Laudes till Franciskus

Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall Franciskus. Till en stor del består officiet av antifoner, små refrängsånger med text avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

I jämförelse med en högmässa är tidegärdens gudstjänster ytterst meditativa upplevelser. De är utan dramatik och åthävor, uppladdningar eller klimax, och ger intryck av att vara ett utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott.

En särställning bland officierna intar rimofficierna, eller historiæ rhythmicæ, de rytmiska historierna, där antifoner och andra sånger är skrivna på enkla versmått. Formen fulländades av Julian von Speyer, född i Tyskland, kapellmästare vid franska hovet i Paris, död omkring 1250, och kompositör till detta Franciskusofficium, som är en stark partsinlaga till förmån för en – får man förmoda – ganska kontroversiell person. Officiet blev mycket populärt, och kopierades och plagierades av andra till att handla om andra helgon, som t ex heliga Birgitta.

Franciskus från Assisi, c:a 1182-1226, är säkert det mest älskade helgonet i kyrkans historia; den vars liv haft störst inflytande näst efter Jesus, brukar man säga. Han föddes i en rik familj och blev den fattigaste av munkar, han var poet, naturmystiker, dåre för Gud, uppfann julkrubban, och levde ett liv som är för spännande och omväxlande för att kunna berättas om här.


HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och dödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540.
“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps 70:2)


Deus in adiutorium meum intende.
Gud, ge akt på min räddning;
Domine ad adiuvandum me festina.

Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.

ANTIFON

Sanctus Franciscus previis
orationum studiis
       quid faciat, instructus,
non sibi soli vivere
sed aliis proficiere
       vult Dei zelo ductus.

Den helige Franciskus blev av tidigare
ivriga böner
       som han genomfört, instruerad
att inte leva för sig själv
utan göra nytta åt andra
       vägledd av Guds iver.

(Psalm 93)

Dominus regnavit,
decorem indutus est.
Indutus est Dominus fortitudinem,
et præcinxit se.

Herren härskar,
klädd i skönhet.
Herren är iklädd styrka,
och har omgjordat sig.

Etenim firmavit orbem terræ,
qui non commovebitur.

Han har lagt fast jordens omkrets,
därför kommer den inte att röra sig.

Parata sedes tua ex tunc:
a sæculo tu es.

Din tron står beredd från förr,
du är från evighet.

Elevaverunt flumina, Domine,
elevaverunt flumina vocem suam.

Floderna har höjt, Herre,
floderna har höjt sin röst.

Elevaverunt flumina fluctus suos,
a vocibus aquarum multarum.

Floderna har höjt sina böljor
från de många vattnens röster.

Mirabiles elationes maris:
mirabilis in altis Dominus.

Underbara är havens upplyftanden,
underbar är Herren i höjden.

Testimonia tua credibilia facta sunt nimis:
domum tuam decet sanctitudo,
Domine, in longitudine dierum.

Ditt vittnesbörd är ytterst trovärdigt,
ditt hus är värt helighet,
Herre, i alla dagar.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON

Hic predicando circuit
et, quem non homo docuit,
       fit doctis in stuporem
virtutum verba loquitur,
novumque nova sequitur
       militia ductorem.

Han gick runt och predikade,
och han som ingen människa lärt
       gjorde lärda män förvånade
av kraften i orden som han talade,
och en ny armé följde
       sin nya ledare.


(Psalm 100)

Jubilate Domino omnis terra:
servite Domino in lætitia.

Jubla åt Herren, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje.

Introite in conspectu eius,
in exsultatione.

Gå in inför hans blick
med jubel.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus.
Ipse fecit nos, et non ipsi nos,

Vet att Herren själv är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva,

popule eius, et oves pascuæ eius.
Introite portas eius in confessione,
atria eius in hymnis: confitemini illi.

till sitt folk, och får i sin flock.
Gå in genom hans portar med bekännelse,
till hans salar med hymner, bekänn honom.

Laudate nomen eius:
quoniam suavis est Dominus.
In æternum misericordia eius,
et usque in generationem et generationem
veritas eius.

Lovsjung hans namn,
ty Herren är ljuv.
I evighet varar hans barmhärtighet,
och från släktled till släktled
hans sanning.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON

Tres ordines hic ordinat
primumque fratrum nominat
       minorum pauperumque
fit dominarum medius
sed penitentum tertius
       sexum capit utrumque.

Tre ordnar ordnade han.
Den första kallade han brödernas,
       de små, och de fattiga.
Härskarinnornas gjorde han sedan,
och för det tredje Botgörarnas.
       Den tar bägge kön.

(Psalm 63)

Deus, Deus meus,
ad te de luce vigilo.

Gud, min Gud,
för dig vakar jag vid gryningen.

Sitivit in te anima mea,
quam multipliciter tibi caro mea!

Min själ har törstat efter dig,
och hur mångfaldigt mycket mer mitt kött!,

In terra deserta et invia et inaquosa:
sic in sancto apparui tibi,
ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam.

i det övergivna landet utan väg och vatten.
Så visade jag mig för dig i det heliga,
för att jag skulle få se din kraft och din ära.

Quoniam melior est misericordia tua
super vitas. Labia mea laudabunt te.

Ty din nåd är bättre
än livet. Mina läppar skall lova dig.

Sic benedicam te in vita mea:
et in nomine tuo levabo manus meas.

Så må jag välsigna dig hela mitt liv,
och i ditt namn skall jag höja mina händer.

Sicut adipe et pinguetudine repleatur
anima mea, et labiis exsultationis
laudabit os meum.

Så må min själ fyllas av späck och fett,
och med jublande läppar
skall min mun lovsjunga.

Si memor fui tui super stratum meum,
in matutinis meditabor in te:
quia fuisti adiutor meus.

Om jag kommer ihåg dig på mitt läger,
skall jag tänka på dig vid gryningen,
för du har varit min hjälpare.

Et in velamento alarum tuarum exsultabo,
adhæsit anima mea post te:
me suscepit dextera tua.

Och jag skall jubla under dina vingars täcke,
min själ hänger sig fast efter dig,
din högra hand har tagit upp mig.

Ipsi vero in vanu
quæsierunt animam meam,
introibunt in inferiora terræ:
tradentur in manus gladii,
partes vulpium erunt.

Men dessa som förgäves
sökt min själ,
de skall gå in i underjorden.
De skall överlämnas till svärdets hand,
de skall bli rävars lott.

Rex vero lætabitur in Deo,
laudabuntur omnes qui iurant in eo:
quia obstructum est os loquentium iniqua.

Men kungen skall sannerligen glädjas åt Gud.
Lovprisas skall de som svär vid honom,
ty tilltäppt är det illasinnade talets mun.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON

Doctus doctrice gratia
doctus experientia,
       que sunt perfectionis,
hec fratres docet omnia
tam factis quam frequentia
       melliflui sermonis.

Lärd av lärarinnan nåd,
lärd av erfarenhet,
       som är fullkomlighetens,
lärde han bröderna allt,
lika mycket i handlingar som i ymniga
       honungsflödande samspråk.

(Dan. 3:57-88, 56)

Benedicite omnia opera Domini Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, alla Herrens verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite Angeli Domini Domino:
benedicite cæli Domino.

Välsigna Herren, ni Herrens änglar,
väsigna Herren, ni himlar.

Benedicite aquæ omnes quæ
super cælos sunt Domino:
benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Välsigna Herren, alla vatten
som är över himlarna,
välsigna Herren, alla Herrens krafter.

Benedicite sol et luna Domino:
benedicite stellæ cæli Domino.

Välsigna Herren, sol och måne,
välsigna Herren, himlens stjärnor.

Benedicite omnis imber et ros Domino:
benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Välsigna Herren, regn och dagg,
välsigna Herren, alla Guds andar.

Benedicite ignis et æstus Domino:
benedicite frigus et æstus Domino.

Välsigna Herren, eld och hetta,
välsigna Herren, köld och hetta.

Benedicite rores et pruina Domino:
benedicite gelus et frigus Domino.

Välsigna Herren, fukt och frost,
välsigna Herren, kyla och köld.

Benedicite glacies et nives Domino:
benedicite noctes et dies Domino.

Välsigna Herren, is och snö,
välsigna Herren, nätter och dagar.

Benedicite lux et tenebræ Domino:
benedicite fulgura et nubes Domino.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
välsigna Herren, blixtar och moln.

Benedicat terra Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, du jord,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicte montes et colles Domino:
benedicite universa germinantia in terra Domino.

Välsigna Herren, berg och dalar,
välsigna Herren, allt som gror i jorden.

Benedicite fontes Domino:
benedicite maria et flumina Domino.

Välsigna Herren, ni källor,
välsigna Herren, hav och floder.

Benedicite cete et omnia
quæ moventur in aquis Domino:
benedicite omnes volucres cæli Domino.

Välsigna Herren, ni havsvidunder, och allt
som rör sig i vattnen, välsigna Herren,
alla himlens bevingade varelser.

Benedicite omnes bestiæ et pecora Domino:
benedicite filii hominum Domino.

Välsigna Herren, bestar och boskap,
välsigna Herren, ni människors barn.

Benedicat Israel Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite sacerdotes Domini Domino:
benedicite servi Domini Domino.

Välsigna Herren, ni Guds heliga,
välsigna Herren, Guds tjänare.

Benedicite spiritus et animæ
iustorum Domino: benedicite
sancti et humiles corde Domino.

Välsigna Herren, ni rättfärdigas
andar och själar, välsigna Herren,
ni med heliga och ödmjuka hjärtan.

Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, Hananja, Asarja, Misael,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicamus Patrem et
Filium cum Sancto Spiritu:
laudemus et superexaltemus in sæcula.

Vi välsignar Fader och
Son med Helig Ande,
låt oss lovsjunga och upphöja i evighet.

Benedictus es Domine in firmamento cæli:
et laudabilis et gloriosus
et superexaltatus in sæcula.

Välsignad är Herren på himlafästet,
och lovvärd och ärofull
och upphöjd i evighet.

ANTIFON

Laudans laudare monuit,
laus illi semper affuit,
       laus inquam salvatoris;
invitat aves, bestias,
et creaturas alias
       ad laudem conditoris.

Lovsjungande manade han till lovsång,
lovsång följde honom alltid,
       lovsång, säger jag, till frälsaren.
Han bjöd in fåglar, vilddjur
och andra kreatur
       till skaparens lov.

(Psalm 148)

Laudate Dominum de cælis:
laudate eum in excelsis.

Lovsjung Herren från himlarna,
lovsjung honom i höjderna.

Laudate eum omnes angeli eius:
laudate eum omnes virtutes eius.

Lovsjung honom, alla hans änglar,
lovsjung honom, alla hans krafter.

Laudate eum sol et luna,
laudate eum omnes stellæ et lumen.

Lovsjung honom, sol och måne,
lovsjung honom, alla stjärnor och ljus.

Laudate eum cæli cælorum,
et aquæ omnes quæ super cælos sunt,
laudent nomen Domini.

Lovsjung honom, himlarnas himmel,
och alla vatten som är ovanför himlarna
må lova Herrens namn.

Quia ipse dixit, et facta sunt,
ipse mandavit et creata sunt.

Ty han sade, och de blev,
han befallde, och de skapades.

Statuit ea in æternum
et in sæculum sæculi:
præceptum posuit,
et non præteribit.

Han ställde dem där för alltid
och i evigheters evighet
han lade fast föreskrifter,
och de kan inte överskridas.

Laudate Dominum de terra,
dracones et omnes abyssi.

Lovsjung Herren från jorden,
alla ni drakar och avgrunder,

Ignis, grando, nix, glacies,
spiritus procellarum,
quæ faciunt verbum eius.

eld, hagel, snö, is,
stormarnas ande,
som verkställer hans ord,

Montes et omnes colles,
ligna fructifera et omnes cedri.

berg och alla dalar,
fruktbärande träd och alla cedrar,

Bestiæ et universa pecora,
serpentes et volucres pennatæ.

bestar och all boskap,
ormar och befjädrade flygfän,

Reges terræ et omnes populi,
principes et omnes iudices terræ.

jordens kungar och alla folk,
furstar och alla jordens domare,

Juvenes et virgines, senes cum iunioribus
laudent nomen Domini:
quia exaltatum est nomen eius solius.

ynglingar och jungfrur, gamla och unga
lovar Guds namn,
ty hans namn ensamt är upphöjt.

Confessio eius super cælum et terram,
et exaltavit cornu populi sui.

Hans bekännelse är över himlen och jorden,
och han har upphöjt sitt folks horn,

Hymnus omnibus sanctis eius,
Filiis Israel, populo appropinquanti sibi.

hymner av alla hans heliga,
Israels barn, folket som närmar sig dig.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.

KAPITULUM

(Gal. 6:14)

Mihi autem absit
gloriari, nisi in
cruce Domini nostri Iesu Christi,
per quem mihi mundus
crucifixus est, et ego mundo.

Mig däremot anstår det inte att
berömmas, utom för
vår Herre Jesu Kristi kors,
genom vilket världen för mig
är korsfäst, och jag för världen.

Deo gratias.

Tack Gud.

RESPONSORIUM


Sex fratrum pater septimus
absortus luce celitus
futura contemplatur,

inter minores minimus
Sex bröders sjunde fader,
försjunken i himmelskt ljus,
kontemplerar framtiden:

Fastän minst bland de minsta,
       quis parvi gregis exitus
              præclare speculatur.

       vilken den lilla hjordens utgång blir
              skådar han klart.

Quadrans quoque novissimus
culparum sibi celitus
       dimitti revelatur.

Att till sista tjugofemöringen
dess synder på ett himmelskt sätt
       blir lösta avslöjas.

       quis parvi gregis exitus
              præclare speculatur.

       vilken den lilla hjordens utgång blir
              skådar han klart.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

       quis parvi gregis exitus
              præclare speculatur.

       vilken den lilla hjordens utgång blir
              skådar han klart.

HYMN

Plaude turba paupercula
patre ditata paupere,
laudis propina pocula
sacro depressa ubere.

Hic simplex, iustus, humilis,
pacis cultor amabilis,
lumen in vase fictili
ardens, lucens in fragili.

Vili contectus tegmine,
sancto calescens flamine,
vicit algorem caumata
Christi dum gestat stigmata.

Carnem, mundumque conterens,
hostes malignos proterens,
auream victor meruit
aureolam, dum docuit.

Pauper, nudus egreditur:
celum dives ingreditur:
spargit virtutum munera:
egris profligat vulnera.

Verorum pater pauperum,
nos pauperes fac spiritu:
consortes redde superum
ereptos ab interitu.

Patri, nato, paraclito
decus, honor et gloria,
sancti sint huius merito
nobis eterna gaudia.

Amen.

Jubla, lilla fattiga hop,
berikad med fattig fader,
skåla i lovsångens pokaler,
tyngda av heliga frukter.

Han var enkel, rättfärdig, ödmjuk,
en älskvärd odlare av fred,
ett ljus i en vas av lera
brinnande, lysande i sin bräcklighet.

Klädd i billiga kläder,
glödande med helig flamma,
besegrade han kylan med värmen
från Kristus när han bar sina stigma.

Han gick hårt åt kroppen och världen,
krossade onda fiender.
Segrande vann han en gyllne
helgongloria när han undervisade.

Fattig, naken skred han fram,
rik skred han in i himlen,
strör ut dygdens gåvor,
helar den sjukes sår.

De verkligt fattigas fader,
gör oss fattiga i anden,
ge dina vänner himlen,
räddade från undergång.

Åt Fadern, Sonen, Tröstaren
ära, heder och beröm,
må de heliga genom hans förtjänst
vara oss till evig glädje.

Amen.

VERSIKEL

(Vish. 10:10)

Iustum deduxit Dominus
per vias rectas,
et ostendit illi regnum Dei.

Den rättfärdige leder Herren
på rätta vägar,
och visar honom Guds rike.

ANTIFON

O martyr desiderio,
Francisce, quanto studio
compatiens hunc sequeris,
quem libro passum repperis
quem aperuisti;

Tu contuens in aere
seraph in cruce positum,
ex tunc in palmis, latere
et pedibus effigiem
fers plagarum Christi;

Tu gregi tuo provide
qui post felicem transitum
dure prius et livide
glorificate speciem
carnis pretendisti.

O, martyr av längtan,
Franciskus, med vilken iver
du medlidande följer den
i fotspåren som du fann i boken
som du öppnade.

Du ser i luften
en seraf på ett kors
och i händerna, sidan
och fötterna bär du en avbild
av Kristi sår.

Ta hand om din hjord,
du som efter den lyckliga överfarten
förut hade ett hårt och mörkt
men nu ståtade
med ett ärat utseende.


ZACHARIAS LOVSÅNG


(Luk 1:68-79)


Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit
et fecit redemptionem plebis suæ

Välsignad är Herren, Israels Gud, ty
han har sett till sitt folk
och gett det återlösning,

Et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui

och rest ett frälsningens horn åt oss
i David sin sons hus,

Sicut locutus est per os sanctorum
qui a sæculo sunt prophetarum eius

som det sades genom de heligas mun,
den som i evighet var hans profeters,

Salutem ex inimicis nostris
et de manu omnium qui oderunt nos

frälsning från våra fiender
och alla deras hand som hatar oss,

Ad faciendam misericordiam
cum patribus nostris
et memorari testamenti sui sancti.

för att utöva barmhärtighet,
med våra fäder,
och minnas sitt heliga förbund,

Iusiurandum quod iuravit
ad Abraham patrem nostrum
daturum se nobis.

den edliga förbindelse han lovade
åt Abraham, vår far,
att ges av honom åt oss,

Ut sine timore,
de manu inimicorum nostrorum liberati
serviamus illi.

för att, utan fruktan,
befriade från våra fienders hand,
kunna tjäna honom,

In sanctitate et iustitia coram ipso
omnibus diebus nostris.

i helighet och rättfärdighet hos honom
i alla våra dagar.

Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis,
præibis enim ante faciem Domini
parare vias eius.

Och du, gosse, skall kallas den högstes profet,
ty du skall gå före Guds ansikte,
och bereda hans vägar,

Ad dandam scientiam salutis plebi eius
in remissionem peccatorum eorum.

för att ge frälsningens kunskap till hans folk,
så att deras synder blir förlåtna,

Per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos,
oriens ex alto.

genom vår Guds barmhärtighets eget kött
och blod, med vilket han sett till oss,
kommande från höjden,

Illuminare his qui
in tenebris et in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

för att upplysa dem som
sitter i mörkret och i dödsskuggan,
för att leda in våra fötter på fredens väg.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

BÖN

Deus, qui ecclesiam tuam beati Francisci meritis fetu nove prolis amplificas:

Gud, du som genom den salige Franciskus förtjänster förstorar din kyrka med ett nytt släkte:

Tribue nobis ex eius imitatione terrena despicere;

Förläna oss att genom att imitera honom förakta det jordiska;

et celestium bonorum semper participatione gaudere,

och att alltid glädjas åt att deltaga i det himmelska goda,

Per Dominum nostrum
Iesum Christum filium tuum,
qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia secula seculorum. Amen.

genom vår Herre
Jesus Kristus din son,
som med dig lever och regerar
i den Helige Andes enhet, Gud,
i alla evigheters evighet. Amen.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott & ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
"Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?"
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.


Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O, Maria!

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss himlens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O, Maria!

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O, Maria!

O dulcis Maria.

O, ljuva Maria!

PROCESSIONSHYMN

Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur "Llibre Vermell", den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder "det sågade berget", eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Litteratur: Hilarin Felder: Die Liturgischen Reimofficien (Freiburg 1901).


Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon     Franciskus
Mail