Remouladsås
Remoulade sauce
Hämnaren är ett vapen som kan fästas på instrumentbrädan i en bil. Enligt reklamen kan den medelst exempelvis dödsstrålar våldsamt förgöra andra fordon. Allt den ger ifrån sig är dock ett fjösigt gny, vilket borde rendera pengarna tillbaka, om ni frågar mig.
The Revenger is a weapon that can be attached to the dashboard of a car. According to its advertisement, it can, utilizing for example death rays, violently annihilate other vehicles. All it emits is, however, a puny squeak, which would qualify a refund, if you ask me.
Den överlägsna förlagan till detta instrument var Lars Clevemans materialomvandlarpistol, som transformerar oorganisk materia till majonnäs. Avlossas denna mot en bil, kommer man alltså att under bråkdelen av en sekund kunna se ett fordon helt av majonnäs, komplett med chassi och kaross, all elektronik, hela motorn med axlar och kolvar i rörelse, ner till minsta bult och mutter, allt i majonnäs, innan allt oåterkalleligen kollapsar till en enda stor pöl, som under någon skvalpande sekund fortfarande kommer att ha samma rörelseriktning som bilen, innan den lägger sig till dallrande ro på vägbanan med en förbluffad förare i dess mitt, oskadad tack vare majonnäsens naturligt smörjande mjukhet.
The superior original model for this instrument was Lars Cleveman's Matter Converter Gun, which transforms inorganic matter to mayonnaise. If this is fired against a car, you will for a fraction of a second see a vehicle totally made of mayonnaise, complete with chassis and coachwork, all electronics, the whole engine with shafts and pistons all in movement, down to the least bolt and nut, everything in mayonnaise, just before it all irrevocably collapses to one big pool, which for the duration of some splashing seconds will have the same momentum as the car, before it comes to a rippling rest, with a flabbergasted driver in its midst, unharmed due to the naturally lubricating softness of the mayonnaise.
Om den perfekta majonnäsen kännetecknas av egenskapsmässig homogenitet, råder motsatta idealet för remouladsås, som bör innehålla små bitar av olika grejer med olika färg, smak och konsistens, sålunda erbjudande ett lagom rikt spektrum av kontrasterande upplevelser. Remouladsås kan sägas vara den söta såsens motsvarighet till pyttipanna eller sallad.
If the perfect mayonnaise is characterized by homogeneity in its different properties, the opposite ideal prevails in remoulade sauce, which should contain small pieces of different small things with different colour, taste and consistency, thusly offering a moderately rich spectrum of contrasting experiences. Remoulade sauce could be said to be the sweet sauce equivalence to Pyttipanna, Hotchpotch or salad.

Remouladsås
Remoulade sauce

1:
(Asarjas bön, från tillägget till Daniels bok.)

(The prayer of Azariah, from the additions to the book of Daniel.)

Sång: Bao-Lin Lee, Thomas Hammar. :Singing


Benedictus es
Domine Deus patrum nostrorum
et laudabile, et gloriosum
nomen tuum in sæcula

quia justus es in omnibus
quæ fecisti nobis
et universa opera tua vera
et viæ tuæ rectæ
et omnia judicia tua vera.

Välsignad är du,
Herre, våra fäders Gud,
och lovvärt, och ärofullt
är ditt namn i evigheter,

för rättfärdig är du i allt
som du gjort oss,
och alla dina verk är sanna,
och dina vägar rätta,
och alla dina domslut är sanna.

Blessed are you,
Lord, our father's God,
and praisworthy and glorious
is your name in eternity,

for you are just in all
that you have done to us,
and all of your works are true,
and your ways are right,
and all your judgements true.

Judicia enim vera fecisti
juxta omnia
quæ induxisti super nos
et super civitatem sanctam
patrum nostrorum Jerusalem
quia in veritate et in judicio
induxisti omnia hæc
propter peccata nostra.

För du har gjort sanna domslut
beträffande allt
som du har påfört över oss
och över den heliga staden
våra fäders Jerusalem
för i sanning och rättfärdighet
har du påfört allt detta
på grund av våra synder.

For you have done true judgements
concerning everything
that you have brought on us
and on the holy city
of our fathers, Jerusalem,
for in truth and justness
you have brought on all this
because of our sins.

Peccavimus enim
et inique egimus
recedentes a te
et deliquimus in omnibus
et præcepta tua
non audivimus
nec observavimus
nec fecimus
sicut præceperas nobis
ut bene nobis esset.

För vi har syndat,
och orätt har vi gjort
när vi avfallit från dig
och vi har varit brottsliga i allt
och dina föreskrifter
har vi inte hörsammat
och inte givit akt på,
och inte gjort
som du föreskrivit oss
för att det skulle bli bra för oss.

For we have sinned
and done wrong,
going away from you,
and been delinquent in everything,
and your prescriptions
we didn't listen to,
and we didn't observe
and didn't do
the way you prescribed us
for our wellness.

Omnia ergo
quæ induxisti super nos
et universa quæ fecisti nobis
in vero judicio fecisti

et tradidisti nos
in manibus
inimicorum nostrorum
iniquorum et pessimorum
prævaricatorumque
et regi injusto
et pessimo ultra omnem terram.

Allt, således,
som du påfört över oss,
och allt du gjort mot oss,
har du sannerligen gjort med rätta,

och du har överlämnat oss
i händerna
på våra fiender,
orättvisa, och värsta,
och lögnare,
och en orättfärdig kung,
och värst på hela jorden.

Everything, hence,
that you have brought on us,
and everything you've done to us,
you have done in true justness,

and you have traded us
into the hands
of our enemies,
unfair, and worst,
and liars,
and an unjust king,
and worst in the whole world.

Et nunc non possumus
aperire os
confusio
et opprobrium
facti sumus
servis tuis
et his qui colunt te.

Och nu kan vi inte
öppna munnen,
förvirring,
och vanära
har vi blivit
för dina tjänare
och dem som vördar dig.

And now we can't
open our mouths,
confusion
and disgrace
is what we've become
for your servants
and those who worship you.

Ne quæsumus
tradas nos
in perpetuum
propter nomen tuum
et ne dissipes
testamentum tuum.

Vi ber dig att inte
överge oss
för alltid,
för ditt namns skull,
och förkasta inte
ditt förbund.

We beg you not to
forsake us
in eternity,
for your name's sake,
and not to reject
your covenant.


2:

(Denna del består av tre parallella scener: Dostojevskij dikterar Marmeladovs monolog för Anna Snitkina; Marmeladov berättar för Raskolnikov om domedagen; och slutligen domedagen med Herren på sin tron i mitten, omgiven av de visa och förståndiga.)

(This part consists of three simultaneous scenes: Dostoyevsky dictates Marmeladov's monologue to Anna Snitkina; Marmeladov tells Raskolnikov about Judgment Day; and finally the Judgment Day with the Lord on his throne in the middle, surrounded by the wise ones and those of understanding.)

Diktamen:

Lars Cleveman, Alexander Golev, Bao-Lin Lee.

:Dictation

De visa och förståndiga:

Thomas Hammar, Caroline Langenheim, Markus Orreteg.

:The wise ones and those of understanding


–—o0O0o—– 

3:
(Med start ungefär 4'57" kan man i bakgrunden höra följande, framfört i stilen “Gregoriansk sång i proportionell rytm” som jag inte annars förespråkar.)

(Beginning approximately at 4'57", the following can be heard in the background, performed in the style of “Gregorian Chant in Proportional Rhythm” that I otherwise don't advocate.)

Sång: Thomas Hammar. :Song
Rebec:

Bao-Lin Lee.

:Rebec

Benedictus es,
Domine,
qui intueris
abyssos,
et sedes
super Cherubim.

Benedictus es
Domine,
in firmamento cæli,
et laudabilis
in sæcula.

Benedictus es,
Domine,
qui intueris
abyssos,
et sedes
super Cherubim.

Välsignad är du,
Herre,
som överblickar
avgrunder,
och sitter
ovanför Cherubim.

Välsignad är du,
Herre,
i himlarnas fäste,
och lovvärd
evigheter.

Välsignad är du,
Herre,
som överblickar
avgrunder,
och sitter
ovanför Cherubim.

Blessed are you,
Lord,
who regard
abysses,
and sit
over Cherubim.

Blessed are you,
Lord,
in the firmanent of the heavens,
and praisworthy
in eternity.

Blessed are you,
Lord,
who regard
abysses,
and sit
over Cherubim.


4:
(Från 6'11" följer de tre ynglingarnas sång i den brinnande ugnen, ur tillägget till Daniels bok, en gammaltestamentlig apokryf.
(From 6'11" follows The canticle of the three adolescents in the burning fiery furnace from the additions to the Book of Daniel, an Old Testament Apocrypha or Deuterocanonical book.
Den finns också tonsatt av Karlheinz Stockhausen, som “Gesang der Jünglinge”.
It has also been set to music by Karlheinz Stockhausen in “Gesang der Jünglinge”.
De tre ynglingarna heter Shadrach, Meshach och Abednego och har ägnats en låt av Beastie Boys. Refrängen till den, med texten “Shadrach, Meshach, Abednego”, är från Sly Stones låt “Loose Booty”, som - om jag förstår saken rätt - är en uppmaning till en dam att skaka på rumpan (vilket i sammanhanget torde betyda att ha sex med honom).
The names of the three youths are Shadrach, Meshach, and Abednego, and they have been devoted a song by Beastie Boys. The chorus from that song, with the text “Shadrach, Meshach, Abednego”, is from Sly Stone’s song “Loose Booty”, which - if I understand it correctly - is an exhortation to a lady to shake her abdomen (which in this context probably means to have sex with him).
Hursomhelst, som ni ser är den latinska texten nedan(jfr. 1, 2, 3) inte riktigt identisk med den i vulgatan. Detta skulle kunna tyda på att denna sång redan var väletablerad när Hieronymus gjorde sin latinska översättning, som ju fallet var med psaltaren.)

Anyway, as you can see, the latin text below(cf. 1, 2, 3) isn't exactly identical to the one in the Vulgate. This could indicate that this song already was well established when Jerome made his translation, as was the case with the Book of Psalms.)

Gitarr, piano, vuvuzela, sång: Thomas Hammar. :Guitar, piano, vuvuzela, song
Kör: Caroline Langenheim, Bao-Lin Lee,
Lars Cleveman, Markus Orreteg.
:Choir

Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum

Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Välsignad är du, Herre, våra fäders Gud,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you, Lord, the God of our fathers,

and praiseworthy and glorious forever.
Et benedictum nomen gloriae tuae quod est sanctum ·

Et laudabile et gloriosum in saecula.
Och välsignat är din äras namn som är heligt

och lovvärt och ärofullt i evighet.
And blessed is your honour's name, which is holy

and praiseworthy and glorious forever.
Benedictus es in templo sancto gloriae tuae ·

Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
Välsignad är du i din äras heliga tempel,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you in the holy temple of your glory,

and praiseworthy and glorious forever.
Benedictus es super thronum sanctum regni tui ·

Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
Välsignad är du på ditt kungadömes heliga tron,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you on the holy throne of your reign,

and praiseworthy and glorious forever.
Benedictus es super sceptrum divinitatis tuae ·

Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
Välsignad är du över din gudomlighets spira,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you over the sceptre of your divinity,

and praiseworthy and glorious forever.
Benedictus es qui sedes super cherubim intuens abyssos ·

Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
Välsignad är du som sitter ovanför Cherubim, och ser ner i avgrunder,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you who sit above Cherubim, observing abysses,

and praiseworthy and glorious forever.
Benedictus es qui ambulas super pennas ventorum ·

Et laudabilis et gloriosus in sæcula.
Välsignad är du som vandrar ovan vindens vingpennor,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you who travel above the feathers of the wind,

and praiseworthy and glorious forever.
Benedicant te omnes angeli et sancti tui ·

Et laudent te et glorificent in sæcula.
Alla dina änglar och helgon välsignar dig

och lovar och ärar dig i evighet.
All your angels and saints bless you

and praise and glory you forever.
Benedicant te caeli terra mare et omnia que in eis sunt ·

Et laudent te et glorificent in sæcula.
Himlarna, jorden, havet, och alla som är i dem välsignar dig

och lovar och ärar dig i evighet.
The heavens, the earth, the sea, and all that are in them bless you

and praise and glory you forever.
Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum

Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Välsignad är du, Herre, våra fäders Gud,

och lovvärd och ärofull i evighet.
Blessed are you, Lord, the God of our fathers,

and praiseworthy and glorious forever.

5:
Kör 1: Sara Hildén, Bao-Lin Lee, Love Bergman. :Choir 1
Kör 2: Alva Roxell, Karin Åslund, Veikko Kiiver. :Choir 2
Kör 3: Miriam Andersén, Bisse Rosander, Fredrik af Trampe. :Choir 3
Kör 4: Maria Engqvist, Caroline Langenheim, Markus Orreteg. :Choir 4
Kör 5: Matilda Mörk, Lena-Susanne Norin, Lars Cleveman. :Choir 5
–—o0O0o—–Välkommen     Sida 2     Blomsterunge     The Collected Vocal and Instrumental Works of Blomsterunge, volume 1.
Mail