Matutin till Sankt Erik


HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och dödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540. “I sina orde” = i sin ordning;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps 70:2)


Deus in adiutorium meum intende.
Gud, ge akt på min räddning;
Domine ad adiuvandum me festina.

Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.


INVITATORIUM


Christum suppliciter
laudemus ei jubilantes,
Erici pariter
sollempnia concelebrantes.

Kristus må vi ödmjukt
lovsjunga, jublande åt honom,
på samma gång
firande Eriks högtid.(Psalm 95)


Venite, exsultemus Domino,
jubilemus Dei salutari nostro:
præoccupemus faciem eius
in confessione,
et in psalmis jubilemus ei.

Kom, låt oss glädjas åt Herren,
låt oss fröjdas Gud vår frälsning,
låt oss träda in inför hans ansikte
i bekännelse,
och lovsjunga honom med psalmer.

Quoniam Deus magnus Dominus,
et Rex magnus super omnes deos:
quoniam non repellet Dominus
plebem suam,
quia in manu eius sunt
omnes fines terræ,
et altitudines montium
ipse conspicit.

Ty Herren är en stor Gud,
och en stor konung över alla gudar,
eftersom Herren inte stöter bort
sitt folk,
ty i hans hand är
alla jordens ändar,
och bergshöjderna
ser han själv.

Quoniam ipsius est mare,
et ipse fecit illud,
et aridam fundaverunt
manu eius:
venite, adoremus,
et procidamus ante Deum:
ploremus coram Domino,
qui fecit nos:
quia ipse est Dominus Deus noster,
nos autem populus eius,
et oves pascuæ eius.

Ty hans är havet,
och han själv har gjort det,
och det torra har han grundlagt
med sin hand.
Kom, låt oss tillbedja,
och nederfalla för Herren,
låt oss gråta hos Herren
som gjort oss,
ty han själv är Herren vår Gud,
men vi är hans folk,
och hans får på bete.

Hodie, si vocem eius audieritis,
nolite obdurare corda vestra,
sicut in exacerbatione
secundum diem tentationis
in deserto:
ubi tentaverunt me patres vestri,
probaverunt, et viderunt opera mea.

Idag, om ni hör hans röst,
förhärda inte era hjärtan,
som i förbittring,
som på frestelsens dag
i öknen,
där era fäder frestade mig,
prövade mig, och såg mina verk.

Quadraginta annis proximus fui
generationi huic, et dixi:
Semper hi errant corde:
ipsi vero non cognoverunt vias meas,
quibus iuravi in ira mea,
si introibunt in requiem meam.

Fyrtio år var jag närmast
detta släkte, och sade:
De går alltid vilse med hjärtat,
de har verkligen inte känt mina vägar;
så jag svor i min vrede:
De skall icke komma in i min vila.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.
Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

HYMN


Hymnum nove leticie
nova deposcunt gaudia
martyr Ericus hodie
nova potitur gloria

En ny glädjehymn
fordrar vår nya glädje.
Martyren Erik får idag
åtnjuta ny ära.

Hic ut Elias impiam
exponens se certamini
expugnat idolatriam
zelans pro lege Domini

Som Elias utsätter
han sig för strider.
Han slår ner avgudadyrkan,
ivrande för Herrens lag.

Ecclesiam catholicam
dilatat gentem Finnonum
rex ad fidem dominicam
trahens a cultu demonum.

Den katolska kyrkan
utbreder kungen till det Finska folket,
dragande dem från demonkult
till tro på Herren.

Agnellus innocentie
dum sustinet martyrium
Deo placentis hostie
consummat sacrificium.

Ett oskyldigt litet lamm
när han uthärdar martyrskapet.
Som ett välbehagligt offer åt Gud
fullbordar han sitt offer.

Sancti sacrato sanguine
sua contingens lumina
diu privata lumine
illuminatur femina.

Genom helgonets heliga blod,
när hon vidrörde sina ögon med det,
upplystes kvinnan
som sedan länge varit blind.

Per huius sancti merita
Jesu redemptor omnium
dimitte nobis debita
et da perhenne gaudium.

Genom denne heliges meriter,
Jesus, du världens frälsare,
förlåt oss våra skulder,
och ge oss evig glädje.

NOKTURN I


ANTIFON


Rex erat Ericus
humilis devotus honestus
prudens munificus
paciens pius atque modestus

Kung Erik var
ödmjuk, hängiven, ärlig,
förutseende, generös,
tålmodig, from och måttfull.(Psalm 1)


Beatus vir qui non abiit
in consilio impiorum,
et in via peccatorum non stetit,
et in cathedra pestilentiæ non sedit.

Säll den man som inte går bort
till de ogudaktigas råd,
och inte står på syndarnas väg,
och inte sitter i pestens stol,

Sed in lege Domini voluntas eius,
et in lege eius meditabitur
die ac nocte.

utan har sin vilja i Herrens lag,
och mediterar över hans lag
dag och natt,

Et erit tamquam lignum, quod
plantatum est secus
decursus aquarum, quod
fructum suum dabit in tempore suo.

och är som ett träd, som
är planterat vid
vattenströmmar, som
bär sin frukt i rättan tid,

Et folium eius non defluet,
et omnia quæcumque faciet
prosperabuntur.

och vars blad inte faller av,
och allt vad han gör
lyckas.

Non sic impii, non sic,
sed tamquam pulvis, quem
projicit ventus a facie terræ.

Inte som ogudaktiga, inte så,
liksom damm, som
vinden blåser bort från jordens yta.

Ideo non resurgent impii
in iudicio, neque
peccatores in consilio iustorum.

Därför skall ogudaktiga inte stå upp
på domens dag, och inte heller
syndare i rättfärdigas råd.

Quoniam novit Dominus
viam iustorum,
et iter impiorum peribit.

Ty Herren känner
de rättfärdigas väg,
och de ogudaktigas väg skall förgås.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON


Correxit Swecie
leges servire coegit
Christo perfidie
gentes quas ense subegit.

Han förbättrade Sveriges
lagar, tvingade till lydnad
mot Kristus det trolösa
folk som han med svärd underkuvat.(Psalm 2)


Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?

Varför larmar hedningarna
och tänker folken fåfängligheter?

Astiterunt reges terræ,
et principes convenerunt in unum,
adversus Dominum,
et adversus christum eius.

Jordens kungar reser sig,
och furstar rådslår med varandra,
mot Herren
och mot hans smorde.

Dirumpamus vincula eorum,
et projiciamus a nobis
iugum ipsorum.

Låt oss slita av deras bojor,
och kasta bort från oss
deras ok.

Qui habitat in cælis irritabit eos,
et Dominus subsannabit eos.

Den som bor i himlen uppretar dem,
och Herren driver gäck med dem.

Tunc loquetur in ira sua,
et in furore suo conturbabit eos.

Då talar han i sin vrede,
och i sin vrede förvirrar han dem.

Ego autem constitutus sum
Rex ab eo,
super Sion montem sanctum eius,
prædicans præceptum eius.

Jag själv har gjort
en kung av honom,
på Sion, mitt heliga berg,
kungörande hans bud.

Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu,
ego hodie genui te.

Herren sade till mig:
Du är min son,
idag har jag fött dig.

Postula a me, et dabo tibi
gentes hæreditatem tuam,
et possessionem tuam
terminos terræ.

Begär av mig, och jag ger dig
hedningarna till arv,
och till din egendom
världens ändar.

Reges eos in virga ferrea,
et tamquam vas figuli
confringes eos.

Du skall styra dem med järnstav
och som en krukmakares vas
skall du krossa dem.

Et nunc, reges, intelligite:
erudimini,
qui iudicatis terram.

Och nu, kungar, förstå:
ni skall lära er,
ni som dömer på jorden.

Servite Domino in timore,
et exsultate ei cum tremore.

Tjäna Herren i fruktan,
och jubla åt honom med bävan.

Apprehendite disciplinam,
nequando irascatur Dominus,
et pereatis de via iusta.

Håll fast vid läran,
så inte Herren vredgas,
och ni förgår på den rätta vägen,

Cum exarserit
in brevi ira eius,
beati omnes qui confidunt in eo.

om hans vrede helt kort
flammade upp.
Saliga alla som förtröstar på honom.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet.
Amen.

ANTIFON


Digne promeruit
sanctis moriens sociari
qui Domino studuit
vivens vere famulari.

Värdigt förtjänade han,
döende, att förenas med de heliga,
han som, levande, verkligen
bemödade sig om att tjäna Herren.(Psalm 3)


Domine, quid multiplicati sunt
qui tribulant me,
multi insurgunt adversum me.

Herre, hur mångfaldiga är
de som pressar mig,
många reser sig upp mot mig.

Multi dicunt animæ meæ: Non est
salus ipsi in Deo eius.

Många säger till min själ: Det finns
ingen frälsning åt honom i hans Gud.

Tu autem Domine
susceptor meus es,
gloria mea, et exaltans caput meum.

Men du, Herre,
du är min beskyddare,
min ära, och upphöjer mitt huvud.

Voce mea ad Dominum clamavi,
et exaudivit me
de monte sancto suo.

Min röst har klagat till Herren,
och han lyssnade på mig
från sitt heliga berg.

Ego dormivi, et soporatus sum,
et exsurrexi,
quia Dominus suscepit me.

Jag sov, och låg i djup sömn,
och stod upp,
eftersom Herren höll mig uppe.

Non timebo milia populi
circumdantis me, exsurge, Domine,
salvum me fac, Deus meus.

Jag skall inte frukta tusen folk
omringande mig. Stå upp, Herre,
rädda mig, min Gud.

Quoniam tu percussisti omnes
adversantes mihi sine causa,
dentes peccatorum contrivisti.

Ty du har slagit alla
mina fiender utan orsak,
syndarnas tänder har du nött ner.

Domini est salus, et super
populum tuum benedictio tua.

Hos Herren är frälsning, och över
ditt folk din välsignelse.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet. Amen.

HYSTORIA


Om Kristi ärorike martyr och svenskarnas lysande konung Erik den helige, om hans härkomst, liv och saliga ändalykt skall här i korthet berättas.

Han var av kunglig släkt och stammade från högborna ridderliga släkter i Sverige.

Eftersom han var älskad för sin medfödda mildhet och sin ärbara vandel, blev han, då tronen var ledig, av landets stormän och allt folket enhälligt vald till konung och vid Uppsala högtidligen upphöjd på tronen.

Då nu denne Trefaldighetens dyrkare var kommen till makten, ägnade han all sin tid (vilken snarare var ägnad åt omsorger och förpliktelser än maktutövning) åt trenne mål, prydande och fullbordande sina dagar ända till livets slut genom ett ärorikt martyrium.

RESPONSORIUM


Pax patrie, decus ecclesie,
viciis inimicus,
rex Swecie celos hodie
conscendit Ericus.

Fosterlandets fred, kyrkans prydnad,
lasternas fiende,
Erik, Sveriges konung, har idag
stigit upp till himlen.

Pro fidei fervore Dei
dilectus amicus.

För trons glöd Guds
älskade vän.

HYSTORIA


Följande Gamla testamentets heliga konungars föredöme, ägnade han sig först åt att bygga kyrkor och förbättra och utvidga gudstjänsten, vidare att styra sitt folk och tillse, att lag och rättvisa hölls, till sist att strida mot trons fiender och försvara sitt rike, och med allt detta grep han sig manligen an.

Ty först och främst tog han sig an Uppsala kyrka, som grundlagts och påbörjats av de forna konungarna, hans förfäder; han insatte där klerker att uppehålla gudstjänsten och fullbordade den med väldig och kostbar byggnad.

Sedan for han omkring i sitt rike och besökte allt sitt folk.

Han skred fram på den kungliga vägen, och han vek icke av vare sig till höger för gunst eller böner, eller till vänster av hat eller räddhåga, utan gick oböjligt den rätta vägen, som för till himmelriket.

RESPONSORIUM


Amens omnino
letali vulnere quino
se vir transfixit,
quasi mortuus, ille revixit.

Fullständigt sinnesförvirrad
tillfogade sig en man
fem dödliga sår,
var som död, men levde upp igen,

Regis mirifici
meritis sanatus Erici.

botad genom den undergörande
kung Eriks förtjänst.

HYSTORIA


Så stiftade han fred mellan oeniga, befriade dem som voro förtryckta av de mäktigare, styrkte dem som voro stadda på den rätta vägen, förvisade de gudlösa från riket, och skipade, med jämn pendel på rättvisans våg, rätt åt var och en efter lagen.

Då han nu var älskad av allt sitt folk för dessa och liknande dygder och alla enhälligt ville tilldela honom tredjedelen av sakörena, vilka efter rikets sed lagligen tillhör rikets fatabur, säges han ha givit dem, som erbjödo honom detta, följande svar:

“Det som jag har är tillräckligt för mig. Det som är edert må bevaras åt er, ty det kan hända, att edra efterkommande behöva det.”

O, vilken rättrådig furste, en sådan man sällan finner på maktens tinnar, som var nöjd med sitt eget, och icke girigt åstundade sina undersåtars ägodelar!

RESPONSORIUM


O miles Christi,
qui martyrio meruisti
sanctis coniungi,
iunctus diademate fungi,

O Kristi stridsman
som genom martyrskapet förtjänade
att förenas med de heliga,
att vara försedd med diadem,

victor regali
fidei merito speciali.

en kunglig segrare
genom trons speciella förtjänst.

Perveniant qui te
laudant, ad gaudia vite.

Må de som lovsjunger dig
nå fram till livets glädje.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

NOKTURN II


ANTIFON


Opem Christi flagitat
rex ciliciatus
et carnis suppeditat
reprobos conatus.

Kristi bistånd påfordrar enträget
kungen, i tagelskjorta,
och köttets lust
förkastar han.(Psalm 4)


Cum invocarem
exaudivit me Deus iustitiæ meæ,
in tribulatione dilatasti mihi.

När jag åkallade
lyssnade min rättvisas Gud på mig,
i mitt trångmål gav du mig rum.

Miserere mei,
et exaudi orationem meam.

Förbarma dig över mig,
och hör min bön.

Filii hominum,
usquequo gravi corde,
ut quid diligitis vanitatem
et quæritis mendacium?

Mänskors barn,
hur länge skall ni vara av tungt hjärta,
och varför älskar ni fåfänglighet
och söker lögnen?

Et scitote quoniam
mirificavit Dominus sanctum suum,
Dominus exaudiet me
cum clamavero ad eum.

Och vet att
Herren upphöjer sin helige,
Herren lyssnar på mig
när jag ropar till honom.

Irascimini, et nolite peccare,
quæ dicitis in cordibus vestris,
in cubilibus vestris compungimini.

Vredgas, men synda inte.
Det som ni säger i era hjärtan,
stinger er på era nattläger.

Sacrificate sacrificium iustitiæ,
et sperate in Domino,
Multi dicunt:
quis ostendit nobis bona?

Offra rätt offer,
och förtrösta på Herren.
Många säger:
Vem visar oss det goda?

Signatum est super nos
lumen vultus tui Domine,
dedisti lætitiam in corde meo.

Utmärkt är över oss
ditt ansiktes ljus, Herre,
du har gett mig glädje i hjärtat.

A fructu frumenti, vini et olei sui,
multiplicati sunt.

Av sädens, vinets och oljans frukt
mångfaldigas de.

In pace in idipsum
dormiam et requiescam.

I frid vill jag
sova och vila.

Quoniam tu Domine singulariter
in spe constituisti me.

Ty du Herre i synnerhet
har stadfäst mig i hoppet.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

ANTIFON


Aqua frigens iugulat
vim carnalitatis,
virtus regem regulat
moribus beatis.

Kylande vatten nedgör
den köttsliga kraften.
Dygd styr kungen
till saliga seder.(Psalm 5)


Verba mea auribus percipe, Domine,
intellige clamorem meum.

Ta upp mina ord med öronen, Herre,
förstå min klagan.

Intende voci orationis meæ,
rex meus et Deus meus.

Ge akt på min böns röst,
min konung och min Gud.

Quoniam ad te orabo,
Domine mane exaudies
vocem meam.

Ty till dig skall jag be,
Herre, tidigt skall du höra
min röst.

Mane astabo tibi et videbo,
quoniam non Deus
volens iniquitatem tu es.

Tidigt skall jag stå vid dig och se,
för en Gud som inte
vill orättvisa är du.

Neque habitabit
iuxta te malignus,
neque permanebunt
injusti ante oculos tuos.

Och den illvillige
kommer inte att bo nära dig,
och de orättfärdiga kommer
inte att bestå inför dina ögon.

Odisti omnes
qui operantur iniquitatem,
perdes omnes
qui loquuntur mendacium.

Du hatar alla
som gör det orättvisa,
du förgör alla
som talar lögnaktigt.

Virum sanguinum et dolosum
abominabitur Dominus,
ego autem in multitudine
misericordiæ tuæ.

En blodtörstig och lömsk man
avskyr Herren.
Jag däremot är i högsta grad
i din barmhärtighet.

Introibo in domum tuam,
adorabo ad templum sanctum tuum
in timore tuo.

Jag skall gå in i ditt hus,
jag skall tillbe i ditt heliga tempel,
i fruktan för dig.

Domine, deduc me in iustitia tua,
propter inimicos meos
dirige in conspectu tuo viam meam.

Herre, för mig in i din rättfärdighet,
för mina fienders skull,
styr min väg inför din anblick.

Quoniam non est in ore eorum
veritas,
cor eorum vanum est.

För i deras mun finns inte
sanning,
deras hjärta är tomt.

Sepulchrum patens est guttur eorum,
linguis suis dolose agebant,
iudica eos, Deus.

Deras strupe är en öppen grav,
deras tungor handlar lömskt.
Döm dem, Gud.

Decidant a cogitationibus suis,
secundum multitudinem impietatum
eorum expelle eos,
quoniam irritaverunt te Domine.

Må de störta ner från sina planer,
fördriv dem för deras mångfaldiga
vanvördighets skull,
ty de har förargat dig, Herre.

Et lætentur
omnes qui sperant in te,
in æternum exsultabunt,
et habitabis in eis.

Och må de glädjas,
alla som hoppas på dig;
i evighet skall de jubla,
och du skall vara hos dem.

Et gloriabuntur in te
omnes qui diligunt nomen tuum,
quoniam tu benedices iusto.

Och de skall äras hos dig,
alla som älskar ditt namn,
ty du välsignar den rättfärdige.

Domine,
ut scuto bonæ voluntatis tuæ,
coronasti nos.

Herre,
med din goda viljas sköld
har du krönt oss.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON


Tyrannos audacior
arcet et enervat.
Mites, ipse mitior,
in pace conservat.

Djärvare än tyranner
avvärjer och avväpnar han dem.
De milda, själv mildare,
bevarar han i fred.(Psalm 8)


Domine, Dominus noster,
quam admirabile est
nomen tuum
in universa terra!

Herre, vår Herre,
hur underbart är inte
ditt namn
i hela världen!

Quoniam elevata est
magnificentia tua,
super cælos.

Ty upphöjd är
din prakt
över himlarna.

Ex ore infantium et lactentium
perfecisti laudem
propter inimicos tuos,
ut destruas inimicum et ultorem.

Av barns och dibarns mun
har du gjort en lovsång
för dina fienders skull,
för att förinta fienden och hämnaren.

Quoniam videbo
cælos tuos,
opera digitorum tuorum,
lunam et stellas,
quæ tu fundasti.

Ty när jag får se
dina himlar,
dina fingrars verk
månen och stjärnorna,
som du gjort,

Quid est homo,
quod memor es eius,
aut filiiis hominis,
quoniam visitas eum?

vad är då människan,
att du skulle minnas henne,
eller mänskors barn,
att du skulle se till dem?

Minuisti eum paulo
minus ab angelis,
gloria et honore
coronasti eum,
et constituisti eum
super opera manuum tuarum.

Du gjorde honom knappt
mindre än änglarna,
med ära och berömmelse
krönte du honom,
och satte honom
över dina händers verk.

Omnia subiecisti
sub pedibus eius,
oves et boves universas,
insuper et pecora campi.

Allt har du underkastat
under hans fötter,
alla får och kor
och därutöver fältens kreatur,

Volucres cæli,
et pisces maris,
qui perambulant
semitas maris.

himlens flygfän,
och havets fiskar,
som strövar på
havets stigar.

Domine, Dominus noster,
quam admirabile est
nomen tuum in universa terra!

Herre, vår Herre,
hur underbart är inte
ditt namn i hela världen!

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet.
Amen.

HYSTORIA


Men eftersom det är skäligt, att den som å sitt ämbetes vägnar skall styra och döma andra, först bör rätta sig själv, lägga sin kropps begärelser under förnuftets lydno, och rikta sina tankar till Gud – enligt orden “Jag späker min kropp och driver den till träldom” – så var vår helige konung trägen i böner och i ständig vaka och fasta, varkunnsam mot dem som voro i bedrövelse, och frikostig i allmosor till de fattiga.

Han späkte sin kropp med en tagelskjorta, vilken han bar likt ett rättfärdighetens pansar, ännu i sitt lidandes stund, och ännu idag förvaras denna tagelskjorta, fuktad i hans dyrbara blod, i Uppsala domkyrka.

Huru han förhöll sig till den hemlige fiende som slumrar i människans barm, kan man förstå därav, att när han för fastors och andra heliga tiders skull ofta avhöll sig från drottningens bädd, så brukade han, för att hos sig undertrycka köttets lusta, ofta, ja, till och med vintertid, lönnligen bada i ett kar med kallt vatten, botande kroppens hetta med köld, och sålunda kuvade han kraftigare de sinnliga begären i sin själ.

RESPONSORIUM


Ira, rancor, odium,
cedunt, et ardescit
Dei desiderium,
nec unquam torpescit.

Vrede, agg, hat,
går bort, och istället brinner
gudslängtan
och falnar aldrig.

Per hoc felix studium
scandit et ditescit.

Genom denna lyckliga möda
höjer och förkovrar han sig.

Ideo stabilita sunt bona
illius in Domino.

Fördenskull blir hans goda
bestående i Herren.
(Syr. 31:11)
HYSTORIA


Då nu, som förut är sagt, kyrkan var befäst, riket i gott skick, vände han sig mot trons och sitt folks fiender, samlade en här, tog från Uppsala domkyrka med sig den helige biskop Henrik, och styrde färden till finnarna.

Han erbjöd dem först att anamma den kristna tron och ingå fred och fördrag med honom, men då de trotsigt vägrade detta, och dessutom hade utgjutit kristet blod, gick han emot dem med väldig härsmakt och besegrade dem i strid.

Men när han vunnit denna stora seger, knäböjde han gråtande i bön, och han, som alltid var så mild till sitt hjärtelag, bad till Herren.

Då någon av hans hövitsmän frågade honom varför han grät, då han hellre borde föjdas över segern över Kristi fiender, skall han ha svarat:

“Jag gläder mig och prisar Gud för den seger som förunnats oss men sörjer storligen över att så många av deras själar i dag gått förlorade, vilka skulle fått evig frälsning, därest de mottagit trons sakrament.”

Härutinnan liknade han den Guds vän, mildast bland män, som upptänd av nitälskan slog ned avgudadyrkarna, straffade de oförrätter som de begått, men som dock av barmhärtighet bad till Herren för sitt folks synd.

RESPONSORIUM


Lucris avaricie
pia mens abstracta
lucris studet gracie,
celitus pertracta.

Girighetens vinster
är det fromma sinnet avlägsnat ifrån.
Nådens vinster bemödar han sig om,
de som kommer från himlen.

Cuncta sub iusticia
stant pulcre compacta.

Allt står vackert sammanfogat
under rättvisan.

Nec iura nec predia
plebis sunt subtracta.

Folket berövades
vare sig rätt eller egendom.

HYSTORIA


Sedan kallade han till sig dem av folket som ej dödats, och slöt fred, lät predika kristen tro, döpa åtskilliga, och grunda kyrkor.

Han lämnade kvar i landet den ovannämnde helige biskop Henrik, vilken sedan där blev krönt med martyrkronan, förordnade präster, och befäste även i andra stycken det som hör till den kristna tron och gudstjänsten, och återvände så till Sverige med ärofull seger.

RESPONSORIUM


Vana pompe practica
contempta calcatur,
pia lex angelica
regi complantatur.

Festligheters tomma bruk
förtrampas med förakt.
Den fromma änglalagen
rättar sig kungen efter.

Scala celi fabrica
decens sic aptatur.

Himlens konstfulla trappa
blir sålunda tillbörligen iordningställd.

Ascensiones in corde suo
disposuit in valle lacrimarum.


I hans hjärta står hans håg till att
vandra upp genom tåredalen.
(Ps. 84:6-7)

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

NOKTURN III


ANTIFON


Pugil fortis fidei,
dum pro fide zelat,
ad baptismum provehi
perfidos anhelat.

Trons starke knytnävskämpe,
när han ivrar för tron.
Att gå till dopet
manar han de trolösa.(Psalm 15)


Domine, quis habitabit
in tabernaculo tuo,
aut quis requiescet
in monte sancto tuo?

Herre, vem skall bo
i din hydda,
och vem vila
på ditt heliga berg?

Qui ingreditur sine macula,
et operatur iustitiam.

Den som vandrar utan fläck,
och gör det rätta.

Qui loquitur veritatem in corde suo,
qui non egit dolum in lingua sua.

Den som talar sanning i sitt hjärta,
och ej bedrager med sin tunga,

Nec fecit proximo suo malum,
et opprobium non accepit
adversus proximos suos.

och ej gör ont mot sin nästa,
och inte tillåter någon skymf
mot sin nästa.

Ad nihilum deductus est
in conspectu eius malignus,
timentes autem Dominum glorificat.

Den onde blir till intet
inför hans ansikte, men han
fruktar den som ärar Herren.

Qui iurat proximo suo,
et non decipit, qui pecuniam suam
non dedit ad usuram, et munera
super innocentem non accepit.

Den som ger ett löfte till sin nästa,
och inte sviker, den som inte lånar ut
pengar mot ränta, och inte tar emot
mutor för att fälla en oskyldig,

Qui facit hæc,
non movebitur in æternum.

den som gör detta,
rubbas inte på evighet.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON


Pacem offert hostibus
et pugnans procedit,
hostes cadunt ensibus,
regi lucrum cedit.

Fred erbjuder han fienderna,
och tågar stridande fram.
Fienderna faller för svärden,
segern tillfaller kungen.(Psalm 21)


Domine, in virtute tua
lætabitur rex,
et super salutare tuum
exsultabit vehementer.

Herre, åt din kraft
skall kungen glädjas,
och åt din frälsning
skall han jubla högeligen.

Desiderium cordis eius
tribuisti ei,
et voluntate labiorum eius
non fraudasti eum.

Hans hjärtas längtan
har du skänkt honom,
och hans läppars vilja
har du inte förvägrat honom.

Quoniam prævenisti eum
in benedictionibus dulcedinis,
posuisti in capite eius
coronam de lapide pretioso.

För du har förekommit honom
med ljuvhetens välsignelser.
Du har satt på hans huvud
en krona av dyrbar ädelsten.

Vitam petiit a te,
et tribuisti ei
longitudinem dierum in sæculum,
et in sæculum sæculi.

Han bad om liv av dig,
och du gav honom
dagars längd i evighet,
och i evigheters evighet.

Magna est gloria eius
in salutari tuo,
gloriam et magnum decorem
impones super eum.

Stor är hans ära
genom din frälsning.
Ära och stor heder
lägger du på honom.

Quoniam dabis eum
benedictionem in sæculum sæculi,
lætificabis eum in gaudio
cum vultu tuo.

För du skall ge honom
välsignelse i evigheters evighet.
Du skall fröjda honom i glädje
med ditt ansikte.

Quoniam rex sperat in Domino,
et in misericordia Altissimi
non commovebitur.

Ty kungen hoppas på Herren,
och i den Högstes barmhärtighet
skall han inte rubbas.

Inveniatur manus tua
omnibus inimicis tuis,
dextera tua inveniat
omnes qui te oderunt.

Må din hand finnas
för alla dina fiender.
Må din högra hand finna
alla som hatar dig.

Pones eum
ut clibanum ignis
in tempore vultus tui,
Dominus in ira sua conturbabit eos,
et devorabit eos ignis.

Du skall försätta dem
som i en ugn av eld
i ditt anletes tid.
I sin vrede skall Herren förvirra dem,
och eld skall förtära dem.

Fructum eorum
de terra perdes,
et semen eorum
a filiiis hominum.

Deras frukt
skall du förgöra från jorden,
och deras säd
från människornas barn.

Quoniam declinaverunt in te mala,
cogitaverunt consilia,
quæ non potuerunt stabilire.

Ty de ville rikta ont mot dig,
de tänkte ut ränker,
som de inte kunde iståndsätta.

Quoniam pones eos dorsum,
in reliquiis tuis
præparabis vultum eorum.

För du skall lägga dem på rygg,
och till kvarlevor åt dig
förbereder du deras ansikten.

Exaltare, Domine, in virtute tua,
cantabimus et psallemus
virtutes tuas.

Upphöj dig, Herre, i din kraft,
så skall vi sjunga och spela
till din krafts ära.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

ANTIFON


Plorat strages hostium
motu pietatis,
dans grave suspirium,
quod sint cum dampnatis.

Han begråter massmordet på fienden,
rörd av fromhet,
och upphäver djupa suckar
över att de tillhör de fördömda.(Psalm 72)


Deus, iudicium tuum regi da,
et iustitiam tuam filio regis.

Gud, ge din rätt till kungen,
och din rättvisa till kungens son,

Judicare populum tuum in iustitia,
et pauperes tuos in iudicio.

för att döma ditt folk med rättvisa
och dina fattiga med omdöme.

Suscipiant montes pacem populo,
et colles iustitiam.

Må bergen ta emot fred åt folket,
och dalarna rättvisa.

Judicabit pauperes populi,
et salvos faciet filios pauperum,
et humiliabit calumniatorem.

Han skall döma folkets fattiga,
och ge frälsning åt de fattigas barn,
och förnedra dem som anklagar dem.

Et permanebit cum sole,
et ante lunam,
in generatione et generationem.

Och han skall bestå med solen
och före månen,
i generation och generation.

Descendet sicut pluvia in vellus,
et sicut stillicidia stillantia
super terram.

Han stiger ner som regn i ylle,
och som duggande dagg
över jorden.

Orietur in diebus eius
iustitia et abundantia pacis,
donec auferatur luna.

I hans dagar gryr
rätt och överflöd av fred,
tills månen bärs bort.

Et dominabitur a mari usque ad mare,
et a flumine usque ad
terminos orbis terrarum.

Och han skall härska från hav till hav,
och från flod ända till
slutet av jordens omkrets.

Coram illo procident Æthiopes,
et inimici eius terram lingent.

För honom nedfaller Etiopierna,
och hans fiender slickar marken.

Reges Tharsis et insulæ
munera offerent,
reges Arabum et Saba
dona adducent.

Kungar från Tharsis och öarna
skall erbjuda skänker,
kungar från Arabien och Saba
skall föra fram gåvor,

Et adorabunt eum
omnes reges terræ,
omnes gentes servient ei.

och alla jordens kungar
skall tillbe honom,
alla folk skall tjäna honom.

Quia liberabit pauperem
a potente, et pauperem cui
non erat adiutor.

För han skall befria den fattige från
den mäktige, och den fattige åt vilken
det inte fanns någon hjälpare.

Parcet pauperi et inopi,
et animas pauperum salvas faciet.

Han skonar fattiga och behövande,
och han skall befria de fattigas själar.

Ex usuris et iniquitate
redimet animas eorum,
et honorabile nomen eorum
coram illo.

Från utnyttjande och orättvisa
återlöser han deras själar,
och deras namn skall äras
hos honom.

Et vivet, et dabitur
ei de auro Arabiæ,
et adorabunt de ipso semper,
tota die benedicent ei.

Och han skall leva, och det skall ges
åt honom av Arabiens guld,
och de skall alltid tillbe för honom,
hela dagen skall de välsigna honom.

Et erit firmamentum
in terra in summis montium;
superextolletur super
Libanum fructus eius; et florebunt
de civitate sicut fœnum terræ.

Och han skall vara ett fäste
på jorden, högst upp på bergen;
hans frukt skall upphöjas över
Libanon; och de skall blomstra
från staden, som jordens gräs.

Sit nomen eius
benedictum in sæcula,
ante solem permanet nomen eius.

Må hans namn vara
välsignat i evighet,
må hans namn bestå framför solen.

Et benedicentur in ipso
omnes tribus terræ,
omnes gentes magnificabunt eum.

Och må alla jordens stammar
välsignas i honom,
alla folk skall upphöja honom.

Benedictus Dominus Deus Israel,
qui facit mirabilia solus.

Välsignad Herren Gud Israel,
som ensam gör under.

Et benedictum
nomen maiestatis eius in æternum,
et replebitur maiestate eius
omnis terra, fiat fiat.

Och välsignat vare
hans storhets namn i evighet,
och hela jorden skall åter fyllas
av hans storhet. Amen. Amen.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet. Amen.

HYSTORIA


Men i tionde året av vår store konungs regering hände det, på det att den rättfärdige mannen skulle prövas genom motgång, och sädeskornet bliva desto fruktbarare genom att nedtryckas i jorden, att den gamle fienden mot honom uppväckte en motståndare vid namn Magnus, den danske konungens son, vilken, förebärande arvsrätt på mödernet, gjorde anspråk på konungamakten, emot landets sed, vilken förbjuder främlingar att regera.

Därför förband han sig med en mäktig man i riket, och med andra orättfärdiga män, vilka han mutade med gåvor och lockade med löften.

De sammansvuro sig till konungens ofärd och död, och samlade i hemlighet en krigshär, under det att konungen ingenting visste, och icke misstänkte någon fientlighet, och de drogo med stor makt emot honom vid Östra Aros.

RESPONSORIUM


Cultum ydolatrie
cultor trinitatis
de terra Finlandie
pellit, illustratis
turbis dono gracie
fideque purgatis.

Avgudadyrkan fördriver
treenighetens dyrkare
från Finlands jord,
åt den genom nådens gåva
upplysta och genom tron
renade folkhopen.

Dominus dabit benignitatem
et terra nostra dabit fructum suum.


Herren skall ge godhet,
och vår jord skall ge sin frukt.
(Ps 85:13)

HYSTORIA


Samma dag inföll Kristi himmelsfärds fest, vilken dag han skulle vinna martyrpalmen och liksom vår Herre lyckligen uppfara till himmelen.

Då han på denna dag bevistade högmässan i Heliga Trefaldighetskyrkan på det berg, som kallas Vår Herres berg, varest nu ärkebiskopskyrkan är grundad, kom en av hans tjänare till honom med bud, att fienderna voro utanför staden, och att det vore rådligast att gripa till vapen, och genast skynda emot dem.

Han säges då ha svarat:

“Låten mig i ro få höra denna stora högtidsdags gudstjänst till ända; jag hoppas till Herren, att om här något av hans tjänst står igen, vi skola få höra det högtidligen annorstädes.”

Och efter dessa ord befallde han sig i Guds hand, gjorde korstecknet, gick ut ur kyrkan, och klädde sig i harnesk jämte sina tjänare.

Och ehuru de voro få, mötte de manligen sina fiender.

Dessa stormade fram emot dem, riktade sina stridskrafter främst emot konungen, och de slogo så Herrens smorde till jorden, tillfogade honom sår på sår, pinade ytterligare honom, som nästan var halvdöd, bedrevo gyckel med honom, och avhöggo till sist vanvördigt hans vördnadsvärda huvud.

Så gick han som segrare från striden till friden, och bytte saligen det jordiska riket mot det himmelska.

RESPONSORIUM


Precamur per vulnera
tua, martyr Christi,
purga nostra scelera,
quo possimus sisti

Vi ber, genom såren
dina, Kristi martyr,
rena våra synder,
så vi kan ställas

sursum supra sidera
quo tu conscendisti.

däruppe ovanför stjärnorna
dit du stigit upp,

Ut sit splendor Domini
Dei nostri super nos.


för att Herren vår Guds glans
må vara över oss.
(Ps 90:17)

HYSTORIA


Men detta är på samma gång det första av hans underverk, att på den plats där hans blod först flutit, en källa vällde fram, som finns kvar ännu idag till ett vittnesbörd om hans martyrium.

Men när fienderna dragit bort och den heliga kroppen låg kvar på dråpsplatsen, buro de få av konungens tjänare som överlevde, honom till en fattig änkas hus i närheten.

Där bodde en fattig kvinna som länge varit blind, och hon berörde martyrens kropp, och förde fingrarna, fuktade i hans heliga blod, till ögonen, varvid strax mörkret skingrades, och hon återfick sin forna syn.

Det övriga om hans liv, om den heliga kroppens skrinläggning, och de mirakler som Herren verkat genom sitt helgon, och ännu icke upphör att barmhärteligen verka, det är här utelämnat för utrymmets skull, men finnes annorstädes upptecknat.

Den helige Erik stupade den 18 maj 1160, medan Alexander III var påve i den romerska kyrkan, och vår Herre Jesus Kristus regerade.

Honom tillkommer all heder och ära i seklers sekler.

Amen.

RESPONSORIUM


Summus decus patrie,
fidei zelator,
legum et iusticie
sanctus promulgator,

Fäderneslandets högsta prydnad,
trons ivrare,
lagars och rättvisas
helige kungörare,

Sis divine gratie
sanctus impetrator.

må du vara den gudomliga nådens
helige utverkare,

Ut ad regnum glorie
nos ducat salvator.

så att frälsaren leder oss
till ärans rike.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

AVSLUTNING


Te deum på swensko. Och effter latine noter.
Och fölier her äffter ord frå ord.O gudh vij loffue tigh: o herre vij tacke tigh.
Tigh ewige fadher: vÿrdher hela verlden.
Tigh prisa alla änglar:himlar och alla kraffter.
Tig prisa cherubim och seraphim: siwngandes vtan ända.

 
Heligh. Heligh. Heligh. herre gudh zebaoth.
Fulle äro himlar och iorden: aff titt maiestet och herligheet.

(Jes. 6:3)
Tigh loffua och prisa: alle helge apostlar.
Theslikes loffua tig alle helge propheter.
Sammalunda loffua tigh alle helge martirer.
Then helga kÿrkia i hela verldenne:
             bekenner tigh för en alzmechtigh fadher.
Och tin eenfödda son: then med tigh haffuer sannan gudhom.
Teslikes hugswalaren: then helga anda.

 
Tu christe: äronnes konung.
Tu är fadhrens son: i ewigheet.
Til menniskiones förlösningh: togh tu i iungfru lifue mandom.
Tu öfueruan dödhen: och opläst himmelen för the trogna.
Tu sitter på gudz högra hand: i fadhrens herligheet.
Tädhan igenkommandes: til att döma leffuandes och dödha.
Tÿ bedie vij tigh att tu hielper tina tiänare:
             som tu med titt dÿra blod haffuer återlöst.
Och giffuer them. then ewiga herligheeten: med tijn helgon.

 
O herre frels titt folck: och velsigna tin arffuodeel.
Och regera them: och vphögh them j ewigheet.
Herre gudh vij loffue tigh: alla dagar.
Och prise titt nampn: iffrå ewigheet til ewigheet.
Beuara oss herre i thenna dagh: att vij icke gora moot tin vilia.
Förbarma tigh öffuer oss o herre:
             och var oss barmhertigh.
Ware tin barmhertigheet öffuer oss:
             såsom vij på tigh hoppas.
På tigh hoppas vij o herre:
             lätt oss icke komma på skam til ewigh tijdh.

(Ps. 28:9)

(Ps. 145:2)(Ps. 123:3)

(Ps. 33:22)

(Ps. 31:1; 71:1)


(Hög 1540)

BENEDICAMUS DOMINO.
Deo dicamus gratias.

Vi välsignar Herren.
Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.

Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O Maria.

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss världens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O Maria.

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O Maria.

O dulcis Maria.

O ljuva Maria.

Litteratur:

Bengt Thordeman, ed.: Erik den Helige: historia, kult, reliker (Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1954)

Jarl Gallén & Tryggve Lundén: Sankt Erik Konung (Svenska Katolska Akademiens Handlingar nr 2, Stockholm 1960)

Ann-Marie Nilsson: S:t Eriks hystoria (Ed. Reimers, Bromma 2000) isbn 91 7370 140 8

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik        Helgon        Sankt Erik
Mail