54

      Som indelningen i kapitel och verser
är olika i de begge manuscripterna och sy-
nes gjord efter godtycke, så har jag endast
följt det Bodleianska manuscriptet.


—–-0o0-–—                 


Propheten Enoch.

I KAP.

1 v. Välsignelsens ord af Enoch, huru han
välsignade de utvalde och rättfärdige, hvilka
skulle lefva under orolighetens tid, förkastande
de onda och ogudaktiga. Enoch, en rättfär-
dig man, som var med Gud, svarade och tal-
te, då hans ögon voro öppne, och då han såg
en helig syn i himlarne. Detta visade äng-
larne mig.
      2. Genom dem hörde jag allting och för-
stod hvad jag såg; det som icke skall ske
under detta slägte, men under ett slägte, som
skall komma under en aflägsen tid för de ut-
valdes skull.
      3. För deras skull talte jag och samtal-
te med Honom, som skall gå fram ur sin
boning, den helige och mäktige Ende, verl
dens Gud.
      4. Som härefter skall uppträda på ber-
get Sinai, synas med sina härar och uppen-
baras i styrkan af sin makt från himmelen.
      5. Alla skola förskräckas och väcktarena
förfäras.Föregående uppslag - Nästföljande uppslag

Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Propheten Enoch Innehållsförteckning
Mail