Andra söndagen efter trettondagen

(Ordinariet, dvs Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei, kommer från en mässbok från Hög från 1540. Propriet, dvs Introitus, Alleluia, offertorium och kommunion, är gregorianskt.)


INTROITUS


(Ps. 66:4, 1, 2)


Omnis terra
adoret te, Deus,
et psallat tibi.
Psalmum dicat
nomini tuo,
Altissime.

Hela jorden
skall tillbe dig, Herre,
och lovsjunga dig.
Den sjunger psalmer
till ditt namn,
den Högste.

Iubilate Deo,
omnis terra.
Psalmum dicite
nomini eius.
Date gloriam
laudi eius

Jubla till Gud,
hela jorden.
Sjung psalmer
till hans namn.
Ge ära
åt hans lovsång.

Omnis terra
adoret te...

Hela jorden
skall tillbe dig...

Gloria Patri
et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat
in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fadern
och Sonen
och den Helige Ande,
som det var
i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

Omnis terra
adoret te...Hela jorden
skall tillbe dig...


KYRIE


KIrie gudh fadher alzsom högste tröst:
tu äst vår glägdie och löst:
spaar oss älende: beuar oss frå sÿnd:
förbarma tigh öffuer oss.

Christe tu är vår väg och thet sanna lius:
sanhetzsens port: kerlighetzens spiel:
alle christnes liff och råd.
Tu oss til vår saligheet giffuin vart:
förbarma tigh öffuer oss.

KIrie helge and j ewigheet:
var hos oss mz tin miskundeligheet:
vår synd vilie vij begråta:
lät oss eÿ förtappes vij nw på tigh hoppas:
förbarma tigh öffuer oss.(Kyrie fons bonitatis från Hög 1540. Detta Kyrie är kopierat från en mässbok från Malmö 1529, och innehåller en del medeltidsskånska: “löst” = lust, “kerlighetzens spiel” = kärlekens spegel.)
GLORIA

Ära vare gudh j högdenne.
Och frijd på iordenne menniskiomen en godh vilie.

Wij loffue tigh. Wij velsigne tigh.
Wij tilbedie tig. Wij prise och äre tigh.
Wij tacke tigh. för tin stora äro.

O herre gudh himmelske koning: gudh fadher alzmectigher.
O herre thens aldra högstes enfödde son. iesu christe.
O herre gudh: gudz lamb fadherens son.
Tu som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.

Tÿ tu är aleene heligh. Tu är aleene herren.
Tu är aleene then högste iesu christe.
Medh then helgha anda: j gudz fadhers herligheet. Amen.

GRADUALE

(Ps. 107:20, 21)

Misit Dominus
verbum suum
et sanavit eos
et eripuit eos
de interitu eorum.
Herren sände
sitt ord
och botade dem
och räddade dem
från deras undergång.
Confiteantur Domino
misericordiæ eius
et mirabilia eius
filiis hominum.
De må bekänna Herren
för hans barmhärtighet
och hans under
för människornas barn.
Misit Dominus
verbum suum...

Herren sände
sitt ord...

ALLELUIA

(Ps. 148, 2)

Laudate Deum
omnes angeli eius.
Laudate eum
omnes virtutes eius.

Lova Herren,
alla hans änglar!
Lova honom,
alla hans krafter!Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och mödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vånda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.(“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag; “mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)
OFFERTORIUM

Jubilate Deo
universa terra,
psalmum dicite
nomini eius.

(Ps. 66:1, 2, 16, 13-15)

Jubla till Gud,
hela jorden.
Sjung psalmer
till hans namn.
Venite, et audite,
et narrabo vobis,
omnes qui
timetis Deum,
quanta fecit Dominus
animæ meæ, alleluia.
Kom och hör,
och jag skall berätta för er,
alla ni som
fruktar Gud,
hur mycket Herren har gjort
för min själ, lova Herren.
Reddam tibi vota mea,
quæ distinxerunt labia mea.
Jag vill uppfylla mitt löfte
som mina läppar avgivit.
Venite, et audite,
et narrabo vobis...
Kom och hör,
och jag skall berätta för er...
Locutus est os meum
in tribulatione mea:
holocausta medullata
offeram tibi.
Min mun talade
i min nöd:
märgfullt brännoffer
erbjuder jag dig.
Venite, et audite,
et narrabo vobis...
Kom och hör,
och jag skall berätta för er...SANCTUS

HEligh. HEligh. HEligh herre gudh sabaoth.
Fulle äro himblana och iorden aff tinne herligheet
Osanna j högdenne.

Tigh vare loff och pris o herre christ:
benedidet är then dag för vist:
vij loffue tigh nw och til ewigh tijdh.
Helig. helig. helig. j högdenne.

welsignat vare han som kommer j herrans nampn.
Osanna j högdenne.

Änglana och högste änglar
thronerne och thet himmelske härskap.
Tigh loffue cherubim och seraphim.
Heligh heligh. heligh. siunges j thet öffuerste.

Titt folk o herre loffue tigh.
tin brud aff hiertat nw gläder sigh:
för tin nåde och barmhertighet.
helig heligh. heligh. hon sÿwnger tigh.


(“Benedidet” = välsignad, av latinska “benedictus”.)


AGNUS DEI

O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tig öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Giff oss tin frid och velsignelse.

KOMMUNION


(Ps. 16)

Notas mihi fecisti
vias vitæ.
Adimplebis me lætitia
cum vultu tuo, Domine.
Du har kungjort mig
livets väg.
Du skall fylla mig med glädje
av ditt ansikte, Herre.
Conserva me Domine,
quoniam speravi in te.
Dixi Domino: Deus meus es tu,
quoniam bonorum meorum non eges.
Bevara mig, Herre,
eftersom jag förtröstat på dig.
Jag sade till Herren: Du är min Gud,
för du saknar inte något av mitt goda.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Sanctis, qui sunt in terra eius
mirificavit omnes voluntates meas in eis.
Åt de heliga, som är på hans jord,
har du gjort underbart allt jag vill i dem.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Dominus pars hereditatis meæ, et calicis mei,
tu es, qui restitues hereditatem meam mihi.
Herren är min arvedel och min kalk,
du är den som återupprättar mitt arv åt mig.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Funes ceciderunt mihi in præclaris,
etenim hereditas mea præclara est mihi.
En lott har tillfallit mig på underbara platser,
och därför är mitt arv underbart för mig.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Providebam Dominum in conspectu meo semper,
quoniam a dextris est mihi,
ne commovear.
Jag hade alltid Herren inom synhåll,
eftersom han är på min högra sida,
flyttas jag inte.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Propter hoc lætatum est cor meum,
et exsultavit lingua mea,
insuper et caro mea requiescet in spe.
På grund av detta har mitt hjärta glatt sig
och min tunga jublat,
och därutöver vilar mitt kött i hoppet.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...
Quoniam non derelinques
animam meam in inferno,
nec dabis sanctum tuum
videre corruptionem.
Ty du skall inte överge
min själ i dödsriket,
och inte överlämna din helige
till att se fördärv.
Notas mihi fecisti
vias vitæ...
Du har kungjort mig
livets väg...

PROCESSIONSHYMN

Ecce mundi gaudium,
Ecce salus gentium,
Virgo parit filium
sine violentia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia!
Se, världens glädje!
Se, folkens frälsare!
En jungfru föder en son
utan vanhelgande.

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av Guds nåd!
Natus est de virgine,
sine viri semine,
qui mundat a crimine,
rex, qui regit omnia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia!
Född är, av en jungfru,
utan mans säd,
den som renar från synd,
en kung som härskar över allt.

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av Guds nåd!
Angelus pastoribus:
Natus est in gentibus
qui dat pacem omnibus
sua providentia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia!
Ängeln till herdarna:
"Född är bland folken
den som ger fred åt alla
med sin försyn".

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av Guds nåd!
Reges tria premia
offerentes varia
stella ducit previa
ad salutis gaudia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia.
Tre kungar,
erbjudande olika gåvor,
stjärnan ledde vägen
till frälsningens glädje.

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av guds nåd!
Cum nil scire potuit
de nato, rex fremuit
et tota gens tremuit
Christi natalitia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia!
När han inte kunde veta något
om den födde, rasade kungen,
och hela folket darrade
av Kristi födelse.

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av Guds nåd!
Cum mori per gladios
Rachel videt proprios,
mesta plorat filios,
nulla sunt solatia.

Ave virgo, regia,
Dei plena gratia!
När, dödade med svärd,
Rakel ser sina egna,
med smärta begråter hon sina barn,
inget kan trösta henne.

Var hälsad, jungfru, drottning,
full av Guds nåd!


Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Jul
Mail