Vesper ur Cantus Sororum,
Birgittasystrarnas liturgi

Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall Maria. Till en stor del består officiet av antifoner, små refrängsånger med text avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

I jämförelse med en högmässa är tidegärdens gudstjänster ytterst meditativa upplevelser. De är utan dramatik och åthävor, uppladdningar eller klimax, och ger intryck av att vara ett utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott.

Peter Olovsson, d. 1378, var tillsammans med Peter Olovsson biktfader till Birgitta, och skrev tillsammans med honom ned hennes uppenbarelser. Själv komponerade han text och musik till Cantus Sororum, Birgittasystrarnas liturgi, som för varje dag har ett visst Mariatema, och sammantaget bildar en slags sammanhängande historia, utsträckt över en vecka. Lite grovt sett skulle man kunna säga, att på söndagen är Maria himlarnas högsta drottning, på måndag jublar änglaskarorna över henne, på tisdag förebådas hon av profeterna, på onsdag föds hon på jorden, på torsdag föder hon Jesus, på fredag lider hon med honom, på lördag tas hon upp till himlen, och så sluts cirkeln. De tre sista dagarna motsvarar den glädjerika, den smärtfyllda och den ärorika rosenkransen.

Såsom varande årets huvudperson 2003, Sveriges enda helgon, och sedan 1999 Europas skyddshelgon, behöver Birgitta Birgersdotter (1303 – 1373) ingen närmare presentation. Hennes ordensregel, som bygger på den augustinska, föreskrev gemensamma kloster för munkar och nunnor, där de såklart bodde och vistades var för sig, men turades om att fira liturgin i den gemensamma klosterkyrkan, där strikt enstämmig musik var föreskriven.

Detta är en vesper ur Cantus Sororum, men inte helt enligt Birgittasystrarnas liturgi: Bland annat sjungs där alla psalmer i ett svep på samma ton, och antifonen en gång på slutet, medan vi som mera brukligt är har en antifon till varje psalm, och för den sakens skull kompletterat den vanliga fest- och söndagsvespern med antifoner från de andra dagarnas vesprar (och då försökt välja sånger som är specifika för Cantus Sororum, och inte tillhör det gregorianska allmängodset), så att resultatet blivit en blandning av teman. Dessutom sjöng inte bröderna med i systrarnas sång, och flerstämmig musik var förbjuden, något vi försyndar oss emot konstant i det första fallet, och några gånger i det andra.


Dignare me laudare te, virgo sacrata.
Da michi virtutem contra hostes tuos.
Bevärdiga mig att lova dig, helgade jungfru.
Ge mig kraft mot dina fiender.

HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och dödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540.
“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps 70:2)


Deus in adiutorium meum intende. Gud, ge akt på min räddning;
Domine ad adiuvandum me festina.

Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.

ANTIFON

Beati metuentes Dominum,
et Filii virginis,
a dextris patris residentis,
mandata observantes.
Illis enim dicturus est:
Venite benedicti patris mei,
percipite regnum vobis paratum
ab origine mundi.

Saliga de som fruktar Herren
och jungfruns Son
som sitter på Faderns högra sida
och ger akt deras bud,
för till dessa skall sägas:
Kom, min Faders välsignade,
tag emot riket, åt er förberett
från världens begynnelse.

(Psalm 110)

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida,

Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

tills jag lägger dina fiender
som en pall åt dina fötter.

Virgam virtutis tuæ
emittet Dominus ex Sion:
dominare
in medio inimicorum tuorum.

Din dådkrafts spira
sänder Herren från Sion
för att härska
i dina fienders mitt.

Tecum principium
in die virtutis tuæ
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum
genui te.

Med dig är de främsta
på din dådkrafts dag
i de heligas härligheter;
ur livmodern före gryningen
födde jag dig.

Juravit Dominus,
et non pænitebit eum:
Tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.

Herren har lovat,
och ångrar sig inte:
Du är präst för evigt
i Melchisedechs efterföljd.

Dominus a dextris tuis,
confregit in die iræ suæ reges.

Herren är på din högra sida.
På sin vredes dag krossade han kungar.

Judicabit in nationibus,
implebit ruinas:
conquassabit capita
in terra multorum.

Han skall döma bland folken,
han skall lägga allt i ruiner,
han skall krossa ledare
på jorden i massor.

De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.

Av bäcken vid vägen skall han dricka.
Därför skall han höja sitt huvud.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Iam letaris
domina nostra
i hijs que
dicta tibi sunt
ingressa es
domum Domini
gestans coronam
honoris eterni
cum angelis
igitur letantibus
deo jubilet
omnis terra

Nu gläds du,
vår härskarinna,
åt det som
sades till dig:
du har skridit in
i Guds hus,
bärande en krona
av evig ära.
Med änglarna
således glädjande sig
jublar åt Gud
hela jorden.

(Psalm 111)

Confitebor tibi Domine
in toto corde meo:
in consilio justorum, et congregatione.

Jag skall bekänna dig, Herre,
av hela mitt hjärta,
i de rättfärdigas råd och församling.

Magna opera Domini:
exquisita in omnes
voluntates ejus.

Stora är Herrens verk,
utsökta för alla
som har sin lust i honom.

Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus manet
in sæculum sæculi.

Bekännelse och storhet är hans verk
och hans rättvisa varar
i evigheters evighet.

Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator
Dominus: escam dedit
timentibus se.

Han har gjort sina unders historia,
den barmhärtige och förbarmaren
Herren, han har gett mat
åt dem som fruktar honom.

Memor erit in sæculum testamenti sui:
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.

Hans förbunds åminnelse är för evigt.
Hans verks makt
skall han tillkännage för sitt folk

Ut det illis hæreditatem gentium:
opera manuum ejus
veritas et judicium.

för att ge dem som arv till folken.
Hans händers verk
är sanning och rätt.

Fidelia omnia mandata ejus:
confirmata in sæculum sæculi:
facta in veritate et æquitate.

Alla hans förbund är trogna,
befästa i evigheters evighet,
gjorda i sanning och jämlikhet.

Redemptionem misit populo suo:
mandavit in æternum
testamentum suum.

Han har sänt sitt folk frälsning,
för evigt har han anförtrott
sitt testamente.

Sanctum et terribile nomen ejus:
initium sapientiæ
timor Domini.

Heligt och fruktansvärt är hans namn.
Vishetens begynnelse
är fruktan för Herren.

Intellectus bonus omnibus
facientibus eum:
laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

Ett gott förstånd till alla
som gör det.
Hans lov varar i evigheters evighet.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Exulta feliciter
mater
invictissimi
triumphatoris
qui mortem mortificavit
superbos disperdidit
humiles exaltavit
captivos redemit
fetidos purgavit
famelicos saturavit
et te sibi matrem
ac sponsam amantissimam
sua gloriosa
resurreccione
letificavit
benedicat eum
& veneretur
omnis creatura
et ad eius gloriam
te eternaliter beatam proclament
omnes generationes

Jubla lyckligt,
moder till den
oövervinnerliga
triumfatorn
som dödade döden,
skingrar övermodiga,
upphöjer ödmjuka,
befriar fångna,
renar illaluktande,
mättar hungrande.
Och dig moder,
och mest älskade brud;
med sin ärofulla
uppståndelse
gladde han dig.
Välsigna honom,
och vörda,
må hela skapelsen,
och för hans ära
prisar dig evigt salig
alla släkten.

(Psalm 112)

Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.

Säll den man som fruktar Herren,
han vill gärna utföra hans befallningar.

Potens in terra erit semen ejus:
generatio rectorum
benedicetur.

Hans säd skall bli mäktig på jorden,
de rättfärdigas efterkommande
må välsignas.

Gloria et divitiæ in domo ejus:
et justitia ejus manet
in sæculum sæculi.

Ära och rikedomar är i hans hus,
och hans rättfärdighet varar
i evigheters evighet.

Exortum est in tenebris lumen
rectis: misericors,
et miserator, et justus.

Ett ljus har gått upp i mörkret
åt de rättfärdiga: barmhärtighet
och förbarmare och rättfärdig.

Jucundus homo qui
miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio:
quia in æternum non commovebitur.

Glädjande är den människa som
är barmhärtig och hjälpsam;
han vårdar sitt tal med flit,
ty han skall inte rubbas i evighet.

In memoria æterna
erit justus:
ab auditione mala non timebit.
laudabit os meum.

I evigt minne
skall den rättfärdige vara,
han skall inte frukta onda rykten.

Paratum cor ejus
sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus:
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.

Hans hjärta är berett
att hoppas på Herren,
hans hjärta är fast,
det skall inte rubbas
tills hans får se ner på sina fiender.

Dispersit, dedit pauperibus:
justitia ejus manet in sæculum sæculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.

Han har utstrött och gett åt fattiga,
hans rätt varar i evigheters evighet,
han skall höja sitt horn i ära.

Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.

Syndaren skall se, och vredgas,
han skall skära tänder och ruttna;
syndarnas önskan skall förgås.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Annuncietur
in universa terra
quam magnifice fecit
quem nobis peperit
sponsa regis eterni.
In pulvere clausus est,
ut de pulvere plasmatos
in regno claritatis collocaret.
A morte captus est
ut mortis actorem
captivaret.
Fregit mortis clausuras
viteque ianuam patefecit.

Det skall tillkännages
över hela jorden
vilka storverk han gjorde
som åt oss födde
den evige kungens brud.
I stoft är han instängd
för att de av stoft skapade
skulle sättas i klarhetens rike.
Av döden blev han fångad
för att dödens verkställare
skulle bli fångad.
Han bröt upp dödens lås
och öppnade livets dörr.

(Psalm 113)

Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.

Lovsjung Herren, ni hans barn,
Lovsjung hans namn.

Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in sæculum.

Må Herrens namn vara välsignat,
från detta nu, och alltid i evighet.

A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.

Från solens uppgång till nedgång
är Herrens namn lovvärt.

Excelsus super omnes
gentes Dominus,
et super cælos gloria ejus.

Upphöjd över alla
släkten är Herren,
och över himlarna är hans ära.

Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit
in cælo et in terra?

Vem är som Herren vår Gud,
som bor i höjderna,
och ser till de ringa
i himlen och på jorden,

Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:

uppresande den maktlöse från jorden
och upplyftande den fattige ur smutsen

Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.

för att sätta honom bland de främsta,
bland de främsta av sitt folk;

Qui habitare facit sterilem
in domo,
matrem filiorum lætantem.

som får den ofruktsamma att bo
i ett hus,
en moder glädjande sig åt sina söner?

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio, et nunc et
semper et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och
alltid och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON

Gaude eternaliter
intacta mater
que omnibus omnia facta es:
Trinitati summa gloria,
angelis leticia,
captivis liberatrix,
egrotantibus curatrix,
desolatis consolatrix,
iustis promotrix,
reis adiutrix,
filio dei genitrix.
Benedicta sis tu perhenniter
et benedictus fructus
ventris tui.

Gläds för evigt,
orörda moder,
som är allt för alla:
Treenighetens högsta ära,
änglarnas glädje,
fångars befrierska,
sjukas boterska,
övergivnas trösterska,
rättvisas främjerska,
anklagades hjälperska,
Guds Sons föderska.
Välsignad är du för alltid,
och välsignad är frukten
av din livmoder.

(Psalm 117)

Laudate Dominum, omnes gentes,
laudate eum, omnes populi.

Lova Herren, alla släkten,
lova honom, alla folk,

Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius, et
veritas Domini manet in æternum.

ty säker över oss är
hans barmhärtighet, och
Herrens sanning varar i evighet.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.


KAPITULUM


(Syr. 24:24)


Ego mater pulchræ dilectionis et
timoris et agnitionis et sanctæ
spei, in me gratia omnis viæ et
veritatis, in me omnis spes vitæ
et virtutis. Transite ad me, omnes qui
concupiscitis me, et a generationibus
meis implemini. Spiritus enim meus
super mel dulcis, et hereditas mea
super mel et favum.

Jag är den vackra kärlekens moder, och
fruktans, och insiktens, och det heliga
hoppets, i mig är alla vägars mening och
sanningens, i mig är hoppet för allt liv
och all kraft. Kom till mig, alla ni som
åtrår mig, och sedan generationer tillbaka
fylls av mig. Ty min ande
är ljuvare än honung, och mitt arv
ljuvare än honung och kakor.

Deo gratias.

Tack Gud.

RESPONSORIUM


Maria summe trinitatis,
te et omnia in se concludentis,
domicilium
omnium virtutum floribus redimitum,
dispensatrix prudentissima,
circumda miseros proteccione tua,

Maria, högst i treenigheten,
du som innesluter allt i dig,
hemvist
bekransad med alla dygdens blommor,
omtänksammaste förvalterska,
omge stackars oss med ditt beskydd,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

Respice propicia
pericula populorum,
captivorum gemitus,
tribulaciones orphanorum,
ut omnes sibi senciant
tuam providenciam profuisse,

Besinna, du hulda,
folkens prövningar,
fångars gråt,
föräldralösas pressade förhållanden,
så att alla kan känna sig
ha gagnats av din försyn,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

et refove familicos
tua benigna providencia.

och vederkvick hungrande
med din välvilliga försyn.

HYMN


Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo,
felix celi porta.

Var hälsad, havets stjärna,
Guds hulda moder,
och alltid jungfru,
himlens lyckliga port.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans nomen Eve.

Upptagande detta “Ave”
från Gabriels mun,
befäst oss i frid,
när du vänder på namnet “Eva”.

Solve vincla reis,
profer lumen cecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Lös den anklagades bojor,
bringa ljus åt den blinde,
stöt bort vårt onda,
kräv allt gott.

Monstra te esse matrem
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Visa dig vara moder,
så han genom dig tar emot bön,
han som för att födas åt oss
accepterade att vara din.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac & castos.

Enastående jungfru,
mildast av alla,
efter att ha löst våra skulder,
gör oss milda och fläckfria.

Vitam presta puram,
iter para tutum,
ut videntes ihesum
semper colletemur.

Förestå ett rent liv,
förbered en trygg väg,
så att, seende Jesus,
vi alltid kan glädjas tillsammans.

Sit laus Deo Patri,
summo xpisto decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen.

Lov åt Gud Fader,
högsta prydnaden Kristus,
den Helige Ande,
ära åt tre i en. Amen.

VERSIKEL

Esto nobis adiutrix, ne derelinquas nos,
nec despiciat nos, o altissima domina.

Var vår hjälperska, överge oss inte,
och förakta oss inte, o högsta härskarinna.

ANTIFON

Maria Maria,
tocius sanctitatis,
tu principalis gemma,
nos tibi humiliter da servire,
et ab hostis antiqui
mille millenis fraudibus
conserva, Maria.

Maria, Maria,
helighetens helhet,
du förnämsta ädelsten,
ge oss att ödmjukt tjäna dig;
och från den gamle fiendens
tusen gånger tusen bedrägerier
bevara oss, Maria.

(Luk. 1:46-55)

MAGNIFICAT anima mea Dominum.

Min själ upphöjer Herren,

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

och min ande jublar
åt Gud min frälsare,

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc
beatam me dicent omnes generationes.

för han ser till sin tjänarinnas ringhet
och se, efter detta
må alla släktled prisa mig salig,

Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus.

för den starke gör stora saker med mig,
och heligt är hans namn,

Et misericordia ejus
a progenie in progenies,
timentibus eum.

och hans barmhärtighet varar
från släkte till släkte,
bland dem som fruktar honom.

Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit
superbos mente cordis sui.

Han gör storverk med sin arm,
han förskingrar de som har ett
högmodigt sinne i sina hjärtan.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
serviamus illi.

Han avsätter mäktiga från sina säten,
och upphöjer oansenliga.

Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.

Han mättar hungriga med sitt goda,
och rika skickar han bort tomhänta.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ.

Han tar sig an sitt barn Israel,
efter att ha besinnat sin barmhärtighet,

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.

som det sades till våra fäder,
Abraham och hans säd för evigt.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

BÖN

Deus qui de beate marie virginis
utero verbum tuum
angelo nunciante carnem suscipere
voluisti,
Gud, som av saliga jungfru Marias
livmoder ville låta ditt ord
genom ängelns hälsning ta kött,

presta supplicibus tuis,

bistå de dinas böner,

ut qui
vere eam Dei genitricem credimus,
eius apud te intercessionibus adiuvemur,

så att vi som
verkligen tror henne vara Guds föderska,
kommer att få hjälp hos dig tack vare hennes medling,

per eundem Dominum nostrum Ihesum Christum
filium tuum qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus
per omnia secula seculorum. Amen.

genom densamme vår Herre Jesus Kristus
din son, som med dig lever och regerar
i den Helige Andes enhet, Gud,
i evigheters evighet. Amen.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott och ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
”Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?”
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.


Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O, Maria!

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss världens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O, Maria!

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O, Maria!

O dulcis Maria.

O, ljuva Maria!

PROCESSIONSHYMN

Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur “Llibre Vermell”, den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder “det sågade berget”, eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Litteratur:

A 84, en 1400-talshandskrift inköpt 1893 till Kungliga biblioteket från prinsen av Borghias bibliotek.

A12, Jungfru Marie Örtagård, en textutgåva av Cantus Sororum av Vadstenas biktfader Niklas Ragvaldsson från 1510, utgiven av Robert Geete i serien Svenska Fornskrift-Sällskapets Samlingar, häfte 107 och 109, tryckt på Kungliga Boktryckeriet i Stockholm 1895.

Viveca Servatius: Cantus Sororum, Musik- und liturgiegeschichtliche Studien zu den Antiphonen des birgittinischen Eigenrepertoires, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia musicologica Upsaliensiana, Nova Series 12 (Uppsala 1990).


Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon     Birgitta
Mail