Tredje söndagen efter påsk

(Ordinariet, dvs Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei, kommer från en mässbok från Hög från 1540. Propriet, dvs Introitus, Alleluia, offertorium och kommunion, är gregorianskt.)


INTROITUS


Ps. 66:1-3


Jubilate Deo, omnis terra, alleluia:
Psalmum dicite nomini eius, alleluia:
Date gloriam laudi eius, alleluia, alleluia, alleluia.

Lovsjung Gud, hela världen, alleluia!
Sjung psalmer till hans namn, alleluia!
Ge ära åt hans lovsång, alleluia, alleluia, alleluia!

Dicite Deo, quam terribilia
sunt opera tua, Domine!
Säg till Gud: Hur vördnadsbjudande
är dina verk, Herre!
In multitudine virtutis tuæ
mentientur tibi inimici tui.

För din krafts mångfald
sviker dig dina fiender.

Jubilate Deo, omnis terra...

Lovsjung Gud, hela världen...

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

Jubilate Deo, omnis terra...Lovsjung Gud, hela världen...


KYRIE


KIrie gudh fadher alzsom högste tröst:
tu äst vår glägdie och löst:
spaar oss älende: beuar oss frå sÿnd:
förbarma tigh öffuer oss.

Christe tu är vår väg och thet sanna lius:
sanhetzsens port: kerlighetzens spiel:
alle christnes liff och råd.
Tu oss til vår saligheet giffuin vart:
förbarma tigh öffuer oss.

KIrie helge and j ewigheet:
var hos oss mz tin miskundeligheet:
vår synd vilie vij begråta:
lät oss eÿ förtappes vij nw på tigh hoppas:
förbarma tigh öffuer oss.(Kyrie fons bonitatis från Hög 1540. Detta Kyrie är kopierat från en mässbok från Malmö 1529, och innehåller en del medeltidsskånska: “löst” = lust, “kerlighetzens spiel” = kärlekens spegel.)
GLORIA

Ära vare gudh j högdenne.
Och frijd på iordenne menniskiomen en godh vilie.

Wij loffue tigh. Wij velsigne tigh.
Wij tilbedie tig. Wij prise och äre tigh.
Wij tacke tigh. för tin stora äro.

O herre gudh himmelske koning: gudh fadher alzmectigher.
O herre thens aldra högstes enfödde son. iesu christe.
O herre gudh: gudz lamb fadherens son.
Tu som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.

Tÿ tu är aleene heligh. Tu är aleene herren.
Tu är aleene then högste iesu christe.
Medh then helgha anda: j gudz fadhers herligheet. Amen.

ALLELUIA


Cognoverunt discipuli Dominum
in fractione panis.


Luk. 24:35


Lärjungarna kände igen Herren
när han bröt brödet.


ALLELUIA

Luk. 24:46

Oportebat pati Christum
et resurgere a mortuis
et ita intrare
in gloriam suam.

Kristus måste lida
och uppstå från de döda
och så gå in
i sin ära.Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och mödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vånda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.(“I sina orde” = “i sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag; “mödder” = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)
OFFERTORIUM


Lauda anima mea Dominum:
Laudabo Dominum in vita mea:
Psallam Deo meo
quamdiu ero, alleluia.

Ps. 146:2,7


Prisa Herren, min själ!
Jag skall prisa Herren hela livet!
Jag vill lovsjunga min Gud
så länge jag finns, halleluja!
Qui custodit veritatem in sæculum:
faciet iudicium iniuriam patientibus:
dat escam esurientibus.
Han som vaktar sanningen för evigt,
skall skipa rätt åt den som lider orättvisa,
han skall ge föda åt de svältande.
Psallam Deo meo
quamdiu ero, alleluia.
Jag vill lovsjunga min Gud
så länge jag finns, halleluja!SANCTUS

HEligh. HEligh. HEligh herre gudh sabaoth.
Fulle äro himblana och iorden aff tinne herligheet
Osanna j högdenne.

Tigh vare loff och pris o herre christ:
benedidet är then dag för vist:
vij loffue tigh nw och til ewigh tijdh.
Helig. helig. helig. j högdenne.

welsignat vare han som kommer j herrans nampn.
Osanna j högdenne.

Änglana och högste änglar
thronerne och thet himmelske härskap.
Tigh loffue cherubim och seraphim.
Heligh heligh. heligh. siunges j thet öffuerste.

Titt folk o herre loffue tigh.
tin brud aff hiertat nw gläder sigh:
för tin nåde och barmhertighet.
helig heligh. heligh. hon sÿwnger tigh.


(“Benedidet” = välsignad, av latinska “benedictus”.)


AGNUS DEI

O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tig öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Giff oss tin frid och velsignelse.

KOMMUNION


Ps. 96

Cantate Domino, alleluia:
Cantate Domino, benedicite nomen eius:
Bene nuntiate de die in diem salutare eius,
alleluia, alleluia.
Lovsjung Herren, halleluja!
Lovsjung Herren, välsigna hans namn!
Förkunna från dag till dag hans frälsning,
halleluja, halleluja.
Cantate Domino canticum novum:
Cantate Domino, omnis terra.
Sjung till Herren en ny sång!
Sjung till Herren, hela jorden!
Cantate Domino, alleluia... Lovsjung Herren, halleluja...
Annuntiate inter gentes gloriam eius:
in omnibus populis mirabilia eius.
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Cantate Domino, alleluia... Lovsjung Herren, halleluja...
Afferte Domino, patriæ gentium:
Afferte Domino gloriam et honorem:
Afferte Domino gloriam nomini eius.
Bär fram åt Herren, alla folk,
Bär fram åt Herren ära och heder,
Bär fram åt Herren hans namns ära.
Cantate Domino, alleluia... Lovsjung Herren, halleluja...
Tollite hostias, et introite in atria eius:
adorate Dominum in atrio sancto eius.
Tag med offer, och gå in i hans salar,
tillbed Herren i hans heliga sal.
Cantate Domino, alleluia... Lovsjung Herren, halleluja...
Lætentur cæli et exsultet terra:
commoveatur mare et plenitudo eius:
gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt.
Må himlarna fröjdas och jorden jubla,
havet svalla och hela dess fullhet,
fälten glädjas och allt som är på dem.
Cantate Domino, alleluia... Lovsjung Herren, halleluja...Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Påsk
Mail