Ave - Eva, Riddarholmskyrkan 2010[Tre bilder av samma sak, prefiguration, eller tre saker av samma typ, typologi: Syndafallet, Marie bebådelse och Gideons ull (Dom. 6:37-38), enligt Biblia Pauperum, en senmedeltida tolkningsanvisning till Bibeln] [Three images of the same thing, a prefiguration, or three things of the same type, a typology: The fall of man, the annunciation and Gideon's wool (Judges 6:37-38), according to Biblia Pauperum, a late medieval guide to the interpretation of the Bible]
[Det svarta håret och skägget på Gud i första serierutan är ditmålat av en sentida revisionist. Gud hade i originalet långt blont hår och var betydligt mer lik änglarna i andra och tredje rutan. Man kan också lägga märke till att Gud - i motsats till hur det gestaltas i Bibeln - övervakar, och kanske rent av styr hela skeendet. Mer om detta senare.] [The black hair and beard on God in the first panel is added by a later day revisionist. God had originally long blond hair and was much more similar to the angels in the second and third panel. You can also note that God - as opposed to how the story is described in the Bible - is supervising, and maybe even conducting the whole event. More on this later.]
Gregoriansk och medeltida
sång med Pisces Dei
Lördagen den 31:a juli 2010 kl 13
Söndagen den 1:a augusti 2010 kl 13
i Riddarholmskyrkan i Stockholm
Gregorian and medieval
song with Pisces Dei
Saturday 31 July 2010, 13 o'clock
Sunday 1 August 2010, 13 o'clock
in the Riddarholmen church in Stockholm
Det som följer här, är kanske inte så myc­ket en konsert, som ett föredrag med ljud­bilder, där föredraget är detta som ni har i handen, och ljudbilderna, det är vi som sjunger. What follows here, is not so much a concert, as a lecture with sound illustrations, where the lecture is this what you have in your hand, and the sound illustrations are us singing.
Vi ska nämligen berätta en medeltida historia för er, och vi ska berätta den på latin, eftersom det var så man gjorde på den tiden. Det är historien om människans skapelse och fall i Första Mosebok, och historien om hur denna berättelse speglas i evangelierna. We are going to tell you a medieval story, and we are going to tell it in latin, because that was how it was done in those days. It is the story of man's creation and fall in Genesis, and the story of how this narrative was mirrored in the gospels.
Den sjätte dagen skapas människan, och så är skapelseveckans arbete avslutat, och vi är framme i nutiden. Men människans ska­pelse är inte färdig förrän den fått sin full­bordan i historien om Jesus, där skapelsen spegelvänds. On the sixth day man is created, and the work of the creation week is finished, and we have reached our present times. But the creation of man is not complete until it has reached its consummation in the story of Jesus, where the creation is mirrored.
I denna historia är det Eva som är Maria, så när Gabriel säger Ave, “Var hälsad”, till Maria, så är det “Eva” baklänges. Adam är Jesus, och Jesus skapas av Marias kött på samma sätt som Eva av Adams. Korset han fästs på är Kunskapens träd i Paradiset, och själv är han frukten från Livets träd. Adams fall motsvarar Kristi uppståndelse. In this story, Eva is virgin Mary, so when the angel Gabriel says Ave, “Greetings”, to Mary, it is “Eva” backwards. Adam is Jesus, and Jesus is made from Mary's flesh in the same way as Eva from Adam's. The cross he is crucified on, is the Tree of Knowledge in paradise, and he himself is the fruit from the Tree of Life. Adam's fall corresponds to the surrection of Christ.
Det är en historia med sorglig början och lyckligt slut, som återfinns lite här och där i olika liturgier runt kyrkoåret, och som vi ska försöka samla ihop fragmenten av och berätta i ett slags tematisk ordning. It is a story with a sad beginning and a happy ending, which is found here and there in different liturgies around the church year, and we shall try to collect the fragments of it and present it in a sort of thematical order.
Vi börjar med en läsning ur Ängelns dik­tamen, som är en av den heliga Birgittas visioner, en världshistoria med Maria i centrum från början av 1350-talet. Det här är vad ängeln sade till Birgitta: We begin with a lesson from the Angel's Sermon, which is one of Saint Bridget's visions, a world history with virgin Mary at its center, from the beginning of the 1350's. This is what the angel said to Bridget:
Leccio
terci·-
a·secunde
ferie

[Läsning
nr tre
den andra
dagen]
(dvs måndag)
[Lesson
no. three
the second
day]
(i.e. monday)
VIrtutum omnium1 operator,
& ipsa virtus deus est;
ALla krafters utförare,
och själva kraften är Gud2,
THe operator of all forces,
and each force itself, is God2,
ymmo eciam
omnibus creaturis
que create sunt
impossibile est
virtute aliqua illas
sine ipsius amminiculo choruscare ·
så det är till och med så,
för alla skapade varelser,
som är skapade,
att det är omöjligt
för dem att med någon kraft
röra sig utan hans hjälp,
so it's even the case,
for all created things,
that are created,
that it's impossible
for them that, with any force,
move without his help,
Qui a principio postquam
mundum perfecit creare ·
et omnes creaturas
ultimo virtute sua
creavit hominem ·
tribuens ei liberum arbitrium,
han som i begynnelsen - efter det
att han slutfört att skapa världen
och alla skapade varelser -
med sin yttersta kraft
skapade människan,
givande henne fritt omdöme,
he who in the beginning - after that
he had finished creating the world
and all created things -
with his utmost power
created man,
giving her free judgement,
ut per eum
in bono perseveranter staret
ad bonum premium ;
så att hon med det
skulle stå uthålligt i det goda,
till god belöning,
so that she, with it,
should stand perseverent in the good,
to a good reward,
et in malum non caderet
ad retribucionem malam ·
och inte falla i det onda
till ond vedergällning.
and not fall into evil
to evil retribution.


1). I manuskriptet är många ord förkortade, här står det t ex “oim” med ett streck över som skall markera att det är en förkortning. I transkriberingen är de bort­förkortade bokstäverna utskrivna med kursiv. 1). In the manuscript, many words are abbreviated: here, for example, it says “oim” with a stroke over, indicating that it is an abbreviation. In the transcription the abbreviated letters are italicized.
2). Jag tänker mig att Gud inte bara är t ex gravitation, utan också den som fäster gravitationen vid de saker som skall anses ha massa och dras till varandra, och slutligen den som ser till att graviationen gör sitt jobb ordentligt (varje likhet med Higgsmekanismen är en ren tillfällighet). På det sättet är Gud både transcendent och immanent. 2). I imagine that God not only is, for example, gravity, but also the one that attaches gravity to things that shall be considered having mass and attract each other, and finally the one who ensures that gravity does its job properly (any similarity to the Higgs mechanism is purely coincidental). In this way God is both transcendent and immanent.
CONDUCTUS
med text av Philip Kanslern (ca 1160-1236)
och musik av Perotinus Magnus (fl
1 1200)
CONDUCTUS
with text by Philip the Chancellor (ca 1160-1236)
and music by Perotin the Great (fl
1 1200)


Omnia sub peccato
clausit ade meritum
dum pronior in vetitum
non paruit mandato
Allt är under synd
stängt av Adams förtjänst,
när, mer böjd åt det förbjudna,
han inte lydde påbudet.
Everything is under sin
closed by Adam's merit,
as, prone to the forbidden,
he didn't obey the command.
de statu tam beato
nos dedit in interitum
de morsu venenato
fel inhesit palato
Från ett så saligt tillstånd
gav han oss till undergång.
Av förgiftat bett
klibbade galla fast i gommen.
From such a blessed state
he gave us to ruin.
From poisoned bite
gall adhered to the palate.
per hoc culpe dispendium
in vitium
nascentium
translato
Genom denna skuldens utgift
till fördärv
allt fött
är överflyttat.
Through this expense of guilt,
to vice
everything born
is transferred.
mortis amare poculum
in seculum
transfunditur
nil cui dulce bibitur
de vase vitiato
Den bittra dödens kalk
för evigt
utgjuts.
Inget ljuvt kan drickas
från den fördärvade vasen.
Death's bitter cup
forever
is being poured out.
Nothing sweet can be drunk
from the damaged vase.


[Från Firenze Biblioteca Mediceo-Laurenziana Pluteo 29,I, populärt kallat Firenze eller bara F, ett franskt 1200-talsmanuskript med 1100-talsmusik.] [From Firenze Biblioteca Mediceo-Laurenziana Pluteo 29,I, popularly called Firenze or just F, a french 13th century manuscript with 12th century music.]
1). fl = floruit, “blomstrade”, vilket betyder att han levde åtminstone vid detta tillfälle. 1). fl = floruit, “blossomed”, which means he lived at least at this moment.


[Ett sätt att avbilda utdrivan­det ur Eden är med förfluten tid till vänster, gestaltad av paradisets stängda port vaktad av en svärdsbeväpnad ängel som ibland, kanske på grund av svärdet, identifieras med ärkeängeln Mikael, och med Adam och Eva på väg in i framtiden till höger. Adam vänder sig tillbaka eller är förkrossad, medan Eva vänder sig mot framtiden med beslut­samhet, nyfikenhet eller till­försikt, kanske på grund av den medeltida tolkningen av 1 Mos 3:15 där Gud säger att hon skall krossa ormens huvud, det citat som gjorde att man under medeltiden ibland identifierade Eva med Maria.

Bilderna är från Caedmon­manuskriptet (900-tal), Hiero­nymus Bosch (1400-tal) och Raphael (1500-tal).]


[One way of representing the expulsion from Eden, is with past tense to the left, i the shape of the closed gate of paradise guarded by sword armed angel, who sometimes, perhaps because of the sword, is identified as the archangel Michael, and with Adam and Eve on their way into the future to the right. Adam is facing back, or is broken, whereas Eve is facing the future with determination, curiosity or trust, maybe due to the medieval interpretation of Genesis 3:15, where God says that she shall crush the head of the snake, a passage that sometimes made Eve identified with virgin Mary.

The images are from the Caedmon ­manuscript (10th century), Hiero­nymus Bosch (15th century) and Raphael (16th century).]

HYMN UR SYSTRARNAS SÅNG HYMN FROM THE SONG OF THE SISTERS
[Faksimilet är från A84, ett 1400-talsmanuskript med Birgittasystrarnas musik, inköpt 1893 till Kungliga Biblioteket från prinsen av Borghias bibliotek.] [The facsimile is from A84, a 15th century manuscript with the music of the Bridgettine sisters, bought in 1893 to the Royal library of Stockholm from the library of the prince of Borghia.]
Decepte verbo coniugis
primus homo consenciens
stulte iussis dominicis
factus est inobediens.
Till den bedragna hustruns ord
samtyckte den förste mannen
oförnuftigt, mot gudomliga bud
blev han olydig.
To the words of the deceived wife
the first man consented
foolishly, against lordly commands
he became inobedient.
Hic eiectus est misere
a paradysi gloria
mundum coactus visere
vivendo in penuria.
Han blev olyckligt utkastad
från paradisets härlighet,
tvingad att se världen,
att leva i fattigdom.
He was miserably ejected
from paradise's glory,
forced to see the world,
living in penury.
Inmortalis qui fuerat
factus est morti deditus
vir vere compar angelis
mundi ferarum socius.
Han som varit odödlig
blev given åt döden,
en man verkligen jämbördig med änglar
sällskap åt världens vilddjur.
He who had been immortal
was given to the mortals,
a man truly comparable to angels,
company to the world's beasts.
Huic deus intelligere
dedit quod nasci voluit
ex una clara virgine
nam se pecasse doluit.
Honom lät Gud förstå
att han ville födas
av en lysande jungfru
när han sörjde att han syndat.
Him made God understand
that he wanted to be born
of a clear virgin,
since he deplored having sinned.
RESPONSORIUM UR SYSTRARNAS SÅNG RESPONSORY FROM THE SONG OF THE SISTERS
Eva mater
hosti consenciens,
se ipsam cum viro
eliminavit a gloria,
vitam commutans
in mortem,
cuius felix filia
deo obediens
hostem supplantavit1,
gloriam restituit,
mortem fugavit,
Mor Eva,
samtyckande med fienden;
sig själv, med man,
borttog hon från ära,
bytte livet
mot döden,
hon, vars lyckosamma dotter,
lydande Gud,
satte krokben1 för fienden,
återställde äran,
drev döden på flykt,
Mother Eve,
consenting the enemy,
herself, with husband,
she eliminated from glory,
commuted life
to death,
whose lucky daughter
obeying God
tripped up1 the enemy,
restituted glory,
put death to flight
Et vitam reportavit.
och återbar livet.
and brought back life.
Laus deo sit et gloria,
qui fragili matri
talem providit filiam,
que et sui genitoris
est effecta genitrix.
Lov och ära åt Gud,
som den bräckliga modern
försåg med en sådan dotter,
som till sin skapare
blev till föderska2
Praise to God and glory,
who, to the fragile mother
provided such a daughter
who to her creator
became his birthmother2,
Et vitam reportavit.
och återbar livet.
and brought back life.


1). Detta syftar på 1 Mos. 3:15 där Gud säger att Eva skall krossa ormens huvud. Ordet för att lägga krokben för något, “supplanto”, betyder ordagrant att “under-fotsula” något, så det borde väl rent teoretisk kunna betyda att krossa något under eller med fotsulan, dock har jag inte sett någon annan översättning än “krokben”. Frågan är bara hur man lägger krokben för en orm. 1). This refers to Genesis 3:15 where God says that Eve shall crush the head of the snake. The word for tripping up something, “supplanto”, literally means to “under footsole” something, which would make it hypothetically possible mean to crush something with or under the footsole, but on the other hand I have not seen any other translation that “trip up”. The question is, how do you trip up a snake?
2). Ett vanligt medeltida motiv: Den Gud Fader som skapat allt, och därmed också Eva och Maria, är i sin tur född av Maria, vilket inte nödvändigtvis är riktigt samma sak som att Maria är “Guds moder” och “Gudaföderska”. Se till exempel http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Mariology#Mother_of_God och http://en.wikipedia.org/wiki/Theotokos#Theology 2). A common medieval motif: The God Father who has created everything, including Eve and Mary, is himself born by Mary, which isn't exactly the same thing as Mary being “Mother of God”, or “The One Giving Birth To God”. See for example http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Mariology#Mother_of_God and http://en.wikipedia.org/wiki/Theotokos#Theology

Unde sine omni hesitacione
credendum esse dinoscitur,
Därför, utan varje tvekan,
skall man veta att tro på
Therefore, without every hesitation,
one shall know to believe
quod sicut adam
cum sensit deum
sibi quasi placatum habuit
de verbis que didicit eva
ex collocucione dyaboli
magnum dolorem;
att liksom Adam
(när han uppfattade Gud vara
nästan lugnad gentemot sig) hade,
av orden som Eva lärt
av samtalet med djävulen,
[fått] stor smärta,
that, just as Adam
(when he sensed God to be
almost placated toward him) had
- from the words that Eve learnt
from the collocution with the devil -
great pain,
simili modo cum
in dolorem et miseriam venit·
habuit de verbis que tu
o maria spes omnium
angelo responsura eras
magnam leticiam et consolacionem.
på samma sätt, när
han kommit i smärta och elände,
hade han, av orden som du
- O, Maria, alltets hopp -
skulle svara ängeln,
stor glädje och tröst.
in the same way, when
he had come in pain and misery,
he had, from the words that you
- O Mary, the hope of everything -
should answer the angel,
great happiness and consolation.
Ave maris stella
dei mater alma
atque semper virgo
felix celi porta.
Var hälsad, havets stjärna,
Guds hulda moder,
och alltid jungfru,
himlens lyckobringande port.
Hail, star of the sea,
God's nourishing mother,
and always virgin,
heaven's lucky portal.
Sumens illud ave
gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans nomen eve.
Upptagande detta “Ave”
från Gabriels mun,
befäst oss i frid,
när du vänder på Evas namn
Assuming this “Ave”
from Gabriel's mouth,
confirm us in peace,
transforming Eve's name.
Solve vincla reis
profer lumen cecis
mala nostra pelle
bona cuncta posce
Lös den anklagades bojor,
bringa ljus åt den blinde,
stöt bort vårt onda,
kräv allt gott.
Untie the accused's fetters,
bring light to the blind,
repel our evil,
demand all good.
Monstra te esse matrem
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.
Visa dig vara moder,
så han genom dig tar emot bön,
han som för att födas åt oss
accepterade att vara din.
Show yourself to be mother,
so that he throught you will receive prayer,
he who, to be born to us,
beared to be yours.

Dolebat quoque adam
quod corpus eve
a suo corpore creatum

ipsum ad
perpetuam inferni mortem
deceptorie traxerat,
Det smärtade också Adam
att Evas kropp,
av hans kropp skapad,
bedrägligen dragit
honom till
underjordens ständiga död,

It also pained Adam,
that Eve's body,
created of his body,
deceptively had pulled
him to
the infernal's perpetual death,

gaudebat autem quia

de tuo corpore
o virginum honestissima
corpus illud venerabile
nasciturum
presciebat;
men han gladdes eftersom
han på förhand visste att
av din kropp
- O, ärligaste jungfru! -
den vördnadsvärda kropp
skulle skapas

but he was happy since
he foreknew that
of your body
- O, most honest virgin! -
that venerable body
would be created

quod

ipsum suamque progeniem
ad vitam celicam
potenter reducere debebat.
som
var bestämd att mäktigt återföra
honom och hans ättlingar
till det himmelska livet.

which
was bound to mightily bring back
him and his progeny
to heavenly life.
Tristabatur eciam adam
quod eva
sua dilecta consors
ex maxima superbia
factori suo inobediens
existere ceperat;
Adam sörjde även
över att Eva,
hans älskade kamrat,
av största övermod
börjat vara
olydig mot sin skapare.
Adam grieved also
that Eve,
his beloved comrade,
of maximal pride
had begun to be
inobedient to her maker.
exultabat vero
quia te
o maria suam carissimam filiam
cum summa humilitate
deo in omnibus obedire velle
previdebat.
Han jublade sannerligen
eftersom han förutsåg dig,
- O, Maria, hans käraste dotter! -
med högsta ödmjukhet
vilja lyda Gud i allt.

He exulted truly
since he foresaw you
- O, Mary, his beloved daughter! -
with highest humility
wanting to obey God in everything.


HYMN UR SYSTRARNAS SÅNG HYMN FROM THE SONG OF THE SISTERS
Dolens adam ex famine
quod eve serpens edidit
lugens ex penitudine
quod ipsa sibi credidit
Adam - som kände smärta av hungern
som ormen ingav Eva,
och som sörjde av ånger
att hon trodde den -
Adam - feeling pain from the hunger
that the serpent gave Eve,
mourning from regret
that she believed it -
Gavisus est de virgine
quam novit deum parere
suggestoris intelligens
verbis hanc nunquam credere.
blev glad av jungfrun
som han visste skulle föda Gud,
han förstod att frestarens
ord skulle hon aldrig tro.
was glad from the virgin
that he knew would bear God,
understanding that the suggestor's
words she would never believe.
Luxit uxorem propriam
fuisse superbissimam
gaudens prescivit filiam
in omnibus humilimam.
Han sörjde att hans egen hustru
varit högmodig,
glädjande sig visste han dottern
i allt vara ödmjuk,
He mourned that his own wife
had been most proud,
rejoicing he foreknew the daughter
to be humble in everything,
Que per obedienciam
celi portas aperuit
quas mater per superbiam
cunctis precludi meruit.
hon som genom lydnad
öppnade himlens portar
som modern genom övermod
lyckats stänga för alla.
she who, through obedience,
opened heaven's gates
that the mother, through pride,
managed to close for everyone.
LÄSNING UR ÄNGELNS DIKTAMEN LESSON FROM THE ANGEL'S SERMON


Dolebat adam
quia eva
ex superbia in mente
dixerat quasi quod
deo vell& coequari,
Adam sörjde,
eftersom Eva
av högmod i sinnet
sagt som om
hon velat jämställas med Gud.
Adam mourned
since Eve
through pride in her soul
had said almost as if
she wanted to be equal to God.
propter quod

ad magnum scandalum
in dei & angelorum conspectu
corruerat;
På grund av detta
hade hon störtat
till stor förargelse
i Guds och änglars åsyn.

Because of this
she had fallen down
to great scandal
in the sight of God and angels.

letabatur vero
quia in ipsorum presciencia

tuum verbum quo

dei ancillam te humiliter
profiteri debebas
ad magnam tuam gloriam
lucide rutilabat.
Han gladdes verkligen,
ty i deras förutvetande
strålade klart
ditt ord med vilket,

till din stora ära,
du var bestämd att tillkännage
dig ödmjukt vara tjänarinna1.

He really rejoiced
since, in their prescience
shone clearly
your word, with which,

to your great honor,
you were bound to declare
yourself God's little maid1.

1). Ecce ancilla Domini, “Se Herrens tjänarinna”, Luk. 1:38. 1). Ecce ancilla Domini, “Behold the handmaid of the Lord”, Luke 1:38.

KORT RESPONSORIUM MED VERSIKEL SHORT RESPONSORY WITH VERSICLE
[Från A84. Det finns olika typer av responsorier. De heter så eftersom någon eller några sjunger före, och andra svarar. [From A84. There are different kinds of responsories. They are so called, since one or a few start to sing, and others respond.
Versikel betyder “liten vers”, och det syftar på den lilla snutten på slutet som börjar Eve maria filia, “Maria, Evas dotter”. Versicle means “small verse” and refers to the snippet at the end, beginning Eve maria filia, “Mary, Eve's daughter”.
Birgittinersystrarnas liturgi är en vecka lång, och de korta responsorierna bildar en slags stafetthistoria genom hela veckan, på så sätt att föregående responsoriums versikel blir text till nästa responsorium.] The Bridgettine sisters's liturgy is one week long, and the short responsories form a sort of relayed story through the whole of the week, i.e. that each previous versicle becomes the text to the next responsory.]Hosti fallaci credidit,
Eva sibi consenciens
På den bedrägliga fienden trodde
Eva, när hon samtyckte med denne.
In the fallacious enemy she believed,
Eve, consenting with it.
            Hosti fallaci credidit
            eva sibi consenciens
            På den bedrägliga fienden trodde
            Eva, när hon samtyckte med denne.
            In the fallacious enemy she believed,
            Eve, consenting with it.
Prolem quam nondum edidit
dire neci subiciens
Avkomman som hon ännu inte fött
underkastade hon den gruvliga döden,
The offspring she hadn't born
she subjected to dire death,
            eva sibi consenciens
            Eva, samtyckande med denna.
            Eve, consenting with it.
Gloria patri et filio
& spiritui sancto
Ära åt Fader och Son
och Helig Ande.
Glory to Father and Son
and Holy Spirit.
            Hosti fallaci credidit
            eva sibi consenciens
            På den bedrägliga fienden trodde
            Eva, när hon samtyckte med denne.
            In the fallacious enemy she believed,
            Eve, consenting with it.
Eve Maria filia
seve matri compatiens
Maria, Evas dotter,
av medlidande med den rasande modern,
Mary, Eve's daughter,
compassionate with the furious mother,
            Aufert ejus obprobria
            actorem vite pariens
            förde bort hennes vanära,
            när hon födde livets skapare.
            took away her dishonour
            giving birth to the creator of life.

LÄSNING UR ÄNGELNS DIKTAMEN LESSON FROM THE ANGEL'S SERMON
Tristabatur eciam adam
quia verbum eve
deum ad iram provocaverat
sibi sueque posteritati
ad dampnacionem,
Adam bedrövades även
eftersom Evas ord
provocerat Gud till vrede,
honom och deras efterkommande
till fördömelse,
Adam was also saddened
since Eve's word
provoced God to ire,
him and their offspring
to damnation,


exultabat autem
quia tuum verbum
ad te et ad omnes
verbo eve dampnatos
dei caritatem allicere debebat
ad magnam consolacionem;
men han jublade,
eftersom ditt ord
till dig och till alla
av Evas ord fördömda
skulle dra till sig Guds kärlek,
till stor tröst,
but he rejoiced
since your word,
to you and to all
damned by Eve's word,
would attract God's love,
to great consolation,
verbum enim eve

ipsam cum viro
in magno dolore
eliminavit
a gloria et
portas celi
sibi sueque soboli
preclusit.
ty Evas ord
hade uteslutit
henne och mannen
i stor smärta

från ära, och
(uteslutit)
henne och hennes avkomma
från himlens portar,
since Eve's word
had excluded
her - with man,
in great pain -

from glory, and
(excluded)
her and her offspring
from heaven's portals,
Tuum autem verbum benedictum
o mater sapiencie
ad magnum gaudium te perduxit;
men ditt välsignade ord,
- O!, vishetens moder -
har fört dig till stor glädje,
but your blessed word
- O, mother of wisdom -
has brought you to great happiness,
portasque celi
omnibus ingredi volentibus
aperuit.
och himlens portar
har det öppnat
för alla som vill gå in.
and heaven's portals
it has opened
for all who want to enter.

KORT RESPONSORIUM MED VERSIKEL SHORT RESPONSORY WITH VERSICLE


[C485 och C482, två manuskript på Carolina Rediviva i Uppsala] [C485 and C482, two manuscripts in Carolina Rediviva in Uppsala]

Eve Maria filia
seve matri compatiens
Maria, Evas dotter,
av medlidande med den rasande modern,
Mary, Eve's daughter,
compassionate with the furious mother,
            Eve Maria filia
            seve matri compatiens
            Maria, Evas dotter,
            av medlidande med den rasande modern,
            Mary, Eve's daughter,
            compassionate with the furious mother,
Aufert ejus obprobria
actorem vite pariens
förde bort hennes vanära,
när hon födde livets skapare,
took away her dishonour
giving birth to the creator of life,
            seve matri compatiens
            av medlidande med den rasande modern.
            compassionate with the furious mother.
Gloria patri et filio
et spiritui sancto
Ära åt Fader och Son
och Helig Ande.
Glory to Father and Son
and Holy Spirit.
            Eve Maria filia
            seve matri compatiens
            Maria, Evas dotter,
            av medlidande med den rasande modern,
            Mary, Eve's daughter,
            compassionate with the furious mother,
Tu plasmatorum omnium
o mira prepollencia
- O!, du underbara, mäktigare
än allt skapat,
- O!, you miraculous, surpassing
all that is created,
            tu placa nobis filium
            plena referta gracia
            blidka Sonen mot oss, du
            som är överfull av nåd.
            placate the Son towards us, you
            who are overfull of grace.

LÄSNING UR ÄNGELNS DIKTAMEN LESSON FROM THE ANGEL'S SERMON
Unde sicut
angeli in celo
ex hoc letabantur,
Så liksom
änglarna i himlen
gladdes av detta,
So, as
angels in heaven
rejoiced from this,
quod
te
o mater dei
ante mundi constitucionem
nascituram
previdebant;
att de
före världens skapelse
förutsåg
dig
- O!, Guds moder -
skola födas,
that they
before the creation of the world
foresaw
you
- O!, mother of God -
to be born,
ita et adam

ex presciencia
tue nativitatis
magnum gaudium et
exultacionem
habebat.
likaså, även Adam
hade,
av före-vetande
om din födelse,
stor glädje och
jubel.

likewise, also Adam
had,
from foreknowing
your birth
great happiness and
rejoicing.


KORT RESPONSORIUM MED VERSIKEL SHORT RESPONSORY WITH VERSICLE


Ecce mulier conterens1 caput
dolosi serpentis
Se kvinnan som krossar1 huvudet på
det skadliga ormen,
See the woman crushing1 the head of
the injurious serpent,
            Ecce mulier conterens caput
            dolosi serpentis
            Se kvinnan som krossar huvudet på
            den skadliga ormen,
            See the woman crushing1 the head of
            the injurious serpent,
Prothoplaustorum glorie
hostiliter invidentis
som fientligt var avundsjuk
på de först skapades ära,
hostilely envious
of the glory of the first created,
            dolosi serpentis
            den skadliga ormen.
            the injurious serpent.
Gloria patri et filio
et spiritui sancto.
Ära åt Fader och Son
och Helig Ande.
Glory to the Father and Son
and Holy Spirit.
            Ecce mulier conterens caput
            dolosi serpentis
            Se kvinnan som krossar huvudet på
            den skadliga ormen.
            See the woman crushing the head of
            the injurious serpent.
Ad coronam letitie
            triumphatrix sublevatur
Till glädjens krona
segrarinnan upphöjs2.
To the crown of happiness
the triumphess is raised2.
Leviathan supplantatus3
            tetro carceri mancipatur
Den krossade3 Leviatan4
överlämnas till det hemska fängelset5.
The crushed3 Leviathan4
is transferred to the hideous prison5.1). Detta syftar på 1 Mos. 3:15, och det här är det ord som Gud använder när han säger att Eva skall krossa ormens huvud. 1). This refers to Genesis 3:15, and this is the word God uses, when he says that Eve shall crush the head of the snake.
2). Marias kröning till himmelens drottning. 2). The coronation of virgin Mary to the Queen of Heaven.
3). Här är det däremot krokben, snarskank m m. För terminologi beträffande detta: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=411&artikel=3211609 3). Here it is tripping up again.
4). Ett stort havs- eller kaosmonster omnämnt Ps. 74:13-14 och 104:26, och Jes. 27:1 (i Job 3:8 och 40:20-41:25 är det nog en krokodil), och som associerats med “djupet” i 1 Mos. 1:2, ormen i paradiset, och draken i Upp. 12:1-9. 4). A huge sea or chaos monster, mentioned i Psalms 74:13-14 and 104:26, and Isaiah 27:1 (in Job 3:8 and 40:20-41:25 it is probably a crocodile), assiciated with “The Deep” in Genesis 1:2, the snake in paradise, and the dragon in Revelations 12:1-9.
5). Underjorden i Upp. 20:2-3. 5). The pit in Revelations 20:2-3.

NOVA NOVA AVE FIT EX EVA
[Denna populära carol finns i flera engelska manuskript, men bara detta (MS Hunter 83) från Glasgow har någon form av melodi utskriven. Till skillnad från de andra manuskripten som presenterar texten prydligt och regelbundet, med versmått och rim, ett större antal verser, och en mer fullständig historia, så är denna version full av ändringar både i text och melodi, och ger ett ofärdigt intryck, ungefär som ett utkast. Till skillnad från de andra manuskripten är detta heller inte någon musikhandskrift, utan en krönika, och sången verkar bara ha hamnat här på försättsbladet för att det var första bästa lediga skrivutrymme. [This popular carol is found in several british manuscripts, but only this one (MS Hunter 83) from Glasgow has any melody written out. As opposed to the other manuscripts, that present the text neatly and regularly, with correct meter and rhyme, a greater number of verses, and a more complete story, this version is full of corrections both in text and melody, and gives an unfinished impression, like a draft. As opposed to the other manuscripts, this is furthermore not a music manuscript, but a chronicle, and the song has just ended up here, since the manuscript had some spare space.
Bokstaven “þ” kallas thorn, “törne”. Den fanns också på medeltidssvenska och motsvarar det läspande th. Bokstaven “ȝ” kallas yogh. Den är ett fri­kativt g som uttalas som ett tonande ich- eller ach-ljud, och sedermera oftast skrevs som gh.] The letter “þ” is called thorn, and corresponds to the fricative th. The letter “ȝ” is called yogh, and corresponds to a fricative g, like a voiced ich- or ach-sound, and was later written as gh.]


Nova nova Ave fit ex Eva :

       
Nytt, nytt, Ave blir av Eva


Gabriell off hye degre
he cam down from trinite
From Nazarath to galile

Nova

       
Gabriel av hög grad,
han kom ner från treenigheten,
från Nazareth till Galileen.

Nytt...

I met a madyn in a place
I knelyd down a fore hir face
And seyd heile mary ful of grace

Nova

       
Jag mötte en flicka på ett ställe,
jag knäböjde för hennes ansikte
och sade “Hell Maria, full av nåd”.

Nytt...

When þe mayden herd tell off this
Sche was full sore1 a baschyd i wys
And wened2 þat sche had don a mysse

W nova

       
När flickan hörde talas om detta
var hon helt svårt skamsen, förvisst
och tänkte att hon gjort fel.

Nytt...

Then seid the angell dred not yuo
For ȝe be conceyvad wt gret vertu
Whoos name schalbe called criste3 ihesu

Nova

       
Då sade ängeln “Frukta inte, du,
för du blir havande med stor dygd,
vars namn skall bli kallat kristus jesus

Nytt...

It is not ȝit vj weks agoon
       elizabeth
Sen sche was conceyved wt seynt john
As it was prophysed be forne

Nova

       
Det är ännu inte 6 veckor gångna
       Elisabeth
Sen hon blev havande med Sankt Johannes
som det var profeterat förut.

Nytt...

The seid the mayden verely
I am your servaunt ryȝt truely
Wt ecce ancilla domini

Nova

       
Då sade flickan “Sannerligen,
jag är din tjänare, riktigt ärligt.
Se Guds tjänsteflicka”.

Nytt...1). jfr engelska “sorely” och tyska “sehr”. 1). cf. english “sorely” and german “sehr”.
2). wenen, “betänka, anse” osv något kontrafaktiskt, dvs något som senare skall visa sig inte vara fallet. Se Robert E. Lewis: Middle English Dictionary, vol 130 s 307; “wēnen v.(2)”, jfr tyska wähnen med samma betydelse, från Wahn, samma “van” som i vanartig, vansläktas, vansinne och vanvett. 2). wenen, to consider, to think &c something contrafactual, i.e. something that is not the case. See Robert E. Lewis: Middle English Dictionary, vol 130 p 307; “wēnen v.(2)”, cf. german wähnen with the same meaning, from Wahn.
3). Ordet har expungerats, “strukits ut” genom en rad punkter under ordet. 3). The word has been expungated, “crossed out”, by putting a series of dots under it.Latuit
in blando serpentis sibilo
hostis pestiferi dolositas
ut homo caperetur.
Den dolde sig
i ormens lockande väsning:
den pestbringande fiendens svek,
för att människan skulle fångas.
It hid
in the enticing whisper of the serpent:
the deceit of the plague-carrying enemy,
so that man should be captured.
latuit humiliter
in vagientis pueri
            exili corpore
deitatis immensitas
ut homo revinceretur.
Den dolde sig ödmjukt
i det gnyende gossebarnets
            landsflyktiga1 kropp:
gudomlighetens omätlighet,
för att människan skulle återfångas.
It hid humbly
in the wailing child's
            exiled1 body:
the godhead's immensity,
so that man should be reconquered.
latuit
in desponsata matre
virginalis honestas
ut hostis confunderetur.
Den dolde sig
i den trolovade modern:
jungfrulighetens ärlighet,
för att fienden skulle förvirras.
It hid
in the betrothed mother:
virginal honesty,
so that the enemy would be confounded.
sic denique
            arte ars delusa est
et fraus
            in suum factorem reversa est.
På så sätt blev till slut
            konsten narrad genom konsten
och bedrägeriet
            återvände till sin skapare.
So, finally,
            art was deluded by art
and fraud
            was reversed to its maker.
laus igitur & gloria
sit filio cum matre
& matri cum filio
cui canebant angeli
laudes in excelsis.
Lov, således, och ära
vare sonen med modern
och modern med sonen
åt vilka änglarna sjunger
lovsånger i höjderna.
Praise, therefore, and glory
be to the son with mother
and to the mother with son,
to whom the angels sing
praises in the highests.


1). Landsflykten i Egypten i Matt. 2:13-21 är här en bild av hur Gud är landsflyktig från sin himmel när han är här på jorden. Det händer därför, som i Systrarnas Sång, att vår tillvaro här på jorden av detta skäl kallas “exil”. 1). The exile in Egypt in Matthew 2:13-21 is here an image of how God is exiled from heaven when he is here on earth. Consequently, our existence here on earth is also sometimes, as in the Song of the Sisters, referred to as “exile”.

KORT RESPONSORIUM MED VERSIKEL SHORT RESPONSORY WITH VERSICLE


[C468 överst, och C490, en mycket liten handskrift, därunder. Uppsala.] [C468 on top, and C490, a very small manuscript, thereunder. Uppsala.]


Ad coronam letitie
triumphatrix sublevatur
Till glädjens krona
segrarinnan upphöjs.
To the crown of happiness
the triumphess is raised.
            Ad coronam letitie
            triumphatrix sublevatur
            Till glädjens krona
            segrarinnan upphöjs.
            To the crown of happiness
            the triumphess is raised.
Leviathan supplantatus
tetro carceri mancipatur
Den krossade Leviatan
överlämnas till det hemska fängelset,
The crushed Leviathan
is transferred to the hideous prison,
            triumphatrix sublevatur
            segrarinnan upphöjs.
            the triumphess is raised.
Gloria patri et filio
et spiritui sancto.
Ära åt Fader och Son
och Helig Ande.
Glory to Father and Son
and Holy Spirit.
            Ad coronam letitie
            triumphatrix sublevatur
            Till glädjens krona
            segrarinnan upphöjs.
            To the crown of happiness
            the triumphess is raised.
Transplantatur ab iherico
            Rosa in iherusalem.
Från Jeriko1 omplanteras
            rosen i Jerusalem,
From Jericho1 is transplanted
            the rose to Jerusalem,
Deum et angelos
            sua pulchritudine colletificans.
med sin skönhet glädjande både
            Gud och änglar.
with her beauty delighting both
            God and angels.
1). Jeriko är världens lägst belägna stad, och synnerligen varm året om. Den är också världens första stad med stadsmurar, ca 8.000 fKr. Dess dubbla stads­murar har vid ca 1400 fKr fallit utåt, antagligen pga jordbävning. Berättelsen i Josuas 6:e kapitel har tillkommit ett par århundraden senare för att förklara hur murarna fallit. Möjligen har man uppfört detta som ett spel vid ruinerna. Be­skrivningen av hur det paraderas runt i sex dagar och hur allt störtar samman på den sjunde är en parallell till skapelsen och syndafallet. Jerikos ros i Vishetens Lov i Syr. 24:14 syftar här på Maria. 1). Jericho is the world's lowest situated city, and excessively hot all year around. It is also the world's first city with city walls, around 8,000 BC. Its double city walls have around 1,400 BC fallen outwards, probably because of an earthquake. The story in Joshua 6 originated from a couple of centuries later, to explain how the walls had fallen. This has possibly been performed like a play at the ruins. The description of how the parade goes around for six days, and everything fell into ruins on the seventh, is a parallell to the creation and fall. The rose of Jericho in the Praise of Wisdom in Sirach 24:14 here refers to Virgin Mary.

CONDUCTUS
med text av Philip Kanslern (ca 1160-1236)
och musik av Perotinus Magnus (fl 1200)

CONDUCTUS
with text by Philip the Chancellor (ca 1160-1236)
and music by Perotin the Great (fl 1200)

Novus adam natus est
ut novetur mundus ·
Den nye Adam är född
för att världen skall förnyas
The new Adam is born
so that the world shall be renewed
a quo tamen factus est
primus et secundus ·
av den som gjort
den förste och den andre,
by whom that also made
the first and the second,
quippe cum principium
idem sit et terminus ·
servus atque dominus ·
eftersom med början
så är han också slutet,
tjänare och herre.
since with the beginning
he is also the end,
servant and master.
nescit hoc prepucium
nescit hoc inmundus.
Förhuden vet inte detta1.
Den orene vet inte detta.
The foreskin doesn't know this1.
The unclean doesn't know this.


[Ur Firenze]
[From the Firenze manuscript]
1). Den andre Adam var omskuren, den förste var det inte.
Kristi omskärelse firas nyårsdagen.
1). The second Adam was circumcised, the first was not.
The circumcision of Christ is celebrated on new years day.

NYÅRSRONDELLUS NEW YEAR RONDELLUSAnnus renascitur
            Letemur igitur
Vetus depellitur
Adam novo nato
            Letemur igitur
            anno renovato
Året återföds;
            Låt oss därför glädjas!
Det gamla kastas ut
efter att den nye Adam fötts.
            Låt oss därför glädjas
            åt det förnyade året!
The year is reborn;
            Let's therefore rejoice!
The old one is thrown out
when the new Adam is born.
            Let's therefore rejoice
            at the renovated year!
Baculus colitur
            Letemur igitur
Leta lux agitur
merore fugato
            Letemur igitur
            anno renovato
Herdestaven hedras;
            Låt oss därför glädjas!
Det glada ljuset firas
efter att sorgen fördrivits.
            Låt oss därför glädjas
            åt det förnyade året!
The rod is revered;
            Let's therefore rejoice!
The happy light is celebrated
when sorrow is driven away.
            Let's therefore rejoice
            at the renovated year!
Sol novus oritur
            Letemur igitur
Nubes subducitur
hoste1 relegato
            Letemur igitur
            anno renovato
Den nya solen gryr;
            Låt oss därför glädjas!
Molnen förs undan
efter att fienden1 förvisats.
            Låt oss därför glädjas
            åt det förnyade året!
The new sun is rising;
            Let's therefore rejoice!
The clouds are led away
when the enemy1 is relegated.
            Let's therefore rejoice
            at the renovated year!


1). I manuskriptet står det klart och tydligt poste, “dörrposten”. Tills jag fattar vad det skulle kunna betyda så emenderar jag med Dreves i Analecta Hymnica XX: Cantiones et Muteti. I. Cantiones Natalitiae s 91 No 95 till hoste, “fienden”. 1). The manuscript clearly states poste, “the door-post”. Until I grasp what that could mean, I emend as Dreves in Analecta Hymnica XX: Cantiones et Muteti. I. Cantiones Natalitiae p 91 No 95, to hoste, “the enemy”.

BIBLIA PAUPERUM

(Klicka för att förstora) (Click to enlarge)Legitur in genisi·ii·capitulo cum adam
obdormiviss& dominus costam de latere
eius tulit et formavit de ea mulierem :
Adam dormiens xpistum jam in
cruce mortuum significat de cuius
latere pro nobis fluxere sacramen
ta cum miles lancea sua latus
cristi aperuitSacharias·xiii·
David
Legitur in exodo·xvii capitulo quod cum moy
ses populum per de sertum transduxiss&
deficiente illis aqua pro aque penuria
moyses cum virga quam in manu tene=
bat silicem percuciebat et exiverunt
aque largissime velud de abisso mul-
ta silex sive lapis xpistum significat qui
nobis aquas salutares·scilicet·sacramenta
de suo latere effudit cum illud lancia
militis in cruce aperiri permisit

Quit sunt plage iste in medio manuum tuarum
(Sach. 13:6)
Super dolorem vulnerum meorum addiderunt
(Ps. 68:27)
Inmisit dominus soporem in adam

(Gen. 2:21)tum lancea latus eius perforavit
Unus mili
(Joh. 19:34)
Percussit petram et fluxerunt aque

(Ps. 77:20)Versus
Femina prima viri
de coste cepit oriri
(Lament 1:12)
(Amos 8:9)
Versus
Est sacramentum
xpisti petra fluentum

Trenorum
primo

O vos omnes qui transitis
per viam attendite & videte

Amos
· viij ·

In die illa occid& sol &
radios suos abscund&
Versus     De cristo munda : cum sanguine profluit unda


❦❦❦


Det läses i 1 Mos. 2:a kapitlet när Adam
sov, tog Herren ett revben från
hans sida, och formade av det en kvinna.
Den sovande Adam betecknar Kristus som
just dött på korset, ur vars
sida, åt oss, flöt sakramen
ten, när soldaten med lansen
öppnade Kristi sida.Sakarja 13
David
Det läses i 2 Mos. 17:e kapitlet att när Mo-
ses ledde folket genom öknen
saknades dem vatten pga vattenbrist;
Moses, med staven som han i handen
höll, slog på klippan, och ut gick
de största vatten som från en stor avgrund.
Klippan eller stenen betecknar Kristus som
åt oss frälsande vatten, dvs sakramenten,
utgjöt ur sin sida, när han tillät denna
att öppnas på korset av soldatens lans.

Vad är detta för sår mitt i dina händer?
(Sak. 13:6)
De lade till ytterligare på mina sårs smärta.
(Ps. 68:27)
Herren sände in en sömn i Adam.

(1 Mos. 2:21)


(Bilden föreställer 1 Mos. 2:21-22)
-tär perforerade hans sida med lansen.
En mili
(Joh. 19:34)
(Bilden föreställer Joh. 19:34)
Han slog på stenen och vatten flöt.

(Ps. 77:20)


(Bilden föreställer 2 Mos. 17:1
och 4 Mos. 20:2-11.
Typologin finns i 1 Kor. 10:4)
Vers
Den första kvinnan började
uppstiga ur mannens revben.
(Klag. 1:12)
(Amos 8:9)
Vers
Det är Kristi sakrament
som flyter ur stenen.

Första
kla­govisorna

O, alla ni som färdas
på vägen, märk och se!

Amos
· 8 ·

Den dagen går solen ner
och döljer sina strålar.
Vers     Från Kristus rent : vatten framflöt med blodet.


❦❦❦


It is being read in Genesis 2nd chapter when Adam
slept, the Lord took a rib from
his side, and formed of it a woman.
The sleeping Adam signifies Christ, who
now has died on the cross, from whose
side, for us, flowed the sacramen
ts, when the soldier with the spear
opened Christ's side.Zechariah 13
David
It is being read in Exodus 17th chapter, that when Mo-
ses led the people through the desert
they were deficient in water for lack of water;
Moses, with the rod that he in his hand
held, beat on the rock, and out came
the greatest waters, as from a big abyss.
The rock or stone signifies Christ, who,
to us, saving waters, that is, the sacraments,
poured out from his side, when he allowed it
to be opened on the cross by the soldier's spear.

What are these wounds in the middle of your hands?
(Zech. 13:6)
They added to the pain of my wounds.
(Ps. 68:27)
The Lord sent sleep into Adam.

(Gen. 2:21)


(The image represents Gen. 2:21-22)
-er perforated his side with a spear.
A soldi
(John 19:34)
(The image represents John 19:34)
He beat on the stone and waters flowed.

(Ps. 77:20)


(The image represents Exod. 17:1
and Numb. 20:2-11.
The typology is from 1 Cor. 10:4)
Verse
The first woman began
to rise from the man's rib.
(Lament. 1:12)
(Amos 8:9)
Verse
It is the sacrament
of Christ flowing from the stone.

First
lamentations

O, all you who travel
on the way, attend and see!

Amos
· 8 ·

In that day the sun goes down and
hides its rays.
Verse     From Christ pure : water flowed forth with blood.

LÅNGFREDAGSHYMN
(Venantius Fortunatus, 500-tal)
GOOD FRIDAY HYMN
(Venantius Fortunatus, 6th century)

De parentis protoplasti
fraude Factor condolens
Quando pomi noxialis
morte morsu corruit:
Ipse lignum tunc notavit,
damna ligni ut solveret.
Över den den först skapade förälderns1
svek bedrövades Skaparen
då med det fördärvliga äpplets
tugga den störtade till döden.
Då noterade han detta träd
för att det skulle lösa trädets skulder2.
At the first created parent's1
fraud, the Creator greived
when with the noxious apple's
bite it plunged into death.
Then he noted this tree
so that it would solve the tree's debt2.
Hoc opus nostræ salutis
ordo depoposcerat:
Multiformis proditoris
arte ut artem falleret:
Et medelam ferret inde,
hostis unde læserat.
Detta verk har vår frälsnings
ordning fordrat:
Den månggestaltade förrädarens
list skulle gäckas med list
och skänka ett botemedel av det
varmed fienden hade skadat3.
This work our salvation's
order has required:
The multiformed traitor's
art should fail through art
and bring cure with that
which the enemy had harmed3.
Crux fidelis, inter omnes
arbor una nobilis:
Nulla talem silva profert,
fronde, flore, germine.
Dulce lignum, dulce clavo,
dulce pondus sustinens.
Trogna kors, bland alla
träd unikt förnämt:
Ingen skog frambär sådan
grönska, blomma, frö.
Ljuva trä, med ljuv spik
bärande ljuv börda.
Faithful cross, among all
the one noble tree:
no forest brings forth such
foliage, flower, seed.
Sweet wood, with sweet nail
carrying sweet burden.
Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa viscera,
Et rigor lentescat ille,
quem dedit nativitas:
Ut superni membra Regis
miti tendas stipite.
Böj grenarna, höga träd,
slappna av dina spända muskler,
och låt den stelhet mjukna,
som du fått av födseln,
så att den högste Konungens lemmar
du milt kan sträcka ut på stammen.
Bend your branches, high tree,
relax your tense muscles,
and let that stiffness soften,
that you got from birth,
so that the limbs of the highest King
you can mildly stretch out on your trunk.

1). Adam. 1). Adam.
2). Detta är en typologi eller prefiguration (ej att förväxla med “förebådande”), vilket innebär att två skilda saker eller fakta är av samma typ, och att det är någon form av identitet mellan dem, eller att den ena är en figur, en bild, som står för en annan (betecknar är det ord som används i Biblia Pauperum). De två träden i Edens lustgård är på sätt och vis i själva verket samma träd, Livets träd är dessutom korset, och frukten som hänger från Livets träd är Kristi kropp. De två träden står också för det gamla och det nya förbundet, Lagen resp Nåden osv. 2). This is a typology or prefiguration (not to be confused with “foreboding”), which means that two different things or facts are of the same type, and that there is some sort of identity between them, or that one is a figure, an image, standing for the other (signifies is the word used in Biblia Pauperum). The two trees in the Garden of Eden are in a way actually the same tree, the Tree of Life is also the cross, and the fruit from the Tree of Life is the Body of Christ. The two trees represent the old and the new covenant, Law and Grace &c.
3). Besläktad med typologin, dvs att likadana saker hör ihop, är uppfattningen att lika botar lika, något som sedermera fick en folklig motsvarighet i Paracelsus signaturlära. 3). Related to typology, i.e. that similar things are connected together, is the opinion that like cures like, something that got a popular equivalent in Paracelsus' Doctrine of Signatures.

PÅSKRONDELLUS EASTER RONDELLUS
Dies salutis oritur.
            In ligno vita moritur.
Dies salutis oritur.
et culpe nox deletur.
            In ligno vita moritur.
            ut morti dominetur.
Frälsningens dag1 börjar,
            på träet dör livet.
Frälsningens dag börjar,
och syndens natt2 utraderas.
            På träet dör livet,
            för att döden skall behärskas.
The day of salvation1 begins,
            on the tree life dies.
The day of salvation begins,
and sin's night2 is deleted.
            On the tree life dies,
            so that death shall be dominated.
Adam secundus patitur
            In ligno vita moritur.
Adam secundus patitur
Ut primus suscitetur
            In ligno vita moritur.
            ut morti dominetur.
Den andre Adam lider,
            på träet dör livet.
Den andre Adam lider,
för att den förste skall uppväckas3.
            På träet dör livet,
            för att döden skall behärskas.
The second adam suffers,
            on the tree life dies.
The second adam suffers,
so that the first shall be awakened3.
            On the tree life dies,
            so that death shall be dominated.


1). 2 Kor. 6:2, syftar på Jes. 49:8, och tolkar detta som tiden efter Kristus. 1). 2 Cor. 6:2 refers to Is. 49:8, and interprets it as the time after Christ.
2). Den vi befunnit oss i mellan syndafallet och Kristi uppståndelse. 2). The time we have been in between the Fall of Man and Resurrection of Christ.
3). Jfr Rom. 5:14b; 1 Kor. 15:22, 45. 3). Cf. Rom. 5:14b; 1 Cor. 15:22, 45.

UR EXSULTET, SÅNGEN TILL PÅSKLJUSET FROM EXULTET, THE SONG TO THE PASCHAL CANDLE


O mira circa nos
tuæ pietatis dignatio!
O, underbar över oss
är din nåds värdighet.
Oh1, wonderful about us
is your piety's dignity!
O inæstimabilis dilectio caritatis:
ut servum redimeres,
       Filium tradidisti!
O, ofattbar är din omsorgs kärlek:
för att återköpa tjänaren
       gav du din Son i utbyte!
Oh, inestimable is your charity's love:
to redeem the servant
       you surrendered the Son!
O certe neccessarium
       Adæ peccatum,
quod Christi morte deletum est!
O, absolut nödvändig var
       Adams synd
som genom Kristi död utplånats!
Oh, certainly necessary was
       Adam's sin
that through Christ's death is deleted!
O felix culpa,
quæ talem ac tantum meruit
       habere redemptorem!
O, lyckobringade skuld,
som förtjänade att ha
       en sådan och så stor frälsare!
O, fortunate fall,
that merited to have
       such, and so great a redeemer!
O vere beata nox,
quæ sola meruit scire
       tempus et horam,
in qua Christus
       ab inferis resurrexit!
O, i sanning saliga natt
som ensam förtjänade att få veta
       tiden och stunden
i vilken Kristus
       återuppstod från dödsriket!
O, truly blessed night,
that was solely merited to know
       the time and hour
in which Christ
       resurrected from hell!
O vere beata nox,
in qua terrenis cælestia,
humanis divina
       iunguntur!
O, i sanning saliga natt
i vilken jordiskt och himmelskt,
mänskligt och gudomligt
       förenas!
O, truly blessed night,
in which earthly and heavenly,
human and divine
       are joined!
Oramus ergo te, Domine,
ut cereus iste
       in honorem tui nominis
       consecratus
ad noctis huius caliginem
       destruendam,
indeficiens perseveret.
Sålunda ber vi dig, Herre,
att detta ljus,
       som till ditt namns ära
       är helgat
för att denna natts mörker
       skall nedrivas,
skall outtröttligt framhärda,
Therefore we pray to you, Lord,
that this candle,
       which in honor of your name
       is consecrated
so that the darkness of this night
       will be destructed,
shall unfailingly persevere,
Et in odorem
       suavitatis acceptus,
supernis luminaribus misceatur.
och i doften
       av ljuvhet tas emot,
och blandas med det högstas ljus.
and in the odor
       of sweetness be accepted
mixed with the lights of the highest.
Flammas eius
lucifer2 matutinus inveniat.
Dess flamma,
låt morgonens ljusbärare2 finna den,
Its flame,
let Lucifer2 in the morning find it,
Ille, inquam, lucifer,
       qui nescit occasum:
Christus, filius tuus,
       qui regressus
       ab inferis,
       humano generi serenus illuxit,
et tecum vivit et regnat
       in sæcula sæculorum.
denne, säger jag, ljusbärare,
       som inte kan dö:
Kristus, din Son,
       som, återkommen
       från dödsriket,
       mild upplyser människosläktet,
och med dig lever och regerar
       i evigheters evighet.
this, I say, Lucifer,
       who can't die:
Christ, your son,
       who, returned
       from hell,
       serene enlightens the human race
and with you lives and reigns
       in ages’s ages.
Amen.
Amen.
Amen.


1). In english, there is a difference between O (vocative) and oh (an interjection)3, 4, 5,. Out of these six O's, the first two are interjections, since God is addressed, but the object, the dignity and the love, are referred to. The third one could be an interjection, “Oh, Adam's sin was necessary”, but it could also be a vocative, “O, you sin of Adam, you that were absolutely necessary”. In the last three O's it is more clear that the sin and the night are directly addressed.
2). Bilden av Kristus som “lucifer” finns i 2 Petr. 1:19 (I Upp. 2:28 och 22:16 kal­las han däremot “stella matutina”, morgonstjärnan, vilket betyder samma sak). Mer info. 2). The image of Christ as Lucifer is in 2 Petr. 1:19 (in Rev. 2:28 and 22:16 he is called stella matutina, “morning star”, which means the same thing).
KRISTI UPPSTÅNDELSE
THE RESURRECTION OF CHRIST
Till mässans evangelieläsning sjungs Alleluia med en vers (i detta fall Romarbrevet 6:9) som syftar på temat för respektive dags mässa. I versen har ordet mors, “döden”, en melism, en liten melodi, som sjungs på denna stavelse. På denna melism finns en motett, där Perotinus först gjort tre överstämmor, och Philip Kanslern sedan texten till dessa. Det är alltså tre överstämmor med varsin text som sjungs samtidigt, medan understämman sjunger ordet mors till den ursprungliga gregorianska melodin. To the reading of gospel in the mass, Alleluia is sung, with a verse (in this case Romans 6:9) that refers to the theme for each mass respectively. In this verse, the word mors, “death”, has a melism, a little melody, that is being sung on this syllable. Over this melism, there is a motet, where Perotin has written three parts, and Philip the Chancellor subsequently the text to these parts. There is, in other words, three voices that each has a different text being sung simultaneously, while the tenor part sings the word mors to its original gregorian melody.
De tre överstämmornas texter representerar olika syn på döden, så som den kommit in i världen genom syndafallet: från en över­vägande negativ, i Mors que stimulo, via en “slutet gott allting gott” i Mors morsu nata venenato, till att syndafallet - som det ser ut - skedde på Guds befallning, i Mors a primi patris vicio. Och varför inte? Om syndafallet skedde enligt en förutbestämd plan, och var absolut nödvändigt och lyckobringande så är väl det den logiska slutsatsen. The texts of the three upper parts represent the different views of death, in the form it has entered the world through the fall of man: from a dominantely negative, in Mors que stimulo, via “All's well that ends well” in Mors morsu nata venenato, to the wiev that the fall of man - as it seems - took place on God's command, in Mors a primi patris vicio. And why not? If the fall of man was according to a predetermined plan, and was absolutely necessary and fortunate, that should be the logical conclusion.
Slutligen förenas alla stämmor i den gregorianska melodins fortsättning längst ner, och så är sången slut. Finally, all voices join in the completion of the gregorian melody at the bottom, and the song is finished.

Alleluia.
Alleluia.
Christus
resurgens
ex mortuis
iam non moritur.

Mors...

Lovprisa Herren.
Lovprisa Herren.
Kristus,
som uppstått
från de döda,
skall inte mer dö.

Döden ...

Praise the Lord.
Praise the Lord.
Christ,
resurrected
from the dead,
shall not die anymore.

Death...

–—o0O0o—–
Mors a primi patris vicio
con transgressio
iussu dei facta fuit
emeruit o
mors a ligno
que triumphaveras
cum seductio
a demonis ore mortifero
primo procreato ·
o
mors
    que moriente superas
    gentium omnium domino
cruce locato
desolaris relevato
a patibulo
celestis domini filio ·

o quanta surrectio

quia populo
contristato
in penis inferi cruciato
arcato
prostrato
ligato
mortis ex palato
viru pessimo
ob hoc proprio
dei filio
psallat tam pio
nostra concio.
Döden – från förste faderns fel
när överträdelsen
blev gjord på Guds befallning –
har tjänat ut, O!,
Döden på trä,
du som hade triumferat
i och med förförelsen
(från demonens dödsbringande mun)
av den först skapade,
O!,
Död,
    du som höjer dig - genom den döende
    herren över alla folk,
uppsatt på korset -
överges, när han lyftes
från korsets tvärslå,
den himmelske herrens son.

Å, vilken uppståndelse!

Därför, åt folket,
bedrövat,
i underjordens pinor korsfäst,
lagt i kista,
nedstörtat,
bundet,
av dödens smak,
det sämsta gift,
pga detta, till den egne
Guds son
sjunger vår mycket
fromma grupp.
Death — from the first father's vice
when the transgression
whas made on God's command —
has served out, O!,
Death on wood,
you who had triumphed
with the seduction
(from the demon's death-bringing mouth)
of the first created,
O!,
Death,
    you who rise above — through the dying
    lord over all peoples,
located on the cross —
are being desolated, when he is lifted
from the crossbar,
the heavenly Lord's Son.

Oh, what a surrection!

Therefore, to the people,
saddened,
in the pains of hell crucified,
put in a coffin,
prostrated,
bound,
by the taste of death,
the worst poison,
because of this, to the own
God's Son
sings our most
pious group.
–—o0O0o—–
Mors morsu nata venenato
mors tu palato
heseras viciato
mors peccato
primo derivato
ex vicio venis avito
fonte fellito
fit corruptio
ex abscincio1
translato
sed veneno
cum radio sereno
exsiccato
fit reformatio ·
vero sole nato
verbis humanato
passo sub pilato
dolo iude vendito
crucis morti tractato
mortis morsu perdito
vite statu reddito.
Död, född av förgiftat bett,
Död, du hade hängt kvar vid
fördärvad smak,
Död, av första
synden härledd
från nedärvt fel kommer du
från förgiftad källa
blir korruption
av malört
överflyttad
men när det förgiftade
av den klara strålen
hade torkats
skedde en omgestaltning
av den sanna solen, född,
ord som blivit människa,
pinad under Pilatus,
med avsikt såld av Judas,
dragen till korsets död,
förgjord av dödens bett,
återgiven livets ställning.
Death, born by poisoned bite,
Death, you had adhered by
damaged taste,
Death, from the first
sin derived
from ancestral fault you come
from poisoned source
will become corruption
from wormwood
transferred
but when the poisoned
by the serene ray
had been desiccated
there was a reformation
by the true sun born
words become human
suffered under Pilate
with intent sold by Judas
dragged to the death of the cross
perished by the bite of death
restored the state of life.
–—o0O0o—–
Mors que stimulo
nos urges emulo1
importuno trahis uno
omnes vinculo.

dum te vito
mors ades subito, invito

mors quam paveo, caveo
quam fugio, non effugio

serpis clanculo
dissoluto iugi loculo

dum insignito dives titulo ·
flores seculo

vite finito hoc curriculo
inanito demolito
hoc corpusculo dissoluto
teste fragilis luto
parvulo claudis angulo
brevi titulo2

mors gladio exuto
instans iugulo
vivam ut in tuto
me signaculo crucis munio
christi scuto

o mors
Död, du som driver på oss med
tävlingshetsande1 piskspö,
med ett enda tyranniskt koppel
drar du alla.

När jag försöker undvika dig,
Död, är du genast här mot min vilja.

Död, som jag är rädd för, aktar mig för,
som jag flyr från, kan jag inte undfly.

Du slingrar dig fram i hemlighet,
förbunden med rutten likkista.

Medan den rike är prydd med titlar
blomstrar du i tiden;

Med detta livets lopp avslutat,
tömt, demolerat,
denna lilla kropp upplöst,
som den förgängliga dyn omvittnar,
stänger du in oss i ett litet hörn
med en kort titel.2


När döden med svärdet draget
på ett ögonblick är mot min strupe
skall jag leva skyddad
när jag försvarar mig med korsets tecken,
med Kristi sköld.

Å! Döden ...
Death, with a pressing1
prod you urge us,
you drag us all
with one cruel chain.

When I avoid you,
Death, you're immediately here, against my will.

Death, you whom I fear, I beware,
whom I flee, I cannot escape.

You crawl with the stealthy
dissolute yoke's coffin.

While the rich man is distinguished with titles
you flourish in time.

With the race of this life finished,
emptied, demolished,
this little body dissolved,
as witnessed by perishable mud,
you confine us in a small corner
with a short title.2


–—o0O0o—–
...illi ultra
non dominabitur.
Alleluia.
...ska inte dominera
honom längre.
Alleluia.


1) Det är alltså en sådan här det är fråga om, vad det nu kan heta på svenska: (goad), (prod) 1). Æmulus (eng. emulating), cognate with image and imitate, is an adjective meaning “striving - or trying or wanting - to imitate or equal (or, in a transferred sense, to excel)”, or, in a transferred sense, “rivaling, envious, jealous” (link), or, as in this case, “making you want to strive to try to … excel or rival, or being jealous or envious”. The meaning is that Death is always chasing you, always reducing the distance between her and you, always goading or prodding you with a goad or prod to make you run faster, and at the end of - and as the prize of - this Death Race (where everyone is a winner!) is ... Death! The translation “pressing prod” (or “spiteful spur” or “greedy goad”) refers to this, although it doesn't quite capture its essence.
2) Som i en liten kista under en liten gravsten, eller i ett kolumbarium under en liten skylt med ens namn på. 2) Like in a little coffin under a little tombstone, or in a columbarium under a little sign with your name on.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Ave - Eva
Mail
1