Vesper ur Birgittaofficiet
Rosa rorans

Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall Birgitta. Till en stor del består officiet av antifoner, små refrängsånger med text avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. I officiet, eller tidegärden som man ibland säger på svenska, ingår bland annat kvällsgudstjänsten vesper, nattgudstjänsten matutin där man också berättar historien bakom dagens tema, och morgongudstjänsten laudes.

I jämförelse med en högmässa är tidegärdens gudstjänster ytterst meditativa upplevelser. De är utan dramatik och åthävor, uppladdningar eller klimax, och ger intryck av att vara ett utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott.

Det finns två Birgittaofficier, uppkallade efter första raden i första antifonen i första vespern: Birgitte matris inclite med text av Birger Gregersson och musik av Julian von Speyer, och den mer bekanta Rosa rorans bonitatem av Nils Hermansson.

Nils Hermansson, 1326 - 1391, var biskop i Linköping, personlig vän med Birgitta, lärare åt hennes dotter Katarina, och djupt involverad i uppbyggandet av Birgittas kloster i Vadstena. Av påven Alexander VI blev han saligförklarad, men kanonisationsprocessen avstannade tack vare reformationen, annars hade vi haft två svenska helgon. Nils Hermansson blev i sin tur förärad ett officium av biskop Hans Brask, han med brasklappen.

Såsom varande årets huvudperson 2003, Sveriges enda helgon, och sedan 1999 Europas skyddshelgon, behöver Birgitta Birgersdotter (1303 – 1373) ingen närmare presentation. Hennes ordensregel, som bygger på den Augustinska, föreskrev gemensamma kloster för munkar och nunnor, där de såklart bodde och vistades var för sig, men turades om att fira liturgin i den gemensamma klosterkyrkan, där strikt enstämmig musik var föreskriven.


HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och dödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540.
“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps 70:2)


Deus in adiutorium meum intende. Gud, ge akt på min räddning;
Domine ad adiuvandum me festina.

Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio,
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.

ANTIFON

Rosa rorans bonitatem
stella stillans claritatem
       brigida vas gratie

Rora celi pietatem
stilla vite puritatem
       in vallem miserie

Ros, duggande godhet,
stjärna, droppande klarhet,
       Birgitta, nådens kärl,

låt himlens fromhet dugga,
låt livets renhet droppa
       ner i jämmerdalen.

(Psalm 113)

Laudate pueri Dominum
laudate nomen Domini.

Lova Herren, barn,
lova Herrens namn.

Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in sæculum.

Må Herrens namn vara välsignat
från detta nu och alltid i evighet.

A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen Domini.

Från solens uppgång till nedgång
är Herrens namn lovvärt.

Excelsus super omnes gentes Dominus
et super cælos gloria eius.

Upphöjd över alla släkten är Herren,
och över himlarna hans ära.

Quis sicut Dominus Deus noster qui in
altis habitat, et humilia respicit
in cælo et in terra?

Vem är som Herren vår Gud som i
höjderna bor, och ser till de ringa
i himlen och på jorden,

Suscitans a terra inopem
et de stercore erigens pauperem.

uppresande den maktlöse från jorden
och upplyftande den fattige ur smutsen

Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.

för att sätta honom bland de främsta,
bland de främsta av sitt folk;

Qui habitare facit sterilem
in domo,
matrem filiorum lætantem.

som får den ofruktsamma att bo
i ett hus,
en moder glädjande sig åt sina barn.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Christus ductor
dulcis doctor
te dilexit
te direxit
       in etate tenera

tuque mitis
virens vitis
profecisti
et crevisti
       florens supra sydera

Kristus, härföraren,
den ljuva läraren,
älskade dig,
ledde dig
       vid späda år,

och du, mild,
grönskande vinranka,
gjorde framsteg,
och växte,
       blomstrande ovanför stjärnorna.

(Psalm 117)

Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.

Lova Herren, alla släkten,
lova honom, alla folk,

Quoniam confirmata est super nos
misericordia eius, et
veritas Domini manet in æternum.

ty säker över oss är
hans barmhärtighet, och
Herrens sanning varar i evighet.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Mentem mundans
fidem fundans
amor cinxit
et te vinxit
       in sancto proposito

tota decens
tota recens
christum amas
christum clamas
       toto vite stadio

Renande själen
och grundande tron
omgjordade kärleken
och band dig
       i helig föresats.

Så vacker,
så ung,
älskar du Kristus
ropar till Kristus,
       hela livets lopp.

(Psalm 146)

Lauda anima mea Dominum,
laudabo Dominum in vita mea,
psallam Deo meo quamdiu fuero.

Lova Herren, min själ!
Jag skall lova Herren hela mitt liv,
sjunga till min Gud så länge jag finns.

Nolite confidere in principibus,
in filiis hominum,
in quibus non est salus.

Lita inte på furstar,
på mänskors barn,
i vilka det inte finns räddning.

Exibit spiritus eius, et
revertetur in terram suam. In illa die
peribunt omnes cogitationes eorum.

Hans ande skall lämna honom och
återvända till sin jord. På den dagen
upphör alla hans tankar.

Beatus cuius Deus Jacob adiutor eius,
spes eius in Domino Deo ipsius,
qui fecit cælum et terram,
mare et omnia quæ in eis sunt.

Salig den vars hjälpare är Jakobs Gud,
vars hopp står till Herren, hans Gud
som gjort himmel och jord,
havet och allt som är i det,

Qui custodit veritatem in sæculum,
facit iudicium iniuriam patientibus,
dat escam esurientibus.

som bevarar sanningen i evighet,
ger rättvisa åt de som lidit orätt,
ger föda åt hungrande.

Dominus solvit compeditos,
Dominus illuminat cæcos.

Herren löser de fjättrade,
Herren upplyser de blinda.

Dominus erigit elisos,
Dominus diligit iustos.

Herren upprättar de nedslagna,
Herren älskar de rättvisa.

Dominus custodit advenas,
pupillum et viduam suscipiet,
et vias peccatorum disperdet.

Herren vakar över främlingar,
stöttar den föräldralösa och änkan,
och förgör syndarnas väg.

Regnabit Dominus in sæcula,
Deus tuus Sion,
in generationem et generationem.

Herren skall regera i evighet,
Sion, din Gud,
i släktled efter släktled.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Mundi fruens opibus
orta de nobilibus
       mundum contempsisti

vivens in conjugio
pio morum studio
       pergis viam christi

Åtnjutande världens håvor,
född av adel,
       föraktade du världen.

Levande i äktenskap,
studerande goda seder
       skyndar du Kristi väg.

(Psalm 147:1-11)

Laudate Dominum
quoniam bonus est psalmus,
Deo nostro sit iucunda
decoraque laudatio.

Lovsjung Herren,
ty psalm är bra!
Till vår Gud skall det vara glad
och vacker lovsång,

Ædificans Jerusalem Dominus,
dispersiones Israelis congregabit.

Herren, som, byggande Jerusalem
församlar Israels förskingrade,

Qui sanat contritos corde,
et alligat contritiones eorum.

han som läker de med krossat hjärta,
och sammanfogar de krossade delarna,

Qui numerat multitudinem stellarum,
et omnibus eis nomina vocat.

som räknar stjärnornas mängd,
och kallar alla vid deras namn.

Magnus Dominus noster,
et magna virtus eius,
et sapientiæ eius non est numerus.

Stor är vår Herre,
och stor hans kraft,
och hans visheter är utan tal,

Suscipiens mansuetos Dominus,
humilians autem peccatores
usque ad terram.

Herren, upprätthållande de saktmodiga,
men nedtryckande syndarna
ända mot jorden.

Præcinite Domino in confessione,
psallite Deo nostro in cithara.

Sjung för Herren med bekännelse,
spela för vår Gud med cittra,

Qui operit cælum nubibus,
et parat terræ pluviam.

honom som täcker himlen med moln
som bereder regn åt jorden,

Qui producit in montibus fenum,
et herbam servituti hominum.

som frambringar gräs på bergen,
och örter till människans tjänst,

Qui dat iumentis escam ipsorum,
et pullis corvorum
invocantibus eum.

som ger dragdjuren deras föda,
och korparnas ungar
som kallar på honom.

Non in fortitudine equi
voluntatem habebit,
nec in tibiis viri
beneplacitum erit ei.

Ej i hästens styrka
skall han ha sitt behag,
ej heller i männens ben
skall hans välbehag vara.

Beneplacitum est Domino
super timentes eum,
et in eis qui sperant
super misericordia eius.

Herrens välbehag är
över dem som fruktar honom,
och över dem som hoppas
på hans barmhärtighet.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

Sicut erat in principio, et nunc et
semper et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och
alltid och i evigheters evighet. Amen.

ANTIFON

Viro tecum convivente
sursum scandis tota mente
       et carnem mortificas

virum docens iter rectum
et inducens ad profectum
       deo gaudens dedicas

Med mannen som lever med dig
stiger du uppåt med hela din själ
       och späker köttet.

Lärande mannen rätta vägen
och ledande honom i förkovran
       viger du honom glatt åt Gud.

(Psalm 147:12-20)

Lauda Jerusalem Dominum,
lauda Deum tuum Sion.

Lova Herren, Jerusalem,
lova din Gud, Sion.

Quoniam confortavit
seras portarum tuarum,
benedixit filiis tuis in te.

Eftersom han förstärkt
dina portars reglar
har han välsignat sina barn i sig,

Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.

han som gett dina gränser fred
och med sädens fett mättar dig,

Qui emittit
eloquium suum terræ,
velociter currit sermo eius.

han som sänder ut
sin vältalighet över jorden
– snabbt löper hans hans tal –

Qui dat nivem sicut lanam,
nebulam sicut cinerem spargit.

han som ger snö som ull,
sprider dimma som aska,

Mittit crystallum suam sicut buccellas,
ante faciem frigoris eius
quis sustinebit?

han sänder sin is som brödsmulor.
Inför hans kölds ansikte,
vem kan bestå?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea,
flabit spiritus eius, et fluent aquæ.

Han sänder sitt ord, och smälter den,
hans ande blåser, och vatten flyter,

Qui annuntiat verbum suum Jacob,
iustitias et iudicia sua Israel.

han som förkunnar sitt ord för Jakob,
sin rättvisa och sina bud för Israel.

Non fecit taliter
omni nationi,
et iudicia tua non manifestavit eis.

Så mycket har han inte gjort
för alla nationer,
och sina bud har han inte visat dem.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.


KAPITULUM


(Vish. 7:7-8)


Optavi, et datus est mihi
sensus; et invocavi,
et venit in me spiritus sapientiæ;

et præposui illam
regnis et sedibus,

et divitias nihil esse duxi
in comparatione illius.

Jag önskade mig, och det gavs mig
förstånd, och jag åkallade,
och till mig kom vishetens ande,

och jag satte henne före
kungar och högsäten,

och rikedomar ansåg jag vara intet
i jämförelse med henne.

Deo gratias.

Tack Gud.

RESPONSORIUM

(Johannes Tauler, 1300-1361. Ps 45)

Regnum mundi et omnem
ornatum seculi contempsi propter
amorem domini mei ihesu christi

Jordisk makt och allt
världsligt prål har jag försmått för
kärleken till min herre, Jesus Kristus,

       quem vidi, quem amavi,
       in quem credidi, quem dilexi.

       som jag sett, som jag älskat,
       på vilken jag trott, som jag högaktat.

eructavit cor meum
verbum bonum
dico ego opera mea regi

Mitt hjärta har kastat ur sig
ett vackert ord:
Jag säger: Mitt verk är åt en konung,

       quem vidi, quem amavi,
       in quem credidi, quem dilexi.

       som jag sett, som jag älskat,
       på vilken jag trott, som jag högaktat.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

       quem vidi, quem amavi,
       in quem credidi, quem dilexi.

       som jag sett, som jag älskat,
       på vilken jag trott, som jag högaktat.

HYMN


Ruine celi civium
festinat restauracio
dum vocat ad convivium
iesus nostra redemptio

För himlens invånares ruin
stundar återuppbyggande
då de kallas till gästabud
av Jesus, vår återlösning.

Cum graciarum copia
datur in cibum caritas
que iustis sacra studia
prestat beata trinitas

Förutom nådernas mångfald
ges kärlek som mat,
som de rättfärdiga med helig iver
serveras av den saliga treenigheten.

Orant laborant iugiter
ad summe pacis federa
scandunt pregustant dulciter
eterna christi munera

De ber och arbetar ständigt
på högsta fredens förbund,
de höjer sig, ljuvt avsmakande
Kristi eviga gåvor.

Sancta ferunt suspiria
languent amore patria
dat vires contra vicia
magne deus potencie

De upphäver heliga suckar,
utmattade av kärlek till fäderneslandet,
men krafter mot lasterna ger
den stora maktens Gud.

Doctrinis sacris resonant
et predicant celestia
voces divinas intonant
fantur dei magnalia

Heliga lärosatser genljuder,
och de predikar himmelska ting.
Gudomliga röster stämmer upp
besjungandes Guds storverk.

Huius birgitta floruit
convivii virtutibus
christo coniungi meruit
exultet celum laudibus

Birgitta blomstrade vid detta
gästabud med sina dygder,
hon har förtjänat att förenas med Kristus,
jublar himlen i lovsång.

Tu esto nostrum gaudium
per birgitte suffragia
qui es futurus premium
per cuncta semper secula

Var vår glädje
genom Birgittas förböner,
du som i framtiden är vår belöning
alltid i alla evigheter.

Amen.

Amen.

VERSIKEL

(Ps. 45:5)

Specie tua et pulchritudine tua,
intende, prospere procede, et regna.

Med din prakt och din skönhet,
ge akt, färdas lyckligt, och härska!

ANTIFON

Ministrans pauperibus
nudis et debilibus
       christum induisti

quem timendo iugiter
et amando dulciter
       sponsum concupisti

jam synu sponsi frueris
opem deposce miseris
       dulcis sponsa christi

Betjänande de fattiga,
nakna och lama,
       iklädde du dig Kristus

som du – att ständigt frukta
och ljuvt älska –
       åtrådde som make.

När du nu åtnjuter makens famntag,
be om hjälp åt nödställda,
       du ljuva Kristi brud.

(Luk. 1:46-55)

MAGNIFICAT anima mea Dominum.

Min själ upphöjer Herren,

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

och min ande jublar
åt Gud min frälsare,

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc
beatam me dicent omnes generationes.

för han ser till sin tjänarinnas ringhet
och se, efter detta
må alla släktled prisa mig salig,

Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus.

för den starke gör stora saker med mig,
och heligt är hans namn,

Et misericordia ejus
a progenie in progenies,
timentibus eum.

och hans barmhärtighet varar
från släkte till släkte,
bland dem som fruktar honom.

Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit
superbos mente cordis sui.

Han gör storverk med sin arm,
han förskingrar de som har ett
högmodigt sinne i sina hjärtan.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
serviamus illi.

Han avsätter mäktiga från sina säten,
och upphöjer oansenliga.

Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.

Han mättar hungriga med sitt goda,
och rika skickar han bort tomhänta.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ.

Han tar sig an sitt barn Israel,
efter att ha besinnat sin barmhärtighet,

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.

som det sades till våra fäder,
Abraham och hans säd för evigt.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

BÖN

Deus qui ecclesiam tuam per beatam byrgittam sacris illuminare dignatus es consiliis et doctrinis:

Gud, du som genom saliga Birgitta värdigats upplysa din kyrka med heliga sammankomster och lärdomar,

Concede propicius eius intercessione,
ut que pro nostris purgandis excessibus
clementer revelasti,

medge nådigt, genom hennes medling,
att hon, som - för att rena våra felsteg -
milt avslöjade dem,

devotis mentibus exequamur.

med hängivna själar måtte följas,

Per Dominum nostrum Jesum
Christum filium tuum, qui tecum vivit
et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

genom vår Herre Jesus
Kristus din son, som med dig lever
och härskar i Helig Andes enhet
Gud i alla evigheters evighet. Amen.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott och ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
”Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?”
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.


Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare:
Dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss,
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil.

Salve celi digna
mitis et benigna
que est xpisti flosculus
amenitatis et rivulus
salve mater pia
et clemens o maria

Var hälsad, du, värdig himlen,
mild och välvillig,
som är Kristi lilla blomma
och förtjusande lilla bäck,
var hälsad, fromma moder,
och hulda, O, Maria!

O clemens

O, hulda!

Ave xpisti cella
nobis mundi mella
semper da despicere
et sevum hostem vincere
ave mater pia
et mitis o maria

Hell dig, Kristi cell,
åt oss världens honung,
ge alltid att försmå
och besegra den rasande fienden.
Hell, fromma moder,
och milda, O, Maria!

O pia

O, fromma!

Vale pulchrum lylium
nobis placa filium
ut nos purget a crimine
pro tuo pio precamine
vale mater pia
et dulcis o maria

Farväl, vackra lilja!
Blidka Sonen åt oss,
så han renar oss från synd
på din fromma anmodan.
Farväl fromma moder,
och ljuva, O, Maria!

O dulcis Maria.

O, ljuva Maria!

PROCESSIONSHYMN

Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur “Llibre Vermell”, den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder “det sågade berget”, eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Litteratur: Ann-Marie Nilsson: Två hystorie för den heliga Birgitta (Ed. Reimers, Sthlm 2003) isbn 91 7370 146 7

Om Nils Hermansson kan man läsa ganska roligt i Lars-Erik Olsson: Helgon och huliganer (Carlsson Bokförlag, Bjärnum 1999) isbn 91 7203 8349Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon     Birgitta
Mail