Fjortonde söndagen efter trefaldighet, årgång 2

INTROITUS


(Syr. 36:18; Ps 122)


Da pacem, Domine,
sustinentibus te,
ut prophetæ tui
fideles inveniantur.
Exaudi preces
servi tui,
et plebis tuæ
Israel.

Ge frid, Herre,
åt dem som väntar dig,
så att dina profeter
skall finnas trovärdiga.
Hör bönerna
från dina tjänare
och ditt folk
Israel.

Lætatus sum
in his quæ
dicta sunt mihi:
in domum Domini
ibimus.

Jag gladdes
åt det som
sades till mig:
till Herrens hus
skall vi gå.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fadern och Sonen
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet.
Amen.

KYRIE

KIrie gudh fadher alzsom högste tröst:
tu äst vår glägdie och löst:
spaar oss älende: beuar oss frå sÿnd:
förbarma tigh öffuer oss.

Christe tu är vår väg och thet sanna lius:
sanhetzsens port: kerlighetzens spiel:
alle christnes liff och råd.
Tu oss til vår saligheet giffuin vart:
förbarma tigh öffuer oss.

KIrie helge and j ewigheet:
var hos oss mz tin miskundeligheet:
vår synd vilie vij begråta:
lät oss eÿ förtappes vij nw på tigh hoppas:
föbarma tigh öffuer oss.
GLORIA

Ära vare gudh i högdenne.
Och frijd på iordenne menniskiomen en godh vilie.

Wij loffue tigh. Wij velsigne tigh.
Wij tilbedie tigh. Wij prise och äre tigh.
Wij tacke tigh. för tin stora äro.

O herre gudh himmelske koning: gudh fadher alzmectigher.
O herre thens aldra högstes enfödde son: iesu christe.
O herre gudh: gudz lamb fadherens son.
Tu som borttager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.

Tÿ tu är aleene heligh. Tu är aleene herren.
Tu är aleene then högste iesu christe.
Medh then helgha anda: j gudz fadhrens herligheet. Amen.
GRADUALE


(Ps. 122:1, 7)


Lætatus sum
in his quæ
dicta sunt mihi:
in domum Domini
ibimus.

Jag gladdes
åt det som
sades till mig:
till Herrens hus
skall vi gå.

Fiat pax
in virtute tua,
et abundantia
in turribus tuis.

Frid vare
i din kraft,
och överflöd
i dina palats.

ALLELUIA


(Ps. 147:14)


Qui posuit
fines tuos pacem,
et adipe frumenti
satiat te.

Han ger
dina gränser frid,
och med bästa vete
mättar han dig.

Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och mödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troov vppå then helga and
ena christeliga kyrckio:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vånda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.

OFFERTORIUM


(Anonym, 800-900-tal)


Maneant in vobis
fides, spes, caritas,
tria hæc.
Maior autem horum
est caritas.

I er skall förbli
tro, hopp, kärlek,
dessa tre.
Och störst av dem
är kärleken.

Nunc autem manent
fides, spes, caritas,
tria hæc.
Maior autem horum
est caritas.

Men nu består
tro, hopp, kärlek,
dessa tre.
Och störst av dem
är kärleken.

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso iucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Där sann kärlek finns, där är Gud.
Kristi kärlek har samlat oss till ett.
Låt oss jubla och glädjas åt den.
Låt oss frukta och älska den levande Guden.
Och av uppriktigt hjärta älska oss.

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur.
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Där sann kärlek finns, där är Gud.
Därför samlas vi nu till ett.
Vi skall akta oss för att inte delas i själen.
Må onda ord upphöra, må strider upphöra.
Och må Kristus Guden vara mitt ibland oss.

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus,
gaudium, quod est immensum, atque probum,
sæcula per infinita sæculorum.

Där sann kärlek finns, där är Gud.
Låt oss med de saliga få se
ditt ansikte ärat, Kristus Gud,
den glädje som är omätlig, och prövad,
i evigheters oändliga evigheter.

SANCTUS

HEligh. HEligh. HEligh herre gudh sabaoth.
Fulle äro himblana och iorden aff tinne herligheet
Osanna i högdenne.

Tigh vare loff och pris o herre christ:
benedidet är then dag för vist:
vij loffue tigh nw och til ewigh tijdh.
Heligh. heligh. heligh. j högdenne.

welsignat vare han som kommer j herrans nampn.
Osanna j högdenne.

Änglana och högste änglar
thronerne och thet himmelske härskap.
Tigh loffue cherubim och seraphim.
Heligh heligh. heligh. siunges j thet öffuerste.

Titt folk o herre loffue tigh.
tin brud aff hiertat nw gläder sigh:
för tin nåde och barmhertighet.
helig heligh. heligh. hon sÿunger tigh

AGNUS DEI

O gudz lamb som borttager verldennes sÿnder förbarma tigh öffuer oss.
O gudz (lamb) som borttager verldenes sÿnder. förbarma tig öffuer oss.
O gudz lamb som borttager verldennes sÿnder Giff oss tin frid och velsignelse

KOMMUNION


(Joh. 14:27)


Pacem meam do vobis, alleluia.
Pacem relinquo vobis,
alleluia, alleluia.

Min frid ger jag er, alleluia.
Min frid lämnar jag er,
alleluia, alleluia.


(Ps. 122)


Lætatus sum
in his quæ dicta sunt mihi,
in domum Domini ibimus.

Jag gladdes
åt det som sades mig:
Vi skall gå till Herrens hus.

Stantes erant pedes nostri
in atriis tuis, Jerusalem.

Våra fötter stod
i dina salar, Jerusalem.

Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas,
cuius participatio eius in idipsum.

Jerusalem, som är byggd som en stad,
av vilken den själv utgör en del.

Illuc enim ascenderunt tribus,
tribus Domini,
testimonium Israel
ad confitendum nomini Domini.

Dit steg folk upp,
Guds folk,
för att Israels vittnesbörd
skall bekänna Guds namn.

Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.

Ty där sitter domstolar,
domstolar över Davids hus.

Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem,
et abundantia diligentibus te.

Bed om de som är till fred i Jerusalem,
och överflöd för de som älskar dig.

Fiat pax in virtute tua,
et abundantia in turribus tuis.

Må det bli fred i din kraft,
och överflöd bland dina torn.

Propter fratres meos
et proximos meos,
loquebar pacem de te.

För mina bröders skull,
och mina närmastes,
talar jag om fred till dig.

Propter domum Domini Dei nostri
quæsivi bona tibi.

För vår Herres Guds hus skull
har jag sökt det goda åt dig.Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Söndagar under året
Mail