Andra advent
INTROITUS


(Jes. 30:19, 30; Ps. 80)


Populus Sion,
ecce Dominus veniet
ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus
gloriam vocis suæ,
in lætitia cordis vestri.

Du folk i Sion,
se, Herren skall komma
för att frälsa folket,
och Herren skall låta höra
sin rösts ära
i ert hjärtas glädje.

Qui regis Israel, intende:
qui deducis velut ovem Ioseph.

Du som styr Israel, hör upp:
du som styr Josef som en fårhjord.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

KYRIE
        fons bonitatis
        pater ingenite
        a quo bona cuncta
        procedunt
                        eleison

Herre,
        godhetens källa,
        ofödd Fader,
        från vilken alla goda saker
        kommer,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui pati natum
        mundi pro crimine
        ipsum ut salvaret
        misisti
                        eleison

Herre,
        du som din Enfödde (för att lida
        av världens synder
        och för att frälsa den från dem)
        sände,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui septiformis
        das dona pneumatis
        a quo celum terra
        replentur
                        eleison

Herre,
        du som sjufaldiga
        gåvor av Anden ger,
        av vilka himlen och jorden
        överflödar,
                        förbarma dig.

Christe
        unice
        dei patris genite
        quem de virgine
        nasciturum mundo mirifice
        sancti predixerunt prophete
                        eleison

Kriste,
        ende
        Guds Faderns födde,
        vars av Jungfrun
        makalösa födsel till jorden
        de heliga profeterna förutsade,
                        förbarma dig.

Christe
        agye
        celi compos regie
        melos glorie
        cui semper astans pro numine
        angelorum decantat apex
                        eleison

Kriste,
        helige,
        som besitter himlens slott
        ärans melodi
        åt dig, alltid beredda på din befallning,
        sjunger änglarnas höjd;
                        förbarma dig.

Christe
        celitus
        assis nostris precibus
        pronis mentibus
        quem in terris devote colimus
        ad te pie Jesu clamantes
                        eleison

Kriste,
        himmelske,
        bistå våra böner
        av ivriga sinnen,
        du som vi på jorden hängivet dyrkar,
        ropande till dig, fromme Jesu:
                        förbarma dig.

Kyrie
        spiritus alme
        coheres patrinatoque
        unius usye
        consistendo
        flans ab utroque
                        eleison

Herre,
        hulda Ande,
        sammanhängande med Faderns Son,
        av samma väsen
        bestående,
        utandandes från bägge,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui baptizato
        in iordanis unda Christo
        effulgens specie
        columbina
        apparuisti
                        eleison

Herre,
        som, döpt
        i Jordans våg, för Kristus
        med lysande ansikte
        framträdde
        som en duva,
                        förbarma dig.

Kyrie
        ignis divine
        pectora nostra succende
        ut digni pariter
        proclamare
        possimus semper
                        eleison

Herre,
        heliga eld,
        upptänd våra hjärtan,
        så att vi alltid kan
        vara lika värdiga
        att ropa ut:
                        förbarma dig.


(Codex Engelberg, c:a 1400)

GRADUALE


(Ps. 50:2, 3, 5)


Ex Sion
species decoris eius
Deus manifeste veniet.

Från Sion,
hans skönhets ansikte,
skall Gud komma handgripligen.

Congregate illi sanctos eius,
qui ordinaverunt
testamentum eius
super sacrificia.

Samla åt honom hans heliga,
som hållit i ordning
hans förbund
genom offer.

ALLELUIA


(Ps 122:1)


Lætatus sum in his
que dicta sunt mihi:
in domum Domini
ibimus.

Jag gladdes åt det
som sades åt mig:
till Herrens hus
skall vi gå.

CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.

OFFERTORIUM


(Ps. 85:7, 8, 2, 3, 11, 12)


Deus tu convertens
vivificabis nos,
et plebs tua lætabitur in te:
Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.

Gud, när du vänder tillbaka
skall du ge oss liv,
och ditt folk skall glädjas åt dig.
Visa oss, Herre,
din barhärtighet,
och ge oss din frälsning.

Benedixisti Domine terram tuam:
avertisti captivitatem Iacob:
remisisti iniquitatem plebis tuæ.

Herre, du har välsignat din jord,
du har avvärjt Jacobs fångenskap,
du har förlåtit ditt folks missgärning.

Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.

Visa oss, Herre,
din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning.

Misericordia et veritas
obviaverunt sibi:
veritas de terra orta est
et iustitia de cælo prospexit.

Barmhärtighet och sanning
möter varandra.
Sanning växer upp ur jorden
och rättvisa blickar ner från himlen.

Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.

Visa oss, Herre,
din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning.

SANCTUS Sanctus Sanctus
dominus deus sabaoth
Pleni sunt celi et terra
gloria tua
osanna in excelsis

Helig, helig, helig,
är Herren Gud, härföraren.
Fulla är himlarna och jorden
av din ära.
Ge oss hjälp från höjderna.

Benedictus marie filius
qui venit in nomine domini
osanna in excelsis

Välsignad är Marias son
som kommer i Herrens namn.
Ge oss hjälp från höjderna.


(Jes. 6:3, Matt. 21:9. Från det tryckta Västeråsgradualet, ca 1500)

       AGNUS DEI
       qui tollis
       peccata mundi

qui pius ac mitis es
clemens atque suavis
       miserere nobis

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

som är from och mild,
huld och ljuv,
       förbarma dig över oss.

       Agnus Dei
       qui tollis
       peccata mundi

angelicus panis
sanctorum vita perennis
       miserere nobis

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

änglars bröd,
de heligas eviga liv,
       förbarma dig över oss.

       Agnus Dei
       qui tollis
       peccata mundi

culpas indulge
virtutum munera prebe
       dona nobis pacem

       Guds lamm,
       som borttager
       världens synder,

överse med våra synder,
erbjud oss dygdernas gåvor,
       ge oss frid.

KOMMUNION


(Bar. 5:5, 4:36)


Ierusalem, surge,
et sta in excelso:
et vide iucunditatem,
quæ veniet tibi
a Deo tuo.

Jerusalem, res dig,
och stå i höjden,
och se glädjen,
som kommer till dig
från din Gud.


(Ps. 147:12-20)

Lauda Jerusalem Dominum,
lauda Deum tuum Sion.

Lova Herren, Jerusalem,
lova din Gud, Sion.

Quoniam confortavit
seras portarum tuarum,
benedixit filiis tuis in te.

Eftersom han förstärkt
dina portars reglar
har han välsignat sina barn i sig,

Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.

han som gett dina gränser fred
och med sädens fett mättar dig,

Qui emittit
eloquium suum terræ,
velociter currit sermo eius.

han som sänder ut
sin vältalighet över jorden
– snabbt löper hans hans tal –

Qui dat nivem sicut lanam,
nebulam sicut cinerem spargit.

han som ger snö som ull,
sprider dimma som aska,

Mittit crystallum suam sicut buccellas,
ante faciem frigoris eius
quis sustinebit?

han sänder sin is som brödsmulor.
Inför hans kölds ansikte,
vem kan bestå?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea,
flabit spiritus eius, et fluent aquæ.

Han sänder sitt ord, och smälter den,
hans ande blåser, och vatten flyter,

Qui annuntiat verbum suum Jacob,
iustitias et iudicia sua Israel.

han som förkunnar sitt ord för Jakob,
sin rättvisa och sina bud för Israel.

Non fecit taliter
omni nationi,
et iudicia tua non manifestavit eis.

Så mycket har han inte gjort
för alla nationer,
och sina bud har han inte visat dem.

BENEDICAMUS

Vi välsignar

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia
dissipes et studia
discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium
qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg;
de villfarandes råd må du
skingra, och ivern
hos de stridande,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son
som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria
Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet,
den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

DOMINO

Herren.

Plus bele que flor
est ce mest avis
cele aqui mator
tant con soie vis
naura de mamor
ioie ne delis
autre mes la flor
quest de paradis
mere est au signour
qui si voz amis
et nos aretor
veut avoir tot dis.

Vackrare än en blomma
är hon, det vet jag,
hon som jag vänder mig till
så länge jag lever.
Jag har inte haft någon kärlek,
glädje eller fröjd
annan än blomman
som är från Paradiset,
Modern till vår Herre
som älskar er så;
och vill ha oss tillbaka
       alla dagar.

Quant revient & fuelle & flor
contre la seison deste
dex adonc me souvient damors
qui toz iors
ma cortois et doz este
mult aim ses secors
car sa volente
malege de mes dolors
mult me vient bien & henors
destre a son gre.

När de återvänder, blad & blommor,
mot årstiden sommar,
Gud!, då kommer jag ihåg den kärlek
som alla dagar
är hövisk och ljuv.
Mycket älskar jag hennes hjälp
eftersom hennes välvilja
lyfter av mig mina sorger.
Jag har fått mycket gott & ärbart
av att vara till hennes behag.

Lautrier ioer men alai
par 1. destor
en 1. vergier men entrai
pour quellir flor
dame plesant itrovai
cointe datour
cuer ot gai
si chantoit en grant esmai
amors ai
quen ferai
cest la fin la fin queque
nus die iamerai.

Häromdagen gick jag
1. omväg,
i 1. trädgård gick jag in
för att plocka en blomma.
En behagfull dam fann jag,
elegant klädd.
Hon hade ett glatt hjärta
men sjöng i stor affekt:
“Kärlek har jag,
vad skall jag göra med den?”
Till slut, till slut någon som
jag kan säga att jag kommer att älska.

DEO DICAMUS GRATIAS.

Vi tackar Gud.

ALMA REDEMPTORIS MATER
que pervia celi / porta manes
et stella maris succurre cadenti /
surgere qui curat populo
tu que genuisti / natura mirante
tuum sanctum genitorem /
virgo prius ac posterius
gabrielis ab ore / sumens illud ave
peccatorum miserere

Återlösarens hulda moder
som förblir himlens öppna port
och havets stjärna, bispring det fallna
folket som försöker resa sig,
du som till naturens förvåning
födde din helga skapare.
Jungfru före och efter
emottagandet av “Ave”:t ur Gabriels mun,
ha förbarmande med oss syndare.

IMPERAYRITZ DE LA CIUTAT JOYOSA
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur “Llibre Vermell”, den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder “det sågade berget”, eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp när det belägrades av Napoleon 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång     Jul
Mail