Syfte

En av heliga Birgittas visioner kallas “Ängelns diktamen”, Sermo Angelicus. I den berättar en ängel om jungfru Marias liv, från före tidernas början, via hennes jordeliv, till hennes kröning i himlen. Birgitta skrev visserligen ned sina visioner på svenska, men de översattes tämligen omgående till latin. Dock finns redan 1385 Ängelns diktamen på svenska i ett mycket vackert manuskript, Codex Oxenstierna (A 110 på Kungliga Biblioteket i Stockholm). Det har framförts åsikten att Jordanus som skrivit denna bok har haft tillgång till ett original eller en avskrift av den ursprungliga svenska texten, men det är omtvistad fråga.

Till denna vision finns musik sammanställd, “komponerad” av Peter Olovsson, en av Birgittas biktfäder, och allt detta var avsett att användas i matutinen, nattgudstjänsten, i Cantus Sororum, Systrarnas Sång, som är Birgittasystrarnas ritual. En av de vackraste manuskripten med denna sång är A 84, en 1400-talshandskrift inköpt 1893 till Kungliga biblioteket från prinsen av Borghias bibliotek.

Dessa sånger och textläsningar finns sedan kommenterade och förklarade i en bok kallad Jungfru Marie Örtagård, översatt från latin till svenska av Vadstenas biktfader Nils Ragvaldsson och 1510 prydligt och vackert nedskriven i Vadstena kloster av en – som hon kallar sig själv – “ovärdig konventssyster”. Den finns i sitt enda exemplar på KB, och heter där A 12.

Det jag kommer att göra är först en översättning av Ängelns diktamen. Den finns förut översatt från latin, men mig veterligen inte från 1300-talssvenska. Med tanke på hur tidigt det svenska manuskriptet är kunde det kanske vara intressant att jämföra med den latinska översättningen som ju är den som är känd och bekant.

Sedan skall det göras en “performance edition” av i första hand nattens sånger ur Systrarnas sång, eftersom det är kring dessa Ängelns diktamen är uppbyggd (eller vice versa). Av Birgittasystrarnas sånger har det inte tidigare gjorts transkriptioner i någon större omfattning, och av dessa har det inte gått att förstå hur de skall framföras: De skall ju till exempel interfolieras med psaltarpsalmer, inramas av inledande och avslutande sånger och mycket annat.

Slutligen skall Jungfru Marie Örtagård översättas till modern svenska, vilket vad jag vet inte gjorts tidigare. Det kan här också kanske vara intressant att se hur man på den tiden läste och tolkade Birgittas uppenbarelse och hur man såg på musiken och ritualen.

Dessa texter och sånger hör ihop, de bildar en helhet, och de skall presenteras i ett sammanhang, alltså i en följd, invävda i varandra, vilket heller inte gjorts tidigare. Jungfru Marie Örtagård får bli en slags ciceron eller guide, eller bilda en ramberättelse, till Ängelns diktamen och Systrarnas sång.

Att göra detta med hela Cantus Sororum vore ett enormt arbete, och skulle inte bli klart under överskådlig tid. Det skall ju vara en “performance edition” också, och man kan inte begära att gemene man skall underkasta sig hela tidegärden med fem små och tre stora gudstjänster varje dag i en vecka. Den fullständiga genomgången av Systrarnas tidegärd skulle jag kunna ställa upp i tabellform, eventuellt som fortlöpande text, och jag kommer istället att koncentrera mig på nattens sånger där Ängelns diktamen får sitt sammanhang.

För förståelsen av texterna och musiken är det viktigt att det finns med faksimiler av manuskripten, och det är också ovärderligt ur rent estetisk synvinkel. Det är ju vackra manuskript det är fråga om, och de förtjänar all uppmärksamhet de kan få. Mikrofilmer duger alltså inte eftersom de är svartvita och har väldigt hög kontrast för att texten skall synas. De små detaljerna försvinner, och man ser inte färgsättningen av ord och rubriker som är rätt nödvändig för att man ska kunna orientera sig i texten och musiken. Det finns också anfanger, illuminationer och illustrationer som inte kommer till sin rätt på annat sätt än i färg.

Jag tänker mig alltså att faksimilen skall presenteras tillsammans med transkriptioner och översätt­ningar på ett sådant sätt att det är lätt att överblicka alla tillsammans på en gång. Man kommer också att kunna förstå den musikaliska notationen, och dessutom kunna framföra den på ett sätt som nöjaktigt påminner om hur det ursprungligen var tänkt att göras. Först kommer arbetet att presenteras på denna webbplats, men vad det lider kanske det går att ge ut det hela i bokform. Det är trots allt inte någon “kritisk utgåva” det är fråga om, utan något som var och en med intresse för musik, poesi, litteratur, religion, historia eller vackra böcker har nytta av.


Litteratur


A 12, Jungfru Marie Örtagård, är en textutgåva av Cantus Sororum av Vadstenas biktfader Niklas Ragvaldsson från 1510, 342 sidor, 18 x 12 cm. Den är en presentation av och förklaring till Cantus Sororum, “Systrarnas Sång”, dvs Birgittasystrarnas tidegärd och finns utgiven av Robert Geete i serien Svenska Fornskrift-Sällskapets Samlingar, häfte 107 och 109, tryckt på Kungliga Boktryckeriet i Stockholm 1895.

A 84 är en 1400-talshandskrift inköpt 1893 till Kungliga biblioteket från prinsen av Borghias bibliotek, nr 938 i auktionskatalogen. 124 sidor, runt 20 x 30 cm. Den innehåller musiken till Cantus Sororum. Jag vet inte om det finns någon utgåva av hela Cantus Sororum, men det finns i vart fall ingen där man till exempel kan se ett faksimil till vänster och en transkription av just detta faksimil till höger och på så sätt lära sig den gamla notationen och hur man sjunger efter den.

A 100 eller Codex Oxenstierna från 1385 innehåller diverse uppbygglig läsning, därbland några av Birgittas visioner, och däribland alltså Ängelens diktamen

Sermo angelicus, Ängelens diktamen på latin, finns på http://www.umilta.net/bk11.html
och på gammal swensko på http://spraakdata.gu.se/ktext/birg4.html, p 213

Klemming, G. E. 1862. Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter Gamla Handskrifter utgifna av G. E. Klemming. Band 4. SFSS BD 14. Stockholm.

Steffen, Richard. 1909. Den heliga Birgittas uppenbarelser i urval och översättning. Norstedts Stockholm.

Wessén, Elias. 1968. Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. 2. Birgitta-texter. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 10). Stockholm.

Wessén, Elias. 1976. Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. 3. De fornsvenska handskrifterna av Heliga Birgittas Uppenbarelser. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 16). Stockholm.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Ängelens diktamen och nattens sånger i Jungfru Marie örtagård
Mail