Invandrare och kriminalitet
beyond@flashback.net wrote:
>
> Paradox skrev:
>
> > beyond@flashback.net wrote:
> >
> > > Eftersom vi alla är invandrare så kan jag lugnt påstå att inte
> > > mestadelen, utan ALLA brott, begås av invandrare.
>
> > Invandrare ut ur Sverige = Sverige åt samerna.
>
> Även samer kom trampandes från nåt håll.
> Ut med packet & Sverige åt amöborna som kröp upp
> ur havet.

Som sagt, RFN:arna har en tendens att skrika "ingen får komma hit efter MEJ" och sedan förvänta sig att mammapappasamhället genast skall efterkomma den lille parvelns önskan. Vad RFN:aren inte tänker på är att nån som kom dit före honom kan skrika samma sak, och om den förstnämnda RFN:aren får rätt, vad hindrar då att den senare får det? Till slut står vi där med bara amöbor, och är det egentligen det vi vill?

> > Jag skulle gärna se statistik på vad som händer när man tar hit halva
> > Kosovo. Enbart *en* händelse utgör dock inget statistiskt underlag, så jag
> > vill se statistik på vad som händer, säg, hundra gånger då
> > man tar hit halva Kosovo. Då kanske man kan säga att det sextio gånger hände
> > si, medan det fyrtio gånger hände så.
>
> Men man kan ju bara ta hit halva Kosovo två gånger.

Om det finns en miljon i Kosovo (jag bara drar till med något) så tar man hit 500.000. Återstår 500.000. Hälften av det är 250.000. Alltså tar man hit 250.000. Återstår 250.000. Hälften av det är 125.000 osv.

Problemet då är bland annat att det vid dessa tillfällen tas hit så olika mängder att tillfällena knappast blir jämförbara.

> > Fram med statistiken, alltså. Med
> > källhänvisningar, urvalskriterier och
>
> Utveckla. "DEN halvan först", eller?

Nej, vad jag menar är detta: När det gäller undersökning av samhällsliga fenomen duger det knappast att undersöka *allting*; man måste göra ett urval, och ha något slags kriterium på vad man väljer ut. En av frågorna då är huruvida urvalet är representativt för det man vill undersöka.

Ett exempel: Enligt den klassiska teorin finns det kriminella typer (och inte i slangbetydelsen "öh va ere där för en typ", utan ungefär som "karaktärstyper"), och dessa typer går att särskilja från de icke kriminella. Man undersökte bl a skall- och kroppsform. Enligt en sådan undersökning (gjord på 1800-talet) skilde sig den kriminella typen från den icke kriminella på så sätt, att den kriminelle var klenare och sämre byggd på alla sätt. Undersökningen hade gått till på så sätt att man mätt en massa kriminella och en massa icke kriminella personer, och sedan jämfört värdena.

Nå, det här låter ju intressant: kriminell = klen. Låt oss nu titta på urvalskriterierna. Beträffande de kriminella var det inget problem: man hade bara gått in på närmsta fängelse och mätt alla. Svårigheten var med de icke kriminella. Där hade man annonserat efter personer som skulle bli mätta, vägda, fotograferade &c. Resultatet var naturligtvis att en massa folk som inte skämdes för att visa upp sina kroppar köade dit (medan de som inte tyckte att de hade något att visa upp stannade hemma), och när man tittar på vilka det var som blev undersökta får man stöd i sin uppfattning: brandmän, tyngdlyftare, polis, brottare, you name it. Klart fängelsekunderna framstod som klena i jämförelse.

Samma problem har vi när det gäller invandrare och brott. Vilka invandrare? Första generationen är underrepresenterad i förhållande till andra generationen. Pakistaner och Indier är underrepresenterade medan norrmän och danskar är överrepresenterade. Vilka brott? Jag är inte säker, men jag misstänker att invandrare är starkt underrepresenterade när det gäller ekonomiska brott och miljöbrott, och mer underrepresenterade ju större brotten är. Vilka brott skall man välja ut och hur skall man jämföra dem med varandra? Och - den svåra frågan liksom i exemplet ovan - vilka skall man jämföra med vilka?

Med det här menar jag inte att det är svårt att göra jämförelser. När man har gjort en jämförelse måste man däremot vara medveten om och redogöra för vad man jämfört med vad och varför, annars blir jämförelsen meningslös.

> > kompensation för bakomliggande faktorer.
>
> Utveckla. Här fattar jag inte mycket.

Det är så lätt att hitta ett samband när sambandet i själva verket är något annat. Låt oss anta att det en viss dag på ett visst ställe i stan pågår ett tjejmaraton. Låt oss vidare anta att det regnar. Låt oss slutligen anta att just denna dag och denna plats gjorts till föremål för en undersökning hur olika kön påverkas av regn (löjligare undersökningar har man väl hört talas om?). Resultatet blir en sensation: av de som blev blöta var en klar majoritet kvinnor! Det hela slås upp i massmedia med artiklar om "det blöta könet" och de massmedialt intressanta personer som inte haft något med undersökningen att göra får komma med sina politiska och psykologiska teorier om varför det kan förhålla sig på detta sätt.

Forskarna kliade sig i huvudet, och kunde inte komma på någon rimlig förklaring till fenomenet, varför man beslöt att undersökningen skulle upprepas. Denna gång var en viktigare fotbollsmatch - också i hällregn, naturligtvis - platsen för undersökningen, och forskarna fann nu till sin förvåning att män var överrepresenterade bland de blöta. Tidningsartiklarna om "det blöta könet" hade dock gjort en sådan succé, att denna senare undersökning inte fick något massmedialt utrymme.

Vad hade gått snett? Jo, man hade inte kompenserat för könsfördelningen på respektive idrottsevenemang. Det är alltså den bakomliggande faktorn som står för olikheterna i resultat. Om man hade undersökt hur många procent av männen resp av kvinnorna som hade blivit blöta hade resultatet nog blivit att lika många procent av bägge lägren blivit det, med reservation för att den mindre gruppen skulle kunna vara så liten att den inte utgör statistiskt underlag: Om det deltagit en man i tjejmaraton, och han haft hermetiskt vattentät dräkt på sig hade hundra procent av alla män varit torra, och tidningarna hade gottat sig i att män är såna torrbollar etc.

En annan bakomliggande faktor är rättssystemet. Någon gång för kanske tio år sedan uppmärksammades att antalet anmälda våldtäkter plötsligt fördubblats, vilket gav upphov till en mängd tidningsartiklar och TV-program där kvinnor var mycket upprörda över den skrämmande mardrömsutvecklingen och krävde krafttag med hårdhandskarna. Det som alla missade var att ökningen helt hade sin grund i att våldtäktslagen ändrats: förut hade våldtäkt definierats som att en man våldtog en kvinna; nu definierades det som att någon våldtog någon annan, och resultatet lät naturligtvis inte vänta på sig. Hela ökningen bestod av unga män som anmält att de utnyttjats sexuellt av sina styvfäder. En man i norrland anmälde sin styvfar för mer än hundra våldtäkter, och stod för största delen av ökningen själv.

Ibland delar man in brott i traditionella brott, som våld och tillgrepp, och moderna brott, som ekonomiska brott och miljöbrott. Anledningen till att våld och tillgrepp är traditionella brott, är att det är en viss samhällsklass som har makt att stifta lagar, och de stiftar lagar för att skydda de värden som de anser skyddsvärda, dvs deras liv och deras egendom. Det är ju också samma samhällsklass som i sin näringsverksamhet ägnar sig åt det som senare kommit att kallas ekonomisk brottslighet och miljöbrott. En annan samhällsklass hade ansett andra värden skyddsvärda, t ex rätten till överlevnad, studier och - om man inte äger något - rätten till egendom.

Ett annat sätt att kategorisera brottsligheten är således i underklassbrottslighet och överklassbrottslighet. Ju lägre man befinner sig på samhällsstegen desto mer överrepresenterad är man beträffande underklassbrottslighet och desto mer underrepresenterad är man beträffande överklassbrottslighet.

De invandrare som kommer hit - särskilt flyktingar - slussas samtliga direkt in i det lägsta samhällsskiktet. De får de jobb svenskar inte vill ha och bor i de betonggetton där svenskar inte vill bo. I jämförelse med de svenskar som har det på samma sätt - och de är inte så många - begår de inte fler brott. Med andra ord: Om man kompenserar för den bakomliggande faktorn samhällsklass, är invandrare inte överrepresenterade när det gäller brott (Jo, lite grann, men det finns också olikheter i hur polis och domstolar behandlar invandrare, som står för den skillnaden).

Med detta taget i beaktande förstår man att det vore väldigt enkelt att minska denna typ av brottslighet drastiskt: det är bara att se till att de som har det sämst får det bättre, och ju bättre de får det desto mindre kriminella är de (det är också socialförsäkringssystemet i salig åminnelse som hittills besparat oss den brottsnivå vi finner i t ex USA). Det man gör istället är att omfördela resurser från de minst bemedlade till dels de ekonomiskt starkaste - detta för att öka de sociala spänningarna - och dels till polis, fängelser och det övriga rättsväsendet - detta för att permanenta problemet.

Annorlunda ser det ut när vi tittar på andra generationens invandrare, män i åldern 16-24 år, de s k "värstingarna". De är hur man än ser på saken klart överrepresenterade vad beträffar våld och tillgrepp. Detta var något man uppmärksammade i Chicago i början av seklet. Till Chicago hade det hela tiden i vågor kommit invandrare av snart sagt varje europeisk nationalitet på flykt undan svält och förföljelse i ett politiskt turbulent Europa. För alla dessa invandrargrupper gällde detta: De som invandrade var inte överrepresenterade beträffande kriminalitet, medan andra generationens män i åldern 16-24 var det i högsta grad. Man undersökte hur det förhöll sig i andra länder, och fann detta mönster oavsett vilken nationalitet som invandrat, och oavsett vilket land de invandrat till.

Förklaringen stod att finna i sociala spänningar. Första generationens invandrare visste vilka omständigheter de flytt från, och tyckte i vilket fall att det var bättre i det nya landet. Dessutom hade de som regel flytt i stora skaror samtidigt, varför de hade kvar sitt sociala nätverk. Annorlunda var det med de barn som föddes i det nya landet, USA. De hade inga minnen från det land deras föräldrar kommit ifrån, de var födda i USA, hade gått i amerikansk skola och skaffat sig amerikanska vänner; de talade amerikanska och kände sig som amerikaner. De hade anammat den amerikanska moralen som sade att envar var sin egen lyckas smed, att man skulle kämpa och vinna, att alla gillar vinnaren och ingen gillar en loser, att man skulle bli framgångsrik och att framgång mäts i pengar, att man skall börja med två tomma händer och jobba hårt och vara ärlig och smart så blir man rik.

Mycket snart stod det klart för dessa unga män att de medel man tillhandahöll inte ledde till de mål som ställdes upp. Att medlen leder till målet gäller för infödda vita medelklassamerikaner, men dessa unga andra generationens invandrare hade fel föräldrar, fel namn, fel utseende, och betraktades inte ens själva av andra som amerikaner, trots att USA var det enda land de sett.

När medlen inte leder till målen är det naturligtvis teoretiskt möjligt att godkänna medlen men inte målet, men känslan av att vara en förlorare i allas ögon, samtidigt som man sliter och släpar utan att det leder till något annat än mer förnedring, är outhärdlig för de flesta. Snarare godkänner man målet men inte medlen, och blir innovativ: Man går in på en bank, och i stället för legitimation visar man en pistol. Voilà! Det som händer med minst lika många är att de ger upp både mål och medel och blir dropouts, alkoholister, narkomaner, eller tar livet av sig.

På samma sätt är det med våra unga värstingar. De får bo i de oattraktivaste husen i de värsta förorterna, gå i de sämsta skolorna och ta de sämsta jobben. De hamnar längst ner på den sociala trappan utan att ha gjort något för att hamna där. Samtidigt ser de inte långt borta hur miljonärerna i kör kräver sociala nedrustningar. Vem skulle inte löpa amok med automatvapen i en sådan situation?

Slutligen är det värt att påpeka att man vid allt skrikande om överrepresentation lätt glömmer bort att det är sådana minoriteter det är fråga om. Om värstingarna är överrepresenterade med 100% (HUNDRA PROCENT!!!) så kan det betyda att 98% av andra generationens invandrare är laglydiga, medan 99% av oss andra är det. Så, var är den stora skillnaden?

Alla skillnader i brottsstatistik blir till intet inför den största skillnaden: 97% av alla brott begås av män.

> > > Ni som är förespråkare kan ta hem varsin kosovoalban och ni som
> > > är emot kan ju kasta ut densamma.
>
> > Nej, ni som är emot behöver inte ta hem varsin Kosovoalban.
>
> Just det. De skulle gå hem till förespråkaren och kasta ut den nyanlända.

RFN:arna anser att hela världen roterar kring dem och inga andra. Om det nu finns folk som vill ha invandrare, varför inte låta dem ha det då?

> > Hitler var djurvän.
>
> Hitler var även delvis jude, sägs det.

Hans mor, och Wagners far. Det är något speciellt med judar.


Välkommen Sida 2 Paradox
Mail