Laudes till Sankt Erik

Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall S:t Erik. Till en stor del består officiet av antifoner, små refrängsånger med text avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

I jämförelse med en högmässa är tidegärdens gudstjänster ytterst meditativa upplevelser. De är utan dramatik och åthävor, uppladdningar eller klimax, och ger intryck av att vara ett utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott.

Om Erik Jedvardsson vet medeltida källor att berätta följande:

När Sveriges rike stod utan ledare, valdes Erik, Guds ärorike martyr, enhälligt av landets furstar och hela folket till konung, på grund av hans medfödda mildhet och goda karaktär, och upphöjdes hedersamt till rikets konungamakt vid Uppsala.

När han väl blivit installerad på rikets tron, ägnade han sig först åt kyrkors byggande och den heliga kultens återinrättande, därefter åt folkets styrande och rättvisa lagars kungörande, och sist sände han med kraft ut sin hand mot trons fiender och för rikets försvarande, och avvek inte åt höger för gunst eller belöning, eller åt vänster för rädsla eller hat, utan framskred okuvligt på den raka väg som leder till fäderneslandet.

När tionde året av hans regering förlupit gjorde den den danske kungens son Magnus anspråk på landet, och menade sig - tvärtemot hävd - ha rätten att härska genom arv på mödernet. Genom några hejdukar, mutade av denne med gåvor och löften, fullbordade den helige Erik med avhugget huvud martyrskapet vid Uppsala på Kristi himmelsfärdsdag den 18:e maj 1160.


HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och dödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540.
“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps 70:2)


Deus in adiutorium meum intende.
Gud, ge akt på min räddning;
Domine ad adiuvandum me festina.

Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.

MIRAKEL


Men när fienderna dragit bort och den heliga kroppen låg kvar på dråpsplatsen, bar de få av kungens tjänare som överlevde, honom till en fattig änkas hus i närheten. Där bodde en fattig kvinna som länge varit blind, och hon berörde martyrens kropp, och förde fingrarna, fuktade i hans blod, till ögonen, varvid strax mörkret skingrades och hon återfick sin forna syn, prisande Gud i hans härlighet.

ANTIFON

Hostia grata Deo
       mactata petens paradysum,
cece purpureo
       reparavit sanguine visum.

Som ett för Gud välbehagligt slaktoffer
       träder han in i paradiset.
Med sitt purpurblod
       återställer han synen åt den blinda.(Psalm 93)

Dominus regnavit,
decorem indutus est.
Indutus est Dominus fortitudinem,
et præcinxit se.

Herren härskar,
klädd i skönhet.
Herren är iklädd styrka,
och har omgjordat sig.

Etenim firmavit orbem terræ,
qui non commovebitur.

Han har lagt fast jordens omkrets,
därför kommer den inte att röra sig.

Parata sedes tua ex tunc:
a sæculo tu es.

Din tron står beredd från förr,
du är från evighet.

Elevaverunt flumina, Domine,
elevaverunt flumina vocem suam.

Floderna har höjt, Herre,
floderna har höjt sin röst.

Elevaverunt flumina fluctus suos,
a vocibus aquarum multarum.

Floderna har höjt sina böljor
från de många vattnens röster.

Mirabiles elationes maris:
mirabilis in altis Dominus.

Underbara är havens upplyftanden,
underbar är Herren i höjden.

Testimonia tua credibilia facta sunt nimis:
domum tuam decet sanctitudo,
Domine, in longitudine dierum.

Ditt vittnesbörd är ytterst trovärdigt,
ditt hus är värt helighet,
Herre, i alla dagar.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

MIRAKEL


En kvinna våndades i barnsnöd, och man misströstade om hennes liv. De kvinnor som bistod henne gjorde ett löfte till den helige Erik, på det att Herren genom hans förtjänster skulle bevara livet åt den döende, och befria barnaföderskan från fostret. Då det var gjort, födde kvinnan en död flicka. Denna låg alldeles död i fyra timmar. De närvarande kvinnorna hade sett modern leva upp igen genom miraklets kraft, och fattade nu än större förtröstan på Herren. De gjorde i sin medömkan ett löfte till Herren, på det att han som räddat modern ur dödsfaran, skulle ge dottern liv så länge att hon kunde undfå dopets nåd. Herrens kraft var då genast tillstädes, och Han som blåst liv i den första människans ansikte, inblåste nu barmhärtigt livsanden i flickans dödfödda kropp. De redan nämnda kvinnorna som var närvarande såg att livsanden efterhand steg in i flickans lemmar, och att hon som varit säkert död, nu säkert levde. Emedan de fruktade att hon kunde dö på nytt, döpte de henne och gav henne namnet Helena. Vi som varit vittnen till järtecknet har alla sett henne tre månader senare frisk och helbrägda. Detta järtecken är prövat och undersökt vid Aros i franciskanernas kyrka, i närvaro av provincialministern och custos, abbedissan i Sko, ärkediakonen, prosten, herr Jakob, och många andra klerker och lekmän, och två trovärdiga och hederliga kvinnor vittnade att de sett detta järtecken och hela tiden varit tillstädes vid dess förlopp.
ANTIFON

Infanti, genito
       sine vita, regis Erici
vita datur merito
       pariterque salus genitrici.

Åt ett barn, som fötts
       livlöst, ges genom kung Eriks
förtjänst livet åter,
       och likaså räddning åt dess moder.


(Psalm 100)

Jubilate Domino omnis terra:
servite Domino in lætitia.

Jubla åt Herren, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje.

Introite in conspectu eius,
in exsultatione.

Gå in inför hans blick
med jubel.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus.
Ipse fecit nos, et non ipsi nos,

Vet att Herren själv är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva,

popule eius, et oves pascuæ eius.
Introite portas eius in confessione,
atria eius in hymnis: confitemini illi.

till sitt folk, och får i sin flock.
Gå in genom hans portar med bekännelse,
till hans salar med hymner, bekänn honom.

Laudate nomen eius:
quoniam suavis est Dominus.
In æternum misericordia eius,
et usque in generationem et generationem
veritas eius.

Lovsjung hans namn,
ty Herren är ljuv.
I evighet varar hans barmhärtighet,
och från släktled till släktled
hans sanning.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

MIRAKEL


En präst som hette Ingemund och som var kaplan hos herr Ragvast, kyrkoherde i Närtuna, miste sin talförmåga på påskdagen och blev stum. När han förblivit så en tid fruktade han storligen att förbli stum för alltid. Nu instundade Sankt Eriks högtidsdag, och då prästen herr Ragvast på nytt hörde ryktet om de järtecken som blivit gjorda genom Sankt Erik, uppmanade han fromt och ihärdigt sin kaplan, att han skulle åkalla Herrens barmhärtighet för Sankt Eriks förtjänsters skull, och eftersom det var martyrens högtidsdag åtminstone försöka läsa en mässa till dennes ära. Trots att han misströstade om att kunna göra detta – ty han hade varken röst eller talförmåga – hoppades han dock på martyrens hjälp och iklädde sig på sin herres uppmaning den prästerliga skruden. Och då han stod framför altaret och enligt bruk skulle läsa syndabekännelsen, återfick han plötsligt sin röst, så att de närvarande kunde höra honom. När han förnam att Herren hade bevisat denna nåd mot honom, han som förut varken kunnat läsa mässan eller ens tala, så prisade han Gud och sjöng mässan med klar röst till tacksägelse för martyren. Så förnyade Gud, som alltid är underbar och ärorik i sina heliga, det gamla järtecken, genom vilket han fordom öppnade munnen på Herrens profet Sakarias, och gjorde denne präst åter talande genom sin konungs och martyrs förtjänster.

ANTIFON

Martyr presbytero
       lingue solvendo ligamen,
dat cum sincero
       vocis modulamine famen.

Martyren lossar tungans
       band på prästen
och skänker honom
       talförmåga och sångröst.


(Psalm 63)

Deus, Deus meus,
ad te de luce vigilo.

Gud, min Gud,
för dig vakar jag vid gryningen.

Sitivit in te anima mea,
quam multipliciter tibi caro mea!

Min själ har törstat efter dig,
och hur mångfaldigt mycket mer mitt kött!,

In terra deserta et invia et inaquosa:
sic in sancto apparui tibi,
ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam.

i det övergivna landet utan väg och vatten.
Så visade jag mig för dig i det heliga,
för att jag skulle få se din kraft och din ära.

Quoniam melior est misericordia tua
super vitas. Labia mea laudabunt te.

Ty din nåd är bättre
än livet. Mina läppar skall lova dig.

Sic benedicam te in vita mea:
et in nomine tuo levabo manus meas.

Så må jag välsigna dig hela mitt liv,
och i ditt namn skall jag höja mina händer.

Sicut adipe et pinguetudine repleatur
anima mea, et labiis exsultationis
laudabit os meum.

Så må min själ fyllas av späck och fett,
och med jublande läppar
skall min mun lovsjunga.

Si memor fui tui super stratum meum,
in matutinis meditabor in te:
quia fuisti adiutor meus.

Om jag kommer ihåg dig på mitt läger,
skall jag tänka på dig vid gryningen,
för du har varit min hjälpare.

Et in velamento alarum tuarum exsultabo,
adhæsit anima mea post te:
me suscepit dextera tua.

Och jag skall jubla under dina vingars täcke,
min själ hänger sig fast efter dig,
din högra hand har tagit upp mig.

Ipsi vero in vanu
quæsierunt animam meam,
introibunt in inferiora terræ:
tradentur in manus gladii,
partes vulpium erunt.

Men dessa som förgäves
sökt min själ,
de skall gå in i underjorden.
De skall överlämnas till svärdets hand,
de skall bli rävars lott.

Rex vero lætabitur in Deo,
laudabuntur omnes qui iurant in eo:
quia obstructum est os loquentium iniqua.

Men kungen skall sannerligen glädjas åt Gud.
Lovprisas skall de som svär vid honom,
ty tilltäppt är det illasinnade talets mun.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

MIRAKEL


En man i Våla socken blev så sinnesförvirrad att han med egen hand rysligen skar av sin strupe på tvären. Hans grannar och fränder, förfärade över den sorgliga händelsen, begav sig till herr Folke, ärkebiskop i Uppsala, vördnadsvärd i åminnelse, som befann sig i grannskapet, och frågade honom till råds vad de skulle göra med den arme mannens kropp. De trodde nämligen redan att han var död. Men han som alltid var mild till sinnes och barmhärtig mot de nödställda, sporde om det ännu fann någon livsanda i honom, och de svarade att den fanns, om än mycket svag, ty han andades genom såret. Då rådde han dem att de skulle göra ett löfte till Sankt Erik, så att Gud måtte förbarma sig över honom som låg på sitt yttersta, för Sankt Eriks förtjänster skull. Och ärkebiskopen gick genast in i sin bönekammare, bad ödmjukt till Gud för den arme mannen, och lovade att om denne blev räddad ur sin livsfara så skulle han själv till Guds och martyrens ära sjunga en högtidlig mässa. Då detta var gjort, fick mannen alla sina själsförmögenheter igen, och inom kort blev han även fullständigt frisk till kroppen. Han uppträdde helbrägda vid nästa Eriksmässa, och bar ett synligt bevis om detta järtecken, i det att han hade ett litet ärr på strupen såsom en röd tråd, vår Herre till pris och ära, och hans ärorike martyr till beröm.

ANTIFON

Ferro transsecuit
       proprium vir guttur eique
sanctus promeruit
       vitam, venerandus ubique.

Med järn skar
       en man av sin egen strupe
Men den helige bevärdigade honom
       livet, och är värd att vördas överallt.


(Dan. 3:57-88, 56)

Benedicite omnia opera Domini Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, alla Herrens verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite Angeli Domini Domino:
benedicite cæli Domino.

Välsigna Herren, ni Herrens änglar,
väsigna Herren, ni himlar.

Benedicite aquæ omnes quæ
super cælos sunt Domino:
benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Välsigna Herren, alla vatten
som är över himlarna,
välsigna Herren, alla Herrens krafter.

Benedicite sol et luna Domino:
benedicite stellæ cæli Domino.

Välsigna Herren, sol och måne,
välsigna Herren, himlens stjärnor.

Benedicite omnis imber et ros Domino:
benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Välsigna Herren, regn och dagg,
välsigna Herren, alla Guds andar.

Benedicite ignis et æstus Domino:
benedicite frigus et æstus Domino.

Välsigna Herren, eld och hetta,
välsigna Herren, köld och hetta.

Benedicite rores et pruina Domino:
benedicite gelus et frigus Domino.

Välsigna Herren, fukt och frost,
välsigna Herren, kyla och köld.

Benedicite glacies et nives Domino:
benedicite noctes et dies Domino.

Välsigna Herren, is och snö,
välsigna Herren, nätter och dagar.

Benedicite lux et tenebræ Domino:
benedicite fulgura et nubes Domino.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
välsigna Herren, blixtar och moln.

Benedicat terra Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, du jord,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicte montes et colles Domino:
benedicite universa germinantia in terra Domino.

Välsigna Herren, berg och dalar,
välsigna Herren, allt som gror i jorden.

Benedicite fontes Domino:
benedicite maria et flumina Domino.

Välsigna Herren, ni källor,
välsigna Herren, hav och floder.

Benedicite cete et omnia
quæ moventur in aquis Domino:
benedicite omnes volucres cæli Domino.

Välsigna Herren, ni havsvidunder, och allt
som rör sig i vattnen, välsigna Herren,
alla himlens bevingade varelser.

Benedicite omnes bestiæ et pecora Domino:
benedicite filii hominum Domino.

Välsigna Herren, bestar och boskap,
välsigna Herren, ni människors barn.

Benedicat Israel Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite sacerdotes Domini Domino:
benedicite servi Domini Domino.

Välsigna Herren, ni Guds heliga,
välsigna Herren, Guds tjänare.

Benedicite spiritus et animæ
iustorum Domino: benedicite
sancti et humiles corde Domino.

Välsigna Herren, ni rättfärdigas
andar och själar, välsigna Herren,
ni med heliga och ödmjuka hjärtan.

Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, Hananja, Asarja, Misael,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicamus Patrem et
Filium cum Sancto Spiritu:
laudemus et superexaltemus in sæcula.

Vi välsignar Fader och
Son med Helig Ande,
låt oss lovsjunga och upphöja i evighet.

Benedictus es Domine in firmamento cæli:
et laudabilis et gloriosus
et superexaltatus in sæcula.

Välsignad är Herren på himlafästet,
och lovvärd och ärofull
och upphöjd i evighet.

ANTIFON

O rex insignis,
       cui servit nostra caterva,
prefulgens signis,
       nos protege, dirige, serva.

O lysande konung,
       dig tjänar vår skara
Du som strålar i järtecken,
       skydda, led och bevara oss!


(Psalm 148)

Laudate Dominum de cælis:
laudate eum in excelsis.

Lovsjung Herren från himlarna,
lovsjung honom i höjderna.

Laudate eum omnes angeli eius:
laudate eum omnes virtutes eius.

Lovsjung honom, alla hans änglar,
lovsjung honom, alla hans krafter.

Laudate eum sol et luna,
laudate eum omnes stellæ et lumen.

Lovsjung honom, sol och måne,
lovsjung honom, alla stjärnor och ljus.

Laudate eum cæli cælorum,
et aquæ omnes quæ super cælos sunt,
laudent nomen Domini.

Lovsjung honom, himlarnas himmel,
och alla vatten som är ovanför himlarna
må lova Herrens namn.

Quia ipse dixit, et facta sunt,
ipse mandavit et creata sunt.

Ty han sade, och de blev,
han befallde, och de skapades.

Statuit ea in æternum
et in sæculum sæculi:
præceptum posuit,
et non præteribit.

Han ställde dem där för alltid
och i evigheters evighet
han lade fast föreskrifter,
och de kan inte överskridas.

Laudate Dominum de terra,
dracones et omnes abyssi.

Lovsjung Herren från jorden,
alla ni drakar och avgrunder,

Ignis, grando, nix, glacies,
spiritus procellarum,
quæ faciunt verbum eius.

eld, hagel, snö, is,
stormarnas ande,
som verkställer hans ord,

Montes et omnes colles,
ligna fructifera et omnes cedri.

berg och alla dalar,
fruktbärande träd och alla cedrar,

Bestiæ et universa pecora,
serpentes et volucres pennatæ.

bestar och all boskap,
ormar och befjädrade flygfän,

Reges terræ et omnes populi,
principes et omnes iudices terræ.

jordens kungar och alla folk,
furstar och alla jordens domare,

Juvenes et virgines, senes cum iunioribus
laudent nomen Domini:
quia exaltatum est nomen eius solius.

ynglingar och jungfrur, gamla och unga
lovar Guds namn,
ty hans namn ensamt är upphöjt.

Confessio eius super cælum et terram,
et exaltavit cornu populi sui.

Hans bekännelse är över himlen och jorden,
och han har upphöjt sitt folks horn,

Hymnus omnibus sanctis eius,
Filiis Israel, populo appropinquanti sibi.

hymner av alla hans heliga,
Israels barn, folket som närmar sig dig.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.


KAPITULUM


(Vish. 9:7-8)


Tu Domine elegisti me regem populo tuo,
et iudicem filiorum tuorum et filiarum,
et dixisti edificare me templum in monte
sancto tuo, et in civitate habitationis tue.

Du Herre valde mig till kung över ditt folk,
och domare över dina söner och döttrar,
och sade åt mig att bygga ett tempel i
ditt heliga berg, och i staden där du bor.

Deo gratias.

Tack Gud.

RESPONSORIUM


Summus decus patrie,
fidei zelator,
legum et iusticie
sanctus promulgator,

Fäderneslandets högsta prydnad,
trons ivrare,
lagars och rättvisas
helige kungörare:

       Sis divine gratie
       sanctus impetrator.

       Må du vara den gudomliga nådens
       helige utverkare,

Ut ad regnum glorie
nos ducat salvator.

så att frälsaren leder oss
till ärans rike.

       Sis divine gratie
       sanctus impetrator.

       Må du vara den gudomliga nådens
       helige utverkare.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

       Sis divine gratie
       sanctus impetrator.

       Må du vara den gudomliga nådens
       helige utverkare.

HYMN

Laudes ad laudes iungite
nec desit laus in laudibus
pro novo Christi milite
celi coniuncto civibus

Lägg lovsång till lovsång,
och må inte lov saknas i lovsången
till Kristi nye stridsman
som förenats med himlens medborgare.

Obsidetur ab hostibus
ascensionis tempore
sanctus Ericus laudibus
Dei vacans summopere

Belägrad av fiender
vid Kristi himmelsfärdstid
tar sig den helige Erik tid att
lovsjunga med högsta kraft.

Crucem sibi Dominicam
rex imprimens salubriter
vadit contra maleficam
catervam magnanimiter

Tryckande Herrens
välgörande kors mot
sig går kungen högsinnat
mot den illvilliga hopen.

Novus David viriliter
agens, dum mundo moritur,
sanctam Sion feliciter
regnaturus ingreditur

En ny David, manligt
agerande, när han dör för världen,
går för att härska
lyckligt in i det heliga Sion.

Victor regnans in ethere
magnis fulgens miraculis
miro virtutum munere
multis succurrit populis

En segrare, härskande i etern,
strålande av mirakler,
med underbara krafters tjänst
har han bisprungit många folk.

Per huius sancti merita
Iesu redemptor omnium
dimitte nobis debita
et da perhenne gaudium. Amen.

Genom denne heliges förtjänster,
Jesu vår frälsare,
förlåt oss våra skulder,
och giv evig glädje. Amen.

VERSIKEL

Ora pro nobis beate Erice
ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Bed för oss helige Erik
så vi må göras värdiga Kristi löften.

ANTIFON

Corona fulgens aurea
flos dignitatis regie
sanctus Ericus ignea
tela vicit malicie.

Sic victor vernans laurea
rex et patronus Swecie
felix, de domo lutea
transit ad regnum glorie

Krona strålande av guld,
kunglig värdighets blomma,
den helige Erik har de brinnande
pilarna av ondska besegrat.

Så går med grönskande lagerkrans segraren,
konungen och Sveriges skyddshelgon,
lycklig, från dypölen hemma
upp till härlighetens rike.ZACHARIAS LOVSÅNG


(Luk 1:68-79)


Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit
et fecit redemptionem plebis suæ

Välsignad är Herren, Israels Gud, ty
han har sett till sitt folk
och gett det återlösning,

Et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui

och rest ett frälsningens horn åt oss
i David sin sons hus,

Sicut locutus est per os sanctorum
qui a sæculo sunt prophetarum eius

som det sades genom de heligas mun,
den som i evighet var hans profeters,

Salutem ex inimicis nostris
et de manu omnium qui oderunt nos

frälsning från våra fiender
och alla deras hand som hatar oss,

Ad faciendam misericordiam
cum patribus nostris
et memorari testamenti sui sancti.

för att utöva barmhärtighet,
med våra fäder,
och minnas sitt heliga förbund,

Iusiurandum quod iuravit
ad Abraham patrem nostrum
daturum se nobis.

den edliga förbindelse han lovade
åt Abraham, vår far,
att ges av honom åt oss,

Ut sine timore,
de manu inimicorum nostrorum liberati
serviamus illi.

för att, utan fruktan,
befriade från våra fienders hand,
kunna tjäna honom,

In sanctitate et iustitia coram ipso
omnibus diebus nostris.

i helighet och rättfärdighet hos honom
i alla våra dagar.

Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis,
præibis enim ante faciem Domini
parare vias eius.

Och du, gosse, skall kallas den högstes profet,
ty du skall gå före Guds ansikte,
och bereda hans vägar,

Ad dandam scientiam salutis plebi eius
in remissionem peccatorum eorum.

för att ge frälsningens kunskap till hans folk,
så att deras synder blir förlåtna,

Per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos,
oriens ex alto.

genom vår Guds barmhärtighets eget kött
och blod, med vilket han sett till oss,
kommande från höjden,

Illuminare his qui
in tenebris et in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

för att upplysa dem som
sitter i mörkret och i dödsskuggan,
för att leda in våra fötter på fredens väg.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

PRECES

Deus, qui beato Erico
regi et martyri tuo
victorie palmam viteque coronam
et celestis regni gloriam contulisti:

Gud, som åt salige Erik,
din kung och martyr,
sammanförde segerpalmen och livets krona
och himmelrikets ära,

fac nos, quesumus, eius meritis
et intercessione
cuncta nobis adversantia vincere:

gör så att vi, ber vi, genom hans förtjänster
och mellanhavande
kan övervinna alla hinder,

et coronam glorie in celis feliciter obtinere.

och lyckligen erhålla ärans krona i himlen,

Per Dominum nostrum
Iesum Christum filium tuum,
qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia secula seculorum. Amen.

genom vår Herre
Jesus Kristus din son,
som med dig lever och regerar
i den Helige Andes enhet, Gud,
i alla evigheters evighet. Amen.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott & ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
"Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?"
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.


Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O, Maria!

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss himlens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O, Maria!

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O, Maria!

O dulcis Maria.

O, ljuva Maria!

PROCESSIONSHYMN

Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur "Llibre Vermell", den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder "det sågade berget", eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Litteratur:

Bengt Thordeman, ed.: Erik den Helige: historia, kult, reliker (Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1954)

Jarl Gallén & Tryggve Lundén: Sankt Erik Konung (Svenska Katolska Akademiens Handlingar nr 2, Stockholm 1960)

Ann-Marie Nilsson: S:t Eriks hystoria (Ed. Reimers, Bromma 2000) isbn 91 7370 140 8


Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik        Helgon        Sankt Erik
Mail