela
världen sina lagar.

SÖNDAG 2

O maria
dignissimum vehiculum,
per quod rex glorie
languentes pauperes
visitare dignatus est.

O, Maria,
värdigaste fordon,
med vilket ärans konung
bevärdigades besöka
oss svaga fattiga,

Per te quoque
preciosi lapides
de valle nostra
in montem domini
ad reparacionem
celestis iherusalem
iugiter deferuntur.

med dig förs
också ständigt
dyrbara stenar
från vår dal
till Herrens berg
för att reparera
det himmelska Jerusalem.

Infer igitur
cordibus nostris
eius veram dileccionem,
qui per te
ad nos venit.

Inför således
i våra hjärtan
hans sanna kärlek
som genom dig
kommer till oss.

Per te quoque
preciosi lapides
de valle nostra
in montem domini
ad reparacionem
celestis iherusalem
iugiter deferuntur.

Med dig förs
också ständigt
dyrbara stenar
från vår dal
till Herrens berg
för att reparera
det himmelska Jerusalem.

SÖNDAG 3

Maria summe trinitatis,
te et omnia in se concludentis,
domicilium
omnium virtutum
floribus redimitum,
dispensatrix prudentissima,
circumda miseros
proteccione tua,

Maria, den högsta treenighetens
– inneslutande dig och allt i sig –
boning
med alla dygdens
blommor bekransad,
omtänksammaste förvalterska,
omge stackars oss
med ditt beskydd,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

Respice propicia
pericula populorum,
captivorum gemitus,
tribulaciones orphanorum,
ut omnes sibi senciant
tuam providenciam profuisse,

Besinna, du hulda,
folkens prövningar,
fångarnas gråt,
föräldralösas pressade förhållanden,
så att alla kan känna sig
ha gagnats av din försyn,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

MÅNDAG 1

Te sanctum dominum in excelsis
laudant omnes angeli dicentes,

Dig, helig Herre i höjderna,
lovsjunger alla änglar, sägande:

Te decet laus et honor domine.

“Dig höves lov och ära, Herre”.

Cherubin atque seraphin
omnisque celicus ordo,
pro tua gloria, o virgo,
laudes proclamant
domino dicens.

Kerubim och Serafim
och hela den himmelska skaran,
till din ära, o jungfru,
förkunnar den lov
till Herren, sägande:

Te decet laus et honor domine.

“Dig höves lov och ära, Herre”.

MÅNDAG 2

Benedicta terra,
cuius flores non marcescunt,
cuius fructus vita est
omnium vivencium,

Välsignad är den jord
vars blommor ej vissnar,
vars frukt är liv
åt allt levande,

Tribuens omni
carni nutrimentum.

skänkande allt
kött näring.

Vere
hec terra est virgo mater,
flores eius opera,
fructus filius suus.

Sannerligen,
denna jord är jungfrumodern
blommorna hennes verk,
frukten hennes son,

Tribuens omni
carni nutrimentum.

skänkande allt
kött näring.

MÅNDAG 3

Xpisti virgo dilectissima
virtutum operatrix
opem fer miseris,

Kristi mest älskade jungfru,
dygdernas utförare,
bringa hjälp åt oss eländiga,

Subveni domina
clamantibus
ad te iugiter,

bistå, härskarinna,
de som klagar
till dig ständigt,

Quoniam peccatorum
mole premimur
sanctissima te precamur,

ty av synders
tyngd betrycks vi;
vi ber till dig, heligaste,

Subveni domina
clamantibus
ad te iugiter.

bistå, härskarinna,
de som klagar
till dig ständigt.

Gloria patri et filio
et spiritui sancto,

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

Subveni domina
clamantibus
ad te iugiter.

Bistå, härskarinna,
de som klagar
till dig ständigt.

TISDAG 1

Eva mater
hosti consenciens,
se ipsam cum viro
eliminavit a gloria,
vitam commutans
in mortem,
cuius felix filia
deo obediens
hostem supplantavit,
gloriam restituit,
mortem fugavit,

Mor Eva,
samtyckande med fienden;
sig själv, med man,
borttog hon från ära,
bytte livet
mot döden,
hon, vars lyckliga dotter,
lydande Gud,
satte krokben för fienden,
återställde äran,
drev döden på flykt,

Et vitam reportavit.

och återbar livet.

Laus deo sit et gloria,
qui fragili matri
talem providit filiam,
que et sui genitoris est effecta genitrix.

Lov och ära åt Gud,
som försåg den bräckliga
modern med en sådan dotter,
som blev sin skapares föderska

Et vitam reportavit.

och återbar livet.

TISDAG 2

Intelligens abraham
successionem suam
stellarum numerum coequari,
de te tuoque filio,
o inventrix gracie,

När Abraham förstod
att hans efterkommande
skulle vara lika stjärnorna i antal,
över dig och din son,
– o, nådens uppfinnerska! –

Magis letatus est
quam de ceteris
sue propaginis
filiabus et filiis.

gladde han sig mer
än över de andra
av hans ättlingars
döttrar och söner.

Exultet igitur
et summe iubilet
concio nostra,
de te tuaque
benedicta prole,
sicut et pater abraham

Må den således glädjas
och jubla å det högsta,
vår församling,
över dig och din
välsignade telning,
såsom också fader Abraham

Magis letatus est
quam de ceteris
sue propaginis
filiabus et filiis.

gladde sig mer
än över de andra
av hans ättlingars
döttrar och söner.

TISDAG 3

O ineffabiliter
divitem in paupere opido puellulam,

O, outsägligt
rika lilla flicka i fattig stad,

Que missum sibi
superni regis filium suscepit
in aulam iocunditatis,
desideratis pavit deliciis
et armis potencie circumcinxit,

hon som sänd åt sig
tog emot den högste konungens son
i glädjens sal,
gödde med efterlängtade njutningar,
och omgjordade med maktens harnesk

Hic ad patriam
triumphator rediens,
in perhenni laude
ipsam reginam constituit,

honom som, till fäderneslandet
återkommen som segrare,
i evig ära
utnämnde henne till drottning,

Que missum sibi
superni regis filium suscepit
in aulam iocunditatis,
desideratis pavit deliciis
et armis potencie circumcinxit.

hon som sänd åt sig
tog emot den högste konungens son
i glädjens sal,
gödde med efterlängtade njutningar,
och omgjordade med maktens harnesk.

Gloria patri et filio
et spiritui sancto,

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Que missum sibi
superni regis filium suscepit
in aulam iocunditatis,
desideratis pavit deliciis
et armis potencie circumcinxit.

hon som sänd åt sig
tog emot den högste konungens son
i glädjens sal,
gödde med efterlängtade njutningar,
och omgjordade med maktens harnesk.

ONSDAG 1

Beata mater anna,
archa regis eterni,
qui in te
thesaurum sibi gratissimum
recondidit,
quo suum unigenitum hereditavit,
inopes locupletavit

Saliga mor Anna,
den evige konungens skattkista,
hans, som i dig
sin mest älskade skattkammare
dolde,
som hans enfödde ärvde,
berikade de utblottade,

Et miseros captivos liberavit.

och befriade de stackars fångna.

Exulta reverenda mater
de reverendissima filia tua,
que eum virgo genuit,
qui omnia creavit.

Jubla, vördnadsvärda moder
till din mest vördnadsvärda dotter,
som – som jungfru – födde honom
som skapat allt

Et miseros captivos liberavit.

och befriade de stackars fångna.

ONSDAG 2

Stirps iesse virgam produxit,
virgaque florem,

Jesse stam framledde en kvist,
och kvisten en blomma,

Et super hunc florem
requiescit spiritus almus.

och över denna blomma
vilar den hulda Anden.

Virgo dei genitrix virga est,
flos filius eius.

Jungfrun, Guds moder, är kvisten,
blomman hennes son,

Et super hunc florem
requiescit spiritus almus.

och över denna blomma
vilar den hulda Anden.

ONSDAG 3

Solem iusticie regem paritura supremum,

För att föda rättvisans sol, den högste konungen,

Stella maria maris renitens processit ad ortum.

skred Maria, havets stjärna, återskinande mot sin uppgång.

Cernere divinum lumen gaudete fideles.

Gläds, ni trogna, över att känna detta ljus.

Stella maria maris renitens processit ad ortum.

Maria, havets stjärna, skred återskinande mot sin uppgång.

Gloria patri et filio et spiritui sancto.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande.

Stella maria maris renitens processit ad ortum.

Maria, havets stjärna, skred återskinande mot sin uppgång.

TORSDAG 1

Sancta et immaculata virginitas,
quibus te laudibus
referam nescio,

Heliga och obefläckade jungfrudom,
vilka lovsånger jag till dig
skall kunna bära fram, vet jag inte,

Quia quem celi capere non poterant,
tuo gremio contulisti.

ty den som himlarna ej kunde begripa
frambar du av ditt sköte.

Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui.

Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad ditt livs frukt,

Quia quem celi capere non poterant,
tuo gremio contulisti.

ty den som himlarna ej kunde begripa
frambar du av ditt sköte.

TORSDAG 2

Videte miraculum,
mater domini concepit,
virgo virile ignorans
consorcium,

Se miraklet,
Guds moder blev havande,
en jungfru okunnig om manligt
sällskap.

Stans onerata nobili onere maria,
et matrem se letam congnovit,
que se nescit uxorem.

Stående tyngd av ädel börda var Maria
och kände sig vara en glad mor,
som inte visste sig vara hustru.

Hec speciosum forma
pre filiis hominum
castis concepit visceribus
et benedicta in eternum
deum nobis protulit
et hominem.

Denna gestalt, mer bildskön
än människornas barn
avlade hon obefläckat i moderlivet,
och välsignad i evighet
frambar hon åt oss en gud
och en människa.

Stans onerata nobili onere maria,
et matrem se letam congnovit,
que se nescit uxorem.

Stående tyngd av ädel börda var Maria
och kände sig vara en glad mor,
som inte visste sig vara hustru.

TORSDAG 3

Felix namque es
sacra virgo maria,
et omni laude dignissima,

Därför är du lyckosam
heliga jungfru Maria,
och värdigast allt lov,

Quia ex te
ortus est sol iusticie,
christus deus noster.

ty genom dig
har rättvisans sol gått upp,
Kristus vår Gud.

Ora pro populo,
interveni pro clero,
intercede pro devoto
femineo sexu,
senciant omnes tuum iuvamen,
quicunque celebrant
tuam commemoracionem.

Bed för folket,
inskrid för prästerna,
medla för det trogna
kvinnliga könet,
så alla kan känna din hjälp,
vilka som än firar
din åminnelse,

Quia ex te
ortus est sol iusticie,
christus deus noster.

ty genom dig
har rättvisans sol gått upp,
Kristus vår Gud.

Gloria patri et filio
et spiritui sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Quia ex te
ortus est sol iusticie,
christus deus noster.

ty genom dig
har rättvisans sol gått upp,
Kristus vår Gud.

FREDAG 1

Sicut spinarum
vicinitas
florentis rose
odorem non minuit,
ita tribulacionum
immensitas
in te christi mater
minorare non valuit
virtutem constancie,

Som törnets
närhet
till den blomstrande rosen
ej minskar dess doft;
så är det med sorgernas
omåttlighet
hos dig, Kristi moder,
att de inte mäktade minska
ståndaktighetens dygd,

Omnium enim
virtutum fragrancia
redolebas.

ty av all
dygds vällukt
doftade du.

Assiste spes nostra in auxilium
parata nobis tuis supplicibus,
ne nos extollat prosperitas
nec deprimat adversitas.

Vårt hopp, bistå med hjälp
beredvilligt åt oss, dina bönfallande,
så inte framgång upphöjer oss
och inte motgång trycker ned oss.

Omnium enim
virtutum fragrancia
redolebas.

Ty av all
dygds vällukt
doftade du.

FREDAG 2

Perhenniter sit benedicta
tua innocentissima anima,
o mater eterne leticie,
quam dolorum gladius pertransiit,
illum namque libens sustinuisti,

Evigt välsignad är
din oskyldigaste själ,
o, eviga glädjens moder
som smärtornas svärd genomborrade,
dem du förvisso beredvilligt uthärdade

Ut nostras fragiles animas
non pertransiret
gladius mortis perpetue.

för att våra ömtåliga själar
inte skulle genomborras
av den eviga dödens svärd.

O vere dileccionis plenissima,
da nobis eum perfecte diligere,
qui nobis miserabiliter mortuis
felicem vitam comparavit
proprii cordis sanguine.

O, du kärlekens sant största fullhet
ge oss att sant älska honom
som åt oss stackars dödliga
beredde ett lyckligt liv
med sitt eget blod

Ut nostras fragiles animas
non pertransiret
gladius mortis perpetue.

för att våra ömtåliga själar
inte skulle genomborras
av den eviga dödens svärd.

FREDAG 3

Palluerunt
pie matris maxille,
dum sue virginitatis filium cernebat
proprio sanguine rubricari,
cuius manus et pedes
perforari conspiciens,
corporis sui viribus
cepit mox tabescere,

De bleknade,
den fromma moderns små kinder,
när hon såg sin jungfrulighets son
rödfärgas av eget blod,
han vars händer och fötter
hon såg genomborras,
så hennes kroppskrafter
strax börjde tyna.

Que flebilem tanti filii
in mortis agone clamorem audiens,
in terram ut exanimis
ex doloribus prostrata est.

När hon hörde sonens
klagande rop i dödskampen,
föll hon till marken,
som död av smärta.

O immensam caritatem,
que deum cuncta regentem
et virginem innocentissimam
traxit ad sufferendum talia,
ut servi dampnati
salvaretur.

O, väldiga kärlek,
som drog Gud – som styr allt –
och den oskyldigaste jungfrun
till att lida så mycket
för att de fördömda tjänarna
skulle frälsas.

Que flebilem tanti filii
in mortis agone clamorem audiens,
in terram ut exanimis
ex doloribus prostrata est.

När hon hörde sonens
klagande rop i dödskampen,
föll hon till marken,
som död av smärta.

Gloria patri et filio
et spiritui sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

Que flebilem tanti filii
in mortis agone clamorem audiens,
in terram ut exanimis
ex doloribus prostrata est.

När hon hörde sonens
klagande rop i dödskampen,
föll hon till marken,
som död av smärta.

LÖRDAG 1

Beata es
virgo maria
dei genitrix,
que credidisti domino,
perfecta sunt in te
que dicta sunt tibi,
ecce exaltata es
super chorus angelorum,

Salig är du,
jungfru Maria,
Guds moder
som trodde Herren.
Fullbordat är i dig
det som sades dig.
Se, upphöjd är du
över änglarnas kör.

Intercede pro nobis
ad dominum ihesum xpistum.

Medla åt oss
hos Herren Jesus Kristus.

Ave maria gracia plena
dominus tecum.

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.

Intercede pro nobis
ad dominum ihesum xpistum.

Medla åt oss
hos Herren Jesus Kristus.

LÖRDAG 2

Que est ista,
que processit sicut sol,
et formosa tamquam iherusalem,

Vem är hon
som framskrider som solen
och formskön som Jerusalem?

Viderunt eam filie syon,
et beatam dixerunt,
et regine laudaverunt eam.

Sions döttrar ser henne
och kallar henne salig
och drottningar prisar henne.

Que est ista
que ascendit per desertum
sicut virgula fumi
ex aromatibus mirre et thuris.

Vem är hon
som stiger upp från öknen
som rökens lilla kvist
från myrrans och rökelsens väldofter?

Viderunt eam filie syon,
et beatam dixerunt,
et regine laudaverunt eam.

Sions döttrar ser henne
och kallar henne salig
och drottningar prisar henne.

LÖRDAG 3

Super salutem
& omnem pulchritudinem
dilecta es a domino,
et regina celorum vocari
digna es,

Mer än frälsning
och all skönhet
är du kär för Herren
och att kallas himlarnas drottning
är du värdig.
Gaudent chori angelorum,
consortes et concives tui.

Änglarnas körer gläds,
dina vänner och medborgare.

Valde eam nos oportet venerari,
que tam sancta & immaculata
est virgo.

Det är oss tillbörligt att väldigt vörda
hon som en så helig och obefläckad
jungfru är.

Gaudent chori angelorum,
consortes et concives tui.

Änglarnas körer gläds,
dina vänner och medborgare.

Gloria patri et filio
et spiritui sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

Gaudent chori angelorum,
consortes et concives tui.

Änglarnas körer gläds,
dina vänner och medborgare.

A 84 är en 1400-talshandskrift inköpt 1893 till Kungliga biblioteket från prinsen av Borghias bibliotek.

A12, Jungfru Marie Örtagård är en textutgåva av Cantus Sororum av Vadstenas biktfader Niklas Ragvaldsson från 1510, och finns utgiven av Robert Geete i serien Svenska Fornskrift-Sällskapets Samlingar, häfte 107 och 109, tryckt på Kungliga Boktryckeriet i Stockholm 1895.

Sermo angelicus finns på latin på http://www.umilta.net/bk11.html
och på swensko på http://spraakdata.gu.se/ktext/birg4.html, p 213

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon     Heliga Birgitta    
Mail