KIrie gudh fadher

KIrie gudh fadher alzsom högste tröst:
tu äst vår glägdie och löst:
spaar oss älende: beuar oss frå sÿnd:
förbarma tigh öffuer oss.

Christe tu är vår väg och thet sanna lius:
sanhetzsens port: kerlighetzens spiel:
alle christnes liff och råd.
Tu oss til vår saligheet giffuin vart:
förbarma tigh öffuer oss.

KIrie helge and j ewigheet:
var hos oss mz tin miskundeligheet:
vår synd vilie vij begråta:
lät oss eÿ förtappes vij nw på tigh hoppas:
förbarma tigh öffuer oss.

Kyrie fons bonitatis från en musikhandskrift från Hög (och ursprungligen från Uppsala) 1540. Detta Kyrie är nödtorftigt försvenskat från en mässbok från Malmö 1529, och innehåller en del medeltidsskånska: “löst” = lust, “kerlighetzens spiel” (orig. “kierlighedzens speil”) = kärlekens spegel. Finns utgiven i Laurentius Petrisällskapets urkundsserie nr 1.

Melodin är den under medeltiden oerhört populära “fons bonitatis” från slutet av 900-talet, som finns med en mängd olika texter, varav “fons bonitatis” från 1000-talet vare sig var den första eller den sista, om än den vanligaste.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Mp3:or
Mail