The Collected Vocal and Instrumental Works of Blomsterunge, volume 1.

Blomsterunge har spelat in en ny LP. Förra gången var under exhumeringen sommaren 1986. Den matematiskt benägne räknar strax ut att nästa tillfälle inträffar år 2061, och inser att det är bäst att passa på medan man är kvar i livet.
Blomsterunge has recorded a new LP. Last time was during the exhumation in the summer of 1986. The mathematically inclined will calculate next occurrence to the year 2061, and know that it's best to take the opportunity while still being alive.
Man kan klicka på bilderna för att se dem i skärmbredd. Varning utfärdas för svengelskan i översättningen, och rättelser emottages tacksamt.
You can click on the images to see them in screen width. Beware of swedicisms. Corrections are welcomed.
Nedanstående fakta är inte huggna i sten, utan i ett något mjukare material, blygheten förbjuder mig att säga vilket, men de har en smula oövertänkt ansetts på ett mer eller mindre positivt sätt kunna bidra till mytologiseringen av Blomsterunge. Lars Cleveman träffade Thomas Hammar år 1969 i Katarina Gosskör under ledning av Lars-Ewe Nilsson på södermalm i Stockholm. Lars Cleveman försökte intressera Thomas för opera, och Thomas försökte intressera Lars för minimalism och text-ljudkompositioner. Lars delade med sig av sitt intresse för Velvet Underground, Thomas delade med sig av sitt intresse för Krzysztof Pendereckis produktion från runt 60-talet, och bägge gillade de Kraftwerks första skivor.
The following facts are not carved in stone, but in a slightly softer material, modesty forbids me to say which, but they have - a bit inconsidered - been considered, in a more or less positive way, to contribute to the mythologisation of Blomsterunge. Lars Cleveman met Thomas Hammar in the year of 1969 in S:t Catherine's Boys' Choir, led by Lars-Ewe Nilsson, on Södermalm of Stockholm. Lars Cleveman tried to interest Thomas in opera, and Thomas tried to interest Lars in minimalism and text-sound composition. Lars shared his interest in Velvet Underground, Thomas shared his interest in Krzysztof Penderecki's production from around the 60's, and they were both fans of the first records by Kraftwerk.
Sommaren 1976 var Thomas Hammar och Karin Tisell på besök hos Lars i Varshults station, där tågen fortfarande passerade. Där gjordes de första inspelningarna av bl a John och Nuclear. Inspelningsutrustningen bestod av ett par undermåliga hörlurar inkopplade i mikrofoningången på en Tandberg rullbandspelare av skolmodell i strikt mono, och instrumentationen var harmonium, blockflöjt och akustisk gitarr. Tillbaka i Stockholm bildades Blomsterunge tillsammans med Thomas barndomskamrat Miguel Ibáñez (*1957 - †1993). Namnet “Blomsterunge” kom av två ord valda på slump ur ett engelskt-svenskt lexikon: flower med översättningen “blomster” och kid med översättningen “unge”.
In the summer of 1976, Thomas Hammar and Karin Tisell visited Lars in the Varshult railway station, where trains still used to pass. There, the first recordings of - among others - John and Nuclear were made. The recording equipment consisted of a pair of sub-standard headphones plugged into the microphone input of a Tandberg reel-to-reel strictly monaural school model tape recorder, and our instrumentation was harmonium, recorder and acoustic guitar. Back in Stockholm, together with Thomas' childhood friend Miguel Ibáñez (*1957 - †1993), Blomsterunge (“Flower Kid”) was founded. The name “Flower Kid” was made by choosing two words at random from a dictionary.
Det gjordes ett antal spelningar, och efter några års hiatus kom 1986 både Halley's komet och livepiratinspelningen Exhumering, med publikens stora förtjusning, och 1988 följde Inre polokrage och några spelningar - denna gång bejublade - vilket avbröts av Miguels tragiska bortgång. Tvåtimmarsversionen 2003 av Hon åt med pinnar - Han vred sig i mjöl väckte dock inspirationen och det fasta beslutet att spela in sångerna från sommaren -76. Thomas grep sig omedelbart verket an. Han arbetade all sin vakna tid på en gammal dator med utdaterad mjukvara, och tolv år senare var skivan klar.
There were some scandalous gigs, and after a few years' hiatus there came in 1986 both Halley's comet and the live pirate recording Exhumering (“Exhumation”) with great delight from the audience, and 1988 Inre polokrage (“Inner Polo Neck”) followed, and a series of gigs - acclaimed, this time - cut short by Miguel's tragic decease. The two-hour rendition of Hon åt med pinnar - Han vred sig i mjöl (“She Ate with Chopsticks - He Wringled in Flour”) awoke the inspiration and firm decision to record the songs from the summer of '76. Thomas set immediately about to do the work. He worked all his waking hours on an old computer with outdated software, and twelve years later the record was finished.

Himmelens hundar
Heaven's hounds
Himmelens hundar
levererar idag
ännu en laddning smuts.

Det mörknar vid horisonten.
Det är signalen.

Smutsen alstras in i människornas porer.
Hundarna är på höjd där dom inte syns.

I ett litet isolerat hus av tegel
försöker jag vrida sönder mitt huvud.

Heaven's hounds
deliver today
another load of dirt.

It gets dark by the horizon.
That is the signal.

The dirt is being generated into the human's pores.
The dogs are on an altitude where they can't be seen.

In a little isolated house of bricks
I'm trying to twist asunder my head.

På slutet av 70-talet läste Miguel matematik på universitetet tillsammans med Jan Olsson som var glamrockare tillsammans med Johan Hedlund som jobbade på Sams radio vid S:t Eriksplan dit Thomas Hammar flyttat med Karin Tisell.
By the end of the 70s Miguel studied mathematics at the university, together with Jan Olsson, who was a glam rocker together with Johan Hedlund who worked at Sam's Radio at S:t Eriksplan, where Thomas Hammar had moved toghether with Karin Tisell.
Lars Cleveman bildade bandet “Munmakt II” tillsammans med Johan Hedlund och spelade in Himmelens hundar hemma hos Johan. Instrumentationen var två elbasar, som spelade något som liknade den lilla figuren i motrörelse som låten här börjar med, och Lars och Johan sjöng växelvis.
Lars Cleveman formed the band “Mouthpower II” together with Johan Hedlund and recorded Heaven’s hounds at the home of Johan. The instrumentation was two basses that played something similar to the little figure or motive in countermovement that is heard at the beginning of the song, and Lars and Johan were singing alternatim.
Thomas hörde inspelningen någon gång på slutet av 70-talet (det är väl tveksamt om den finns kvar) och sjöng in den våren 2004, från minnet, såvitt han minns.
Thomas heard this recording by the end of the 70s (it's very doubtful if still exists) and recorded it in the spring of 2004, from memory, as far as he can remember.

John
John
John hastar fram på skidorna
Snön bländar hans syn

Bakom en gran står en järndörr dold
John sliter upp den

Han går ned för en trappa
Där nere står han i början av en tunnel

I högkvarteret samtidigt:
Har ni proverna?

John trevar sig fram i mörkret
Fan va svart!

John ser ett ljus
Äntligen!

John hastens forward on his skis
Snow blindens his sight

Behind a spruce is an iron door hidden
John tears it open

He walks down the stairs
Down there he stands at the beginning of a tunnel

At the head quarters, at the same time:
Do you have the test samples?

John feels his way through the darkness
Damn, it’s black!

John sees a light
At last!


–—o0O0o—–


–—o0O0o—–

Ljuset var en lykta
som hängde på en järndörr
John sliter upp den

Innanför dörren fortsätter tunneln, svart
John tappar lyktan
Svart! Åååhhh!!!

(...)
The light was a lantern
that was hanging on an iron door
John tears it open

Inside the door, the tunnel continues, black
John drops the lantern
Black! Ooohhh!!!

(...)
John trevar sig fram i mörkret
Det är svart

John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln

John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln

John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln

John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln
John feels his way through the darkness
It is black

John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues

John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues

John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues

John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues
“Jaha, få se!”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Först pengarna!”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Gubbe lille!”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Nå, här då!”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Och nu...?”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Jodå, han avancerar”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Han har passerat P75”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“och närmar sig...”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“...B4...”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“...A3...”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“...SA1...”
(John ser en järndörr
Han sliter upp den
Innanför dörren fortsätter tunneln)

“Aha, let’s see!”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“Money first!”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“You little old man!”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“Well, here, then!”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“And now...?”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“Yes, he advances”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“He has passed P75”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“and is approaching...”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“...B4...”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“...A3...”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)

“...SA1...”
(John sees an iron door
He tears it open
Inside the door, the tunnel continues)


Texten är inspirerad av romanerna av Torsten Ekbom, framförallt Signalspelet, Spelmatriser för Operation Albatross och En galakväll på operan.
The text is inspired by the novels by Torsten Ekbom, above all Signalspelet (“The Signal Game”), Spelmatriser för Operation Albatross (“Game Matrices for Operation Albatross”), and En galakväll på operan (“A gala night at the opera”).

Remouladsås
Remoulade sauce

–—o0O0o—–

Nuclear
Nuclear
Grundmaterialet i Nuclear är inspelningen från Varshults station 1976, med Lars Cleveman på harmonium, Thomas Hammar och Karin Tisell röst, Thomas Hammar blockflöjt. På slutet kommer Lars Cleveman in på akustisk gitarr inspelad med kontaktmikrofon direkt inpluggad i Tandbergbandspelaren. Senare pålägg är bl.a. en kör med Caroline Langenheim och Bao-Lin Lee. The basic material for Nuclear is the recording from Varshult station 1976, with Lars Cleveman on pump organ, Thomas Hammar and Karin Tisell voice, Thomas Hammar recorder. At the end Lars Cleveman plays acoustic guitar, recorded with a contact microphone directly plugged into the tape recorder. Among later additions is a choir, consisting of Caroline Langenheim and Bao-Lin Lee.

Vox in Rama
Vox in Rama
Vox in Rama audita est
ploratus et ululatus,
Rachel plorans filios suos.

Noluit consolari
quia non sunt.

En röst hördes i Rama
gråtande och klagande,
Rakel gråter över sina barn.

Hon kan inte tröstas
för de finns inte längre.

A voice was heard in Rama,
weeping and crying,
Rachel weeping over her children.

She cannot be consoled,
since they don't exist any longer.

(Mattheus 2:18; Jeremia 31:15)

Solveig - Lik bakom
Solveig - Corpses behind
Audio, LP version:
wav, 282,7 MiB
flac, 141,4 MiB
mp3, 64,1 Mib
ogg, 39,7 MiB
Solveig vill fråga en expert.

Nånstans sitter en varg,
nära golvet, flåsar.

Solveig ser sig i spegeln:
Vackra ögon, perfekta tänder.

Solveig får en blick.
Solveig faller som en docka.

Hon skrattade till,
nästan hörbart.

De icke normala reaktionerna
som var omöjliga att förutse.

En spegel i ett tomt rum,
nån försöker...

Solveig wants to ask an expert.

Somewhere a wolf sits,
close to the floor, panting.

Solveig looks in the mirror:
Beautiful eyes, perfect teeth.

Solveig gets a glance.
Solveig falls like a mannequin.

She gave a laugh,
almost audible.

The non-normal reactions
that were impossible to foresee.

A mirror in an empty room,
someone is trying...


–—o0O0o—–


–—o0O0o—–

Lik bakom stängda dörrar,
minner mig om dödskamp.

Stanken tränger genom springor,
minner mig om förstörelse.

Brottet går ej att dölja,
minner mig om dödsstraff.

Skräcken utplånar sinnet,
minner mig om förintelse.

Corpses behind closed doors,
minds me of death agony.

The stench penetrates through the cracks,
minds me of destruction.

The crime can not be hidden,
minds me of death penalty.

Fear obliterates the mind,
minds me of annihilation.


Psyke
Psyche
Jag såg många hus.
I ett av dom hängde en man.

Han hade hängt där länge,
av färgen att döma,
så därför köpte jag en burk rödfärg.

Han såg ut som en kräfta.
Numera ligger han under en gran i skogen.

I saw many houses.
In one of them a man was hanging.

He had been hanging there for a long time,
judging of his colour,
so therefore I bought a can of red paint.

He looked like a crayfish.
Now he lies under a spruce in the woods.

Såg du titta smörj.
Av ögonen ser du falsett.

Kalhygget var så tjusigt
så att man vitnar
av lättöl borta i stolen, osten.

Kort och var som en krabba.
Sillen i väggen av glädjetjut.

Saw you gaze lubricant/spanking.
Of the eyes you see falsetto.

The clearcut was so enchanting
that it makes one blanch
from low-alcohol beer gone in the chair, the cheese.

Short and was like a crab.
The herring in the wall from shouts of joy.

Men så borta vägg.
Av bullen var gurkan i lä.

Man borde se av tegel
med saken i böla
att man sa titta på dom av smörgås.

Du var den av en kolja.
Fatet står som en banan i väggen.

But so gone wall.
Of the bun the cucumber was in lee.

One should see of bricks
with the thing in bellow
that one said look at those of sandwich.

You were the one of a haddock.
The saucer stands like a banana in the wall.


Slutligen har skivan en mångfacetterad erhållningsbarhet. Jag har deponerat några exemplar till Rönnells och till Pet Sounds med anmaning att sälja dem för 200 spänn, och det skall också gå att beställa den från Bengans skivaffär uti Göteborg. Jag har gett tre ex till Bengans på Drottninggatan i Stockholm. Nu finns den också på Little Shop of Records på Hornsgatan.

Vidare kan man sätta in pengar på mitt personkonto 570716-0155 (Thomas Hammar) med ett meddelande så jag förstår vem det är ifrån, och skicka mig ett mail (mailadressen nere till höger på denna sida) med med detta meddelande och ett meddelande om vart jag skall skicka den så skickar jag den dit. Mailadressen nere till höger kan man också använda för PayPal. Man kan swisha till 070-494 23 47. Slutligen kan man komma hem till mig och ge mig kontanter, men kolla att jag är hemma först.
Finally, this record has a multi-faceted obtainability. I have deposited a few specimens at Rönnells and Pet Sounds, requesting them to sell it for SEK 200, and it should also be orderable from Bengans record store in Gothenburg. I have given 3x to Bengans on Drottninggatan in Stockholm. Nowadays it also prevails at the Little Shop of Records located on Hornsstreet.

Furthermore, it is possible to send money to my bank account IBAN: SE7830000000005707160155 , BIC (SWIFT-address): NDEASESS (“Thomas Hammar”) with a message so that I understand who it is from, and a mail (mail address down to the right on this page) with the same message and a message stating where I shall send it to, so that I will send it there. The email address down in the right corner of this page is also possible to use for PayPal. If your bank supports Swish, you can do it to +46 (0)70 494 23 47. Finally, you can come here and give me cash, but check if I'm home first.
Prislista:

Price list:
Avhämtning:

Sverige:

Europa:

Världen:

200:-

270:-

400:-

450:-

Take away:

Sweden:

Europe:

The World:

SEK 200

SEK 270

SEK 400

SEK 450


 
Och Nyllebok
and Facebook


Välkommen     Sida 2     Blomsterunge    
Mail