Nyårsafton 2002 i Engelbrekts kyrka

HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
helgat varde
ditt namn,
tillkomme
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
et benedictus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är
din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och mödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vonda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.


(Från en mässbok från Hög, 1540.
“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
“mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)

Procedenti puero
       Eia, novus annus est
Virginis ex utero
       Gloria laudis
       Deus homo factus est
       et immortalis


Barnet, framskridande
       Eja, det är nyår!
ur Jungfruns livmoder
       Ära med lovsång!
       Gud har blivit människa
       och odödlig.


Sine viri semine
natus est de Virgine

Utan mans säd
är han född av Jungfrun.

Sine viri copula
natus ante secula

Utan förbindelse med någon man
är han född före all tid.

Plene non obnoxia
Virgo viri nescia

Helt utan skuld
är Jungfrun utan man.

Plene non obnoxium
natum patris nescium

Helt utan skuld
är sonen utan far.

In valle miserie
venit nos redimere

Till tåredalen
har han kommit för att friköpa oss.

Christus nobis natus est
Crucifigi passus est

Kristus är född åt oss.
Han uthärdade att korsfästas.

Cuius circumcisio
Nostra sit salvatio

Må hans omskärelse*
bli vår frälsning.

Redemptorem seculi
Laudent omnes populi

Må världens frälsare
lovsjungas av alla folk.

Collaudemus Dominum
       Eia, novus annus est
salvatorem hominum
       Gloria laudis
       Deus homo factus est
       et immortalis

Må vi tillsammans lovprisa Herren,
       Eja, det är nyår!
människans frälsare.
       Ära med lovsång!
       Gud har blivit människa
       och odödlig.(Denna och nästa är från “Firenze”, ett franskt 1200-talsmanuskript.
* Sista december brukade man fira Kristi omskärelse. Jfr också Kol 2:11)


Annus renascitur
       Letemur igitur
Vetus depellitur
Adam novo nato
       Letemur igitur
       anno renovato


Året återföds;
       Låt oss därför glädjas!
Det gamla kastas ut
efter att den nye Adam fötts.
       Låt oss därför glädjas
       åt det förnyade året!


Baculus colitur
       Letemur igitur
Leta lux agitur
merore fugato
       Letemur igitur
       anno renovato


Herdestaven hedras;
       Låt oss därför glädjas!
Det glada ljuset firas
efter att sorgen fördrivits.
       Låt oss därför glädjas
       åt det förnyade året!


Sol novus oritur
       Letemur igitur
Nubes subducitur
hoste relegato
       Letemur igitur
       anno renovato


Den nya solen gryr;
       Låt oss därför glädjas!
Molnen förs undan
efter att fienden förvisats.
       Låt oss därför glädjas
       åt det förnyade året!


Circa canit Michael
gaudia
Natus est Rex Israhel
Eÿa
       Eÿa
       Anni novi nova novi
       gaudia!


Runt om sjunger Mikael
om glädje:
Israels Konung är född,
Eja!
       Eja!
       Vi känner det nya årets nya
       glädje!


In excelsis canitur
gloria
Terris pax indicitur
Eÿa
       Eÿa
       Anni novi nova novi
       gaudia!


I höjderna sjungs
om ära;
På jorden påbjudes fred,
Eja!
       Eja!
       Vi känner det nya årets nya
       glädje!


Nostra nobis redditur
patria
in qua grande vivitur
Eÿa
       Eÿa
       Anni novi nova novi
       gaudia!


Till oss återskänks vårt
fädernesland
där det levs gott,
Eja!
       Eja!
       Vi känner det nya årets nya
       glädje!


Devitemus igitur
vitia
per que virtus moritur
Eÿa
       Eÿa
       Anni novi nova novi
       gaudia!


Låt oss därför undvika
synderna
genom vilka dygderna dör,
Eja!
       Eja!
       Vi känner det nya årets nya
       glädje!


Sua spargat castitas
lilia
peperit virginitas
Eÿa
       Eÿa
       Anni novi nova novi
       gaudia!


Kyskheten strör sina
liljor;
Jungfrudomen har fött,
Eja!
       Eja!
       Vi känner det nya årets nya
       glädje!(Från “Tours”, franskt 1200-talsmanuskript)

Te deum på swensko. Och effter latine noter.
Och fölier her äffter ord frå ord.O gudh vij loffue tigh: o herre vij tacke tigh.
Tigh ewige fadher: vÿrdher hela verlden.
Tigh prisa alla änglar:himlar och alla kraffter.
Tig prisa cherubim och seraphim: siwngandes vtan ända.

 
Heligh. Heligh. Heligh. herre gudh zebaoth.
Fulle äro himlar och iorden: aff titt maiestet och herligheet.

(Jes. 6:3)
Tigh loffua och prisa: alle helge apostlar.
Theslikes loffua tig alle helge propheter.
Sammalunda loffua tigh alle helge martirer.
Then helga kÿrkia i hela verldenne:
             bekenner tigh för en alzmechtigh fadher.
Och tin eenfödda son: then med tigh haffuer sannan gudhom.
Teslikes hugswalaren: then helga anda.

 
Tu christe: äronnes konung.
Tu är fadhrens son: i ewigheet.
Til menniskiones förlösningh: togh tu i iungfru lifue mandom.
Tu öfueruan dödhen: och opläst himmelen för the trogna.
Tu sitter på gudz högra hand: i fadhrens herligheet.
Tädhan igenkommandes: til att döma leffuandes och dödha.
Tÿ bedie vij tigh att tu hielper tina tiänare:
             som tu med titt dÿra blod haffuer återlöst.
Och giffuer them. then ewiga herligheeten: med tijn helgon.

 
O herre frels titt folck: och velsigna tin arffuodeel.
Och regera them: och vphögh them j ewigheet.
Herre gudh vij loffue tigh: alla dagar.
Och prise titt nampn: iffrå ewigheet til ewigheet.
Beuara oss herre i thenna dagh: att vij icke gora moot tin vilia.
Förbarma tigh öffuer oss o herre:
             och var oss barmhertigh.
Ware tin barmhertigheet öffuer oss:
             såsom vij på tigh hoppas.
På tigh hoppas vij o herre:
             lätt oss icke komma på skam til ewigh tijdh.

(Ps. 28:9)

(Ps. 145:2)(Ps. 123:3)

(Ps. 33:22)

(Ps. 31:1; 71:1)


(Hög 1540)

BENEDICAMUS DOMINO
Deo dicamus gratias.

Vi välsignar Herren.
Vi tackar Gud.

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, O pia, O dulcis virgo Maria.

Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare,
dessa dina barmhärtighetens ögon,
vänd dem till oss;
Och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil,
O hulda, O fromma, O ljuva jungfru Maria!

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Jul     Diverse
Mail